הרב אריה שטרן

שנזכה להיות ראויים לקבל את הברכה

שנזכה להיות ראויים לקבל את הברכה

במרכזה של פרשת תולדות נמצאת פרשת הברכות של יצחק שביקש לברך את עשו ונמצא מברך את יעקב, והרי זו פרשה פלאית ודומה שיש לרבים מאתנו קושי בהבנתה. באשר לתיאור דמותו וייחודו של יצחק ניתן לומר

אנו צריכים להתאזר בסבלנות, להתפלל, להאמין ולבטוח בה'

אנו צריכים להתאזר בסבלנות, להתפלל, להאמין ולבטוח בה'

בשבתות אלה הננו עוברים לפרשיות התורה שעוסקות בפרשת חייו של יצחק, ובאמת זהו מעבר משמעותי מן ההתעסקות בדמותו של אברהם אבי האומה שהיה רב פעלים מוביל ומנהיג, להתעסקות בדמותו של יצחק בנו, שכמעט ולא נזכר

הנזיר שהתארח אצל הרב, מצא מרגוע לנפשו

הנזיר שהתארח אצל הרב, מצא מרגוע לנפשו

בכמה מקומות, במדרש, בגמרא, ובמסכת אבות דרבי נתן אנו מוצאים שחז"ל עושים השוואה בין איוב לאברהם. מתוך דבריהם עולה שבוודאי אין ערעור על מידת צדקותו הגדולה של איוב ומעשיו הטובים, ואף על פי כן מובא

אי אפשר רק עם 'ישרות', צריך קצת מ'בראשית' וקצת מ'יציאת מצרים'

אי אפשר רק עם 'ישרות', צריך קצת מ'בראשית' וקצת מ'יציאת מצרים'

אנו נמצאים בתקופה זו של השנה בעיצומה של הקריאה בתורה בספר בראשית, הספר שנקרא בפי חז"ל ספר הישר, כלומר שזה הספר שעוסק בדברים הישרים והפשוטים מתחילת התהוותם. האבות הם שנקראו ישרים ועליהם התכוון בלעם כשאמר:

כשהעולם כולו הזדעזע לשמע // רבה של ירושלים הגר"א שטרן

כשהעולם כולו הזדעזע לשמע // רבה של ירושלים הגר"א שטרן

שתי הפרשיות, בראשית ונח עוסקות בבריאת העולם ובבריאת האדם שהוא נזר הבריאה. על אדם הראשון נאמר במסכת חגיגה (דף יב) שהייתה קומתו כקומת שמים וארץ, ומלבד הפירוש הפשוט יש להגדרה הזו גם תוכן פנימי שהייתה

אחריות גדולה במיוחד מוטלת על הנהגת הציבור בירושלים שתהא מלכדת ומאחדת

אחריות גדולה במיוחד מוטלת על הנהגת הציבור בירושלים שתהא מלכדת ומאחדת

יום הכיפורים הנו כמובן יום של מחילה, סליחה וכפרה, ואולם כבר בתורה משולבת הכפרה עם הטהרה, הוה אומר שיש כאן ענין נוסף שבא ללמד שלא רק במחילת עוונות עסקינן אלא גם במשהו שהוא למעלה ממנה

לקיים את המצווה בדרישה והבנה של חשיבות עבודת השם במקום אשר יבחר השם

לקיים את המצווה בדרישה והבנה של חשיבות עבודת השם במקום אשר יבחר השם

עומדים אנו בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. על ערכו יכולנו ללמוד כבר בלימוד פרשת עקב בדברי רש"י על הפסוק: "ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה וגו'",שמשה רבנו עלה שוב להר סיני

"הכניסה לישראל, אינה מובנת מאליה" • רבה של ירושלים במאמר לשבת

"הכניסה לישראל, אינה מובנת מאליה" • רבה של ירושלים במאמר לשבת

עיקרי הדברים אשר בפרשת חוקת נאמרו בשנת הארבעים לצאת העם ממצרים, יש לראותם כהכנות לקראת הכניסה לארץ ישראל. בדרך זו ניתן להבין מדוע נקבע מקומה של פרשת פרה אדומה דווקא בפרשה זו ומדוע לא נזכרה

יהודת ודמוקרטיה: המבחנים הייחודיים של עם ישראל

יהודת ודמוקרטיה: המבחנים הייחודיים של עם ישראל

כבר דיברנו על המאפיין את הפרשיות שבספר במדבר, שעניינן בהתארגנות לקראת הכניסה לארץ ישראל, או בלשון אחרת, במעבר מן ההנהגה הנסית שבמדבר להנהגה טבעית של העם בארצו. והפרשיות באות ללמדנו שאף זו אינה כמו בכל

שנים עשר מרגלים שלומדים על חשיבות הארץ

שנים עשר מרגלים שלומדים על חשיבות הארץ

חשיבות הארץ זוהי פרשה של ארץ ישראל וממנה יש ללמוד על חשיבותה וערכה, שאינה בגדר מקום בעלמא, אלא שכאן המקום אשר יבחר ה' ובו תבוא לידי ביטוי גדולתם של ישראל בקדושתם. הרמב"ן, שהוא רבן של

ברכת כהנים היא ברכה שה' מברך את ישראל באמצעות הכהנים / הרב אריה שטרן

ברכת כהנים היא ברכה שה' מברך את ישראל באמצעות הכהנים / הרב אריה שטרן

  במרכזה של פרשת השבוע נמצאת ברכת כוהנים, שמיוחדת בכך שעל פי מדרש חכמים אין זו ברכת הדיוט אלא ברכת ה' שמברך את העם באמצעות הכוהנים. כך מפרש רש"י בפירוש הראשון לנאמר בפסוק "ואני אברכם"

יסוד שבתפארת: זכינו ליסוד, אבל צריך להמשיך ולבנות לתפארת / הרב אריה שטרן

יסוד שבתפארת: זכינו ליסוד, אבל צריך להמשיך ולבנות לתפארת / הרב אריה שטרן

בגמרא במסכת חגיגה (דף ה עמוד ב) מובא פסוק מספר ירמיהו (פרק י"ג): "ודמע תדמע תרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה'", ונשאלת שם השאלה: שלוש דמעות הללו למה? והתשובה: אחת על מקדש ראשון, אחת