אורוות הסוסים שהוקמה על חורבות ישיבת 'אור החיים'

הכי ייתכן לומר כי גוי חיבב מצוה שאיננה ברשימת 'שבע מצוות בני נח'? ומה כל זה בהשוואה לחיבובם של בני ישראל את המצוות ש'אינן מובנות'? שיחתו של הרה"ג ראובן אלבז חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים על פרשת השבוע וענייני דיומא

הרה"ג ראובן אלבז
הרה"ג ראובן אלבז

פרשתנו, פרשת זאת חוקת התורה, מדובר על מצוות פרה אדומה שצריכה להיות תמימה בלא שום מום וגם צריכה להיות אדומה. אם שתיים משערותיה אינן אדומות אלא שחורות הפרה פסולה, כולה צריכה להיות אדומה, אפילו קרנותיה ופרסותיה צריכות להיות אדומות, סט מושלם.

קשה מאוד להשיג את הפרה הזאת, רבותינו אומרים (מסכת פרה פ"ג מ"ה) שמבריאת העולם ועד עתה היו תשע פרות אדומות ולעתיד לבוא כשיבוא משיח צדקנו תתגלה הפרה העשירית והוא ישחוט אותה ויטהר את עם ישראל.

הגמרא במסכת קידושין (ל"א ע"א) מספרת שפעם אחת נצרכו חכמים לאבן אחת מאבני האפוד של הכהן גדול, חיפשו החכמים במקומות רבים עד שמצאו גוי אחד באשקלון ודמה בן נתינה שמו, שיש בבעלותו את האבן שהם מחפשים ומוכן הוא למכור להם אותה.

הגיעו אליו חכמים ואמרו לו שהם זקוקים לאותה האבן, אמר להם הגוי, אני לא יכול להביא לכם את האבן עכשיו מכיוון שקופסת האבנים הטובות נמצאת תחת כריתו של אבא ועתה הוא נח, אני לא רוצה להעיר אותו, אני לא מסוגל להפריע את מנוחתו של אבא.

החכמים שמעו שלגוי אחר גם יש את האבן הנצרכת להם וקנו אותה ממנו. ובינתיים דמה בן נתינה הפסיד את אותו סכום כסף ענק, יש אומרים שישים ריבוא זהובים ויש אומרים שמונים ריבוא זהובים, הון עתק.

לשנה הבאה נגמר אפר פרה אדומה שהיה במקדש והוצרכו חכמים לפרה אדומה, לדמה בן נתינה נולדה פרה אדומה והלכו חכמים אליו כדי לקנותה ממנו. אמר להם דמה בן נתינה, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי, אבל אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. החכמים שאהבת התורה והמצוות יוקדת בליבם הביאו לו את סכום הכסף הגדול ולקחו את הפרה האדומה.

המפרשים שואלים, מדוע גלגל הקב"ה את הדברים כך, מדוע החזיר הקב"ה לאותו גוי את הכסף דווקא דרך מכירת הפרה האדומה?

מתרץ אחד האדמו"רים הקדושים, החידושי הרי"ם מגור – בשנה הקודמת כשהגיעו החכמים אל הגוי ואמרו לו שהם מוכנים לשלם סכום עתק תמורת האבן לאפוד והגוי לא היה מוכן להעיר בעבור כך את אביו, נהיה רעש גדול בשמים, גוי מוכן לאבד סכום כה עתק בשביל כיבוד אב ואם? זה עורר קצת קטרוג על עמ"י, וכי גם אתם מוכנים להפסיד כל כך הרבה כסף בשביל כיבוד אב ואם?

בכדי לתקן את הדבר נתן הקב"ה לאותו גוי פרה אדומה בעדרו ועם ישראל קנו אותה ממנו, וכל זה כדי להראות שעם ישראל מחבבים את המצוות ומוסרים עליהם את  נפשם, מוכנים לקנות פרה ששווה אלף זהובים בשש מאות או שמונה מאות אלף זהובים, כיון שכך ציוותה התורה, וזה הסיר ומחק את הקטרוג מעל עם ישראל.

