דיסקונט: ברבעון השני השנה – רווח של 192 מיליון ₪

דיסקונט
דיסקונט

בנק דיסקונט מפרסם את דוחות הרבעון השני של שנת 2014, מהם עולה כי הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בסך של 192 מיליון ש"ח, לעומת 263 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 27.0%. בנטרול השינויים בעתודה לפיצויים, בעיקר בשל ההפרשה לתוכנית הפרישה, היה הרווח ברבעון השני מסתכם בסך של 313 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 19.0%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכמה ברבעון השני של שנת 2014 ב-6.3%, לעומת 9.0% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השינויים האמורים, היתה התשואה ברבעון השני מסתכמת ב-10.3%.

במחצית הראשונה של שנת 2014 הסתכם הרווח הנקי בסך של 357 מיליון ש"ח, לעומת 526 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול שינויים בעתודה לפיצויים היה מסתכם הרווח הנקי במחצית  הראשונה של שנת 2014 בסך של 478 מיליון ש"ח.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכמה במחצית הראשונה של שנת 2014 ב-5.8%, לעומת 9.0% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השינוי האמור, היתה התשואה במחצית הראשונה של השנה מסתכמת ב-7.8%.

התוצאות במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת 2014, הושפעו מהשינויים בעתודה לפיצויים, בעיקר בשל תוכנית הפרישה, מהפרשה לירידת ערך איגרות חוב מסוג TRUPS (אשר נובעת מהיערכות אי די בי ניו יורק ליישום בזל III בארה"ב) ומירידה בתרומה של הבנק הבינלאומי. מנגד, הושפעו התוצאות מירידה משמעותית בהפרשה להפסדי אשראי, כתוצאה מגביית חובות.

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון – 9.2%. שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ברבעון השני של שנת 2014, ביחס לסך האשראי מהווה שיעור שלילי (ביטול הוצאה) של 0.12% מסך תיק האשראי.

דבר יו"ר הבנק ד"ר יוסי בכר ומנכ"ל הבנק לילך אשר טופילסקי: "במקביל לאישור התוצאות הכספיות לרבעון השני, אישר דירקטוריון, את התוכנית האסטרטגית לקבוצת דיסקונט לחמש השנים הבאות (2019-2015). התוכנית גובשה בחודשים האחרונים על ידי הנהלת הבנק, והיא מושתתת על ניתוח מעמיק ועבודת תכנון מפורטת שנערכה בבנק, בסיוע חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי. התוכנית מקיפה את כל תחומי הפעילות של קבוצת דיסקונט, מתוך ראיה מפוכחת של העוצמות והאתגרים של הקבוצה. קבוצת דיסקונט הינה קבוצה פיננסית מגוונת ויציבה אשר כוללת החזקות מהותיות ומרכזיות בישראל ובחו"ל. לקבוצה בסיס לקוחות ותיק ונאמן, רשת סניפים בפריסה רחבה, שירות המבוסס על יחס אישי ועובדים מסורים ומקצועיים.

התוכנית בנויה על שלושה נדבכים מרכזיים – התייעלות נרחבת, צמיחה במגזר הקמעונאי והטמעת תרבות ארגונית תומכת שינוי.

הנדבך הראשון מתמקד בהתייעלות וניהול קפדני של ההוצאות, ובכלל זה: הקטנת מצבת כח אדם בקבוצת דיסקונט, בלמעלה מ-1,000 עובדים, מתוכם כ-700 עובדים עד סוף שנת 2017. שינוי והשטחת המבנה הארגוני במטרה לייעל ולפשט תהליכים שונים ולקצר את זמן התגובה ללקוח. צמצום שטחי הנדל"ן של הקבוצה. התאמת גודלה של רשת הסניפים ואופיה לאתגרים החדשים של הקבוצה.

הנדבך השני בתוכנית מתמקד בצמיחה וברווחיות לטווח הארוך: צמיחה במגזר הקמעונאות, תוך דגש על לקוחות פרטיים ועסקים קטנים, בבנק ובחברות הבת, מרכנתיל וכאל. העמקת הקשר עם לקוחות הבנק באמצעות שדרוג הצעות ערך מתאימות ומועילות. האצת המהלך להעברת הפעילות התפעולית מהסניפים למשרד אחורי, במטרה לאפשר לבנקים להתמקד בשירות האישי ללקוחות.

הנדבך השלישי הוא הטמעת תרבות ארגונית תומכת שינוי, ממוקדת לקוח, מבוססת על ביצועיות ומצוינות ועל פיתוח ההון האנושי וטיפוחו.

יישומה של התוכנית יביא לצמיחה ברווחי הקבוצה, בשיעור שנתי דו-ספרתי ממוצע, כך שבתום תקופת התוכנית תתמקם קבוצת דיסקונט בחזית המערכת הבנקאית בישראל. אנו משוכנעים שמחויבות ההנהלה ותמיכת הדירקטוריון מבטיחים את הצלחת התוכנית, ויבססו את קבוצת דיסקונט כקבוצה בנקאית רווחית וצומחת, המשיאה ערך ללקוחותיה, לבעלי מניותיה ולעובדיה.

השארת תגובה