מרכנתיל ברבעון השני רווח של 95 מלש"ח

הרווח הנקי של מרכנתיל הסתכם במחצית הראשונה של 2014 ב-95 מיליון ש"ח

מרכנתיל
מרכנתיל

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2014 ב-95 מיליון ש"ח. התשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 10.0%. בנטרול השפעת תקני חשבונאות חדשים תוצאות הבנק הסתכמו בכ- 104 מיליון ש"ח (לעומת 101 מיליון ש"ח אשתקד) והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 11.0% (בדומה לאשתקד).

מנכ"ל הבנק מר אורי ברוך: במחצית הראשונה של השנה המשיך הבנק ביישום תוכניתו האסטרטגית הכוללת העמקת הפעילות במגזר הקמעונאי (משקי בית ועסקים קטנים), באמצעות פיתוח מוצרים ושירותים המותאמים לצרכי הלקוחות במגזר זה – תוך בחינת פריסתם הגיאוגרפית של סניפי הבנק והתמקדות באזורי הצמיחה. מהלכים אלו תרמו לשיפור תמהיל תיק האשראי ואיכותו ומשתקפים בתוצאות העסקיות של הבנק במחצית הראשונה של שנת 2014.

במקביל, הבנק מתעתד להשיק בשבועות הקרובים "מרכזי מומחים ארציים" שיקלטו חלק מהפעילויות התפעוליות מסניפי הבנק. יישום מהלך זה, עתיד להפנות משאבים שישמשו לשיפור רמת השירות הניתן ללקוחות, מחד ולתרום לשיפור היעילות התפעולית בבנק, מאידך.

להלן עיקרי הנתונים בתוצאות הכספיות של בנק מרכנתיל דיסקונט:

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2014 הסתכם ב- 95 מיליון ש"ח, לעומת 101 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע, בעיקר, מהפרשי עיתוי בסך 9 מיליון ש"ח, בגין יישום לראשונה של הוראות בנק ישראל בנושא "מדידת הכנסות ריבית" (תקןFAS-91 ׂ).

תשואת הרווח הנקי על ההון במחצית הראשונה של שנת 2014 הסתכמה בשיעור של 10.0% (בניכוי השלכות יישום תקן FAS-91" "- 11.0%), לעומת 11.0% בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח הנקי על ההון ברבעון השני הסתכמה בשיעור של 9.3% (בניכוי השלכות 91-FAS 9.9%) לעומת 10.7% ברבע המקביל אשתקד.

הכנסות המימון הכוללות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2014 ב- 402 מיליון ש"ח, לעומת 433 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מחד, נרשמה עליה בשיעור של 0.33% במרווח הפיננסי ועליה בשיעור של 1.6% בהיקפי הפעילות שקוזזה, מאידך, בירידה בהפרשי עיתוי בגין מדידת נגזרים לפי שווי הוגן, בסך של 44 מיליון ש"ח ובירידה ברווחים ממימוש ניירות ערך בסך של 21 מיליון ש"ח. ברבע השני נרשמה עליה בשיעור של 11.9% בהכנסות הריבית לסך של 197 מיליון ש"ח.

ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2014 בסך של 17 מיליון ש"ח, לעומת הוצאה בסך 34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות נובעת מעליה בגביית חובות שנמחקו בעבר, ומירידה בהפרשות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי. ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבע השני ב-3 מיליון ש"ח, לעומת הוצאה בסך 12 מיליון ש"ח שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות מעמלות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2014 ב- 152 מיליון ש"ח, לעומת 178 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מחד, נרשם גידול בסך של 15 מיליון ש"ח בהיקף העמלות שנגבו (המהווה עליה בשיעור של 8.4%), שקוזז מאידך, בסיווג עמלות בסך של 41 מיליון ש"ח לסעיף "הכנסות ריבית" בשל יישום תקןFAS-91" ".     ברבע השני של שנת 2014 הסתכמו העמלות בסך של 74 מיליון ש"ח, לעומת 91 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (בניכוי השלכות "91 – FAS" – עליה בשיעור של 3.3%).

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2014 ב- 416 מליון ש"ח, לעומת 421 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 1.2%.          ברבעון השני של השנה נרשם קיטון בשיעור של 2.9% בהוצאות התפעוליות, לסך של 204 מיליון ש"ח.

סך כל המאזן ליום 30.6.2014 הסתכם ב- 27.7 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 2.5% לעומת 31.12.2013.

האשראי לציבור ליום 30.6.2014 הסתכם ב- 18.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 1.8% לעומת 31.12.2013.

פקדונות הציבור ליום 30.6.2014 הסתכמו ב- 23.5 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של כ- 2.0% לעומת 31.12.2013.

ההון העצמי ליום 30.6.2014 הסתכם ב- 2.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 2.3% לעומת 31.12.2013. העליה בהון העצמי נובעת מהרווח השוטף בתקופת הדוח וקוזזה על ידי חלוקת דיבידנד בסך של 45 מיליון ש"ח.

יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30.6.2014 על פי כללי "באזל 3", הסתכם ב- 14.8%, העולה ב- 2.3 נקודות האחוז על היעד שנקבע על ידי בנק ישראל ליום 1.1.2015. השיעור הגבוה של נתון זה מצביע על איתנותו הפיננסית של הבנק.

 

השארת תגובה