■ ■ ■

מתקרבים אנו להילולתו של הצדיק הקדוש רבינו חיים בן עטר בעל הספר הנודע לשם ותהילה "אור החיים", זיע"א, אשר תערך אי"ה בט"ו תמוז.

בשנת תק"ב (לפני 273 שנה) עלה אור החיים הקדוש ממרוקו לארץ ישראל דרך ליוורנו שבאיטליה. הדרך אז לא הייתה סלולה כהיום הזה שמגיעים במטוסים או אוניות משוכללות, ובכל זאת לא נרתע האור החיים הקדוש ושם נפשו בכפו לעלות לארץ דרך יערות ומדברות, דרך ליסטים וחיות רעות.

בהיותם בדרך זעק לפתע מנהיג השיירה הערבי ואמר, הֵן גָּוַעְנוּ אָבַדְנוּ כֻּלָּנוּ אָבָדְנוּ (במדבר י"ז, כ"ז), שיירה של אריות באה למולנו ואין לנו מה לעשות, לסוסים יש חוש שמיעה מפותח מאוד וכשהם שמעו את שאגת האריות מרחוק הם נעצרו מפחד ולא יכלו להמשיך בדרך, רגליהם רועדות. כל אנשי השיירה פרצו בבכי עצום.

כששמע זאת רבינו אור החיים הקדוש אמר לכולם, אין לכם לדאוג. כשהתקרבו האריות יצא הרב לקראתם ובפתע פתאום הרכינו האריות את ראשם ועשו אחורה פנה קדימה צעד, נסו וברחו והלכו להם.

דבר זה היה לנס גלוי לכל העמים וכל השיירה נפלה לרגלי הרב והודו שיש אלוקים בישראל.

ידוע הוא מה שגילה הבעל שם טוב זצוק"ל שאור החיים הקדוש היה מבחינת הרוח של דוד המלך והוא היה מבחינת הנפש של דוד המלך ואם הם היו נפגשים יחד בארץ ישראל היה מגיע המשיח מיד.

בהגיע רבינו חיים בן עטר לירושלים הקים בה את ישיבתו וכל חכמי ירושלים דאז נבהלו וחרדו מפניו והיו נראים לפניו כקוף לפני בן אדם, שנה לאחר מכן (שנת תק"ג) במוצאי שבת קודש מסר אור החיים הקדוש את נשמתו לגנזי מרומים.

באותה שעה הבעל שם טוב שהיה אז בעיר מז'יבוז שבאוקראינה נטל את ידיו לסעודה שלישית ואמר לתלמידיו "כבה הנר המערבי", ישנו סוד מיוחד שמכוונים בו בנטילת ידיים של סעודה שלישית וסוד זה אינו נמסר אלא לגדול שבדור, כל חיי לא זכיתי שיגלו לי את הסוד הזה כיון שרבי חיים בן עטר עדיין היה בחיים, אך עתה שנפטר הנר המערבי הוא רבינו חיים בן עטר הגיע אלי הסוד הנפלא הזה.

לאחר מלחמת ששת הימים הגעתי למקום בו הייתה ישיבתו של אור החיים הקדוש בעיר העתיקה שבירושלים וגילתי שבעוונותינו הרבים נהפך המקום לאורווה של חמורים (ולימים הפך המקום למוזיאון הישוב הישן), הצטערתי מאוד לראות שבמקום בו נגלה אליהו הנביא לרבינו חיים בן עטר נמצאים עתה חמורים. כשראיתי את הדבר הזה אמרתי בליבי שחייבים להקים שם לצדיק, ואז בחסדי ה' יתברך הוקמה הישיבה הקדושה המתנוססת לתפארה בירושלים עיר הקודש ואלפים ורבבות חזרו דרכה בתשובה שלימה ורבים מהם הפכו גם לרועים רוחניים, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומורי הוראות בישראל.

השארת תגובה