הרשות לני"ע מזהירה ממסחר רובוטי בשוק ההון

הרשות לניירות ערך פרסמה שוב אזהרה לציבור בדבר ניהול השקעות ממוחשב ("מסחר רובוטי","אלגו טריידינג" וכו') – התחום לא מפוקח וללא רישיון

גרף מסחר בבורסה
גרף מסחר בבורסה

ביום 11 ביוני 2014 פרסמה רשות ניירות ערך אזהרה לציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות . פרסום זה נעשה על רקע הגידול שחל במספר המיזמים הפונים לציבור בפרסומים שעניינם הצעות לביצוע השקעות נושאות תשואה. באזהרה עמדה הרשות על הסיכונים הרבים אשר הציבור חשוף להם שעה שהוא מעביר כספיו לגורמים לא מפוקחים, ובהם סיכונים הנוגעים לאי חוקיות של הפעילות הפיננסית של אותם גורמים; חוסר יכולת שלהם לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי המשקיעים; היעדר גילוי נאות ועוד.

אחד מסוגי המיזמים האמורים הינו חברות הפונות לציבור, לרוב באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני, ומזמינות את הציבור לנהל עבורו כספים לשם השקעה בשוק ההון, אשר תתבצע תוך קבלת החלטות השקעה על-ידי החברה עבור לקוחותיה באמצעות תוכנות מחשב הכוללות אלגוריתם לבחירת השקעות – אלגו טריידינג. שירות זה מכונה לעיתים בשמות נוספים כגון: מסחר רובוטי ממוחשב או ניהול תיקים אוטומטי.

על רקע הגידול במספר פניות ציבור בנושא, לרבות של מי שרואים עצמם כנפגעים, רשות ניירות ערך מבקשת להבהיר כי שירותי ניהול התיקים הממוחשב כאמור מחייבים בדרך כלל קבלת רישיון ניהול תיקים מרשות ניירות ערך ועמידה בהוראות המנויות בחוק. גורמים המבצעים פעילות זו ללא רישיון ניהול תיקים פועלים לכאורה בניגוד להוראות החוק. יודגש גם כי רישיון לניהול זירת מסחר או רישיון לייעוץ או לשיווק השקעות אינו רישיון מתאים לפעילות זו.

מטרתו של הדין בהקשר זה היא להגן על הלקוחות שכספיהם מנוהלים, והוא כולל בין היתר הוראות הנוגעות לחובות אמון וזהירות של מנהלי תיקי ההשקעות כלפי הלקוחות, הסדרת מצבים של ניגודי עניינים ומתן תמריצים למנהלי תיקי השקעות, הסדרים באשר לחובות סודיות ובאשר לאופן ההחזקה והניהול של נכסי הלקוח ונכסי מנהלי התיקים, חובות רישום עסקאות וחובת דיווח ללקוח ולרשות.

כפי שצוין באזהרה לציבור מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות, כל השקעה פיננסית כרוכה מטבעה בסיכונים. ואולם, השקעת כספים באמצעות גורמים שלא קיבלו רישיון מתאים מאת הרשות, ואשר פעילותם זו אינה מפוקחת, כפופה לסיכונים משמעותיים הרבה יותר, שהתממשותם עלולה להביא לאבדן כל כספי ההשקעה של ציבור המשקיעים בהם.

בד בבד, יש לציין כי הפיקוח בפועל על פעילות שבגינה נדרש רישיון זירת סוחר (חברות פורקס) טרם החל וכי בקשות הזירות לקבלת רישיון נבחנות בימים אלה באופן פרטני.

השארת תגובה