מחסור בחשמל? בתי הזיקוק באשדוד התרשלו

המשרד להגנת הסביבה הודיע לחברת בית זיקוק אשדוד, כי הוא דוחה את בקשתה להיתר פליטה במתכונתה הנוכחית. המשרד דרש הגשת מידע מהימן ומלא והבהיר לחברה, כי לא יקבל בקשות חסרות, שאינן מייצגות את ההשפעה הסביבתית האמיתית שנדרשת לשם בחינת הבקשה. המשרד קורא לכלל המפעלים בישראל המגישים בימים אלה בקשות חידוש היתר פליטה, לעמוד בדרישות האיכות של המשרד.

בדצמבר 2020 הגישה חברת פז בתי זיקוק אשדוד בקשה לחידוש היתר פליטה לאוויר, וזאת במועד הנדרש לפי חוק אוויר נקי. תוקפו של היתר הפליטה הוא לשבע שנים, ושנה לפני תום ההיתר, על המפעלים להגיש בקשה לחידוש – וכך עשתה החברה. אלא שהבקשה שהוגשה הייתה חלקית, ולא אפשרה את בחינתה והכנת ההיתר כנדרש.

החברה הגישה השלמות בינואר 2021 ומכיוון שדעתו של המשרד לא נחה, בוצע סבב השלמות נוסף. ההשלמות שהוגשו לא הכילו את המידע הנדרש, שיאפשר למשרד לבצע את בחינת הבקשה. תשובותיה של החברה היו חלקיות בלבד.

הליך מתן היתר פליטה חייב להתבסס על מידע ונתונים אמינים ומלאים, שבהעדרם לא ניתן לבחון את הבקשה – ובוודאי שלא לאשרה. בהתאם לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), אי-הגשת הפרטים והמסמכים הנדרשים במסגרת דרישת ההשלמות של הממונה כמוה כחזרה מהגשת הבקשה. משמעות הדבר היא שעל-מנת שהמשרד יוכל לשוב ולדון בבקשה להיתר פליטה, יהיה על המפעל להגיש בקשה חדשה להיתר פליטה על כל המשתמע מכך, לרבות תשלום אגרה חדשה בהיקף של מאות אלפי שקלים.

ככל שהחברה תבחר להגיש בקשה מחודשת להיתר פליטה, עליה לוודא כי מכלול הנתונים והמסמכים שנדרשו על-ידי הממונה בסבבי ההשלמות שנערכו יוגשו במלואם ויתבססו על דיגומים, אסמכתאות, מחשבונים מאושרים ושיטות חישוב מקובלות, באופן שבו תתאפשר בחינתה ואישורה.