עדות נדירה של ה'כתב סופר' על הברון רוטשילד

מכתב נדיר בכי"ק של מרן הכתב סופר נמצא בימים אלו והועמד למכירה פומבית • במכתב שמעולם לא הודפס מעיד הכתב סופר על הברון רוטשילד: "מוצא אני בו יותר ויותר אין לשער ולספר גודל צדקתו וקדושתו ובקיאותו ורגילתו בגמרות וסוגיות"

מכתב הכתב סופר
מכתב הכתב סופר

מכתב ארוך שני עמודים, כולו בכתב יד וחתימת יד קדשו של הגאון הגדול רבן של ישראל רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל הכתב סופר, נמצא בימים אלו והוא הועמד למכירה פומבית.

המכתב שנכתב ממקום מושבו של הכתב סופר במארינבאד, בו מסופר גם על הברון רוטשילד, נשלח אל כבוד הרב הגאון המאור הגדול רבי וואלף סופר רב בביהמ"ד ודורש טוב לעמו בעיר פעסט.

בתוכן המכתב כותב בעל הכתב סופר: "הנני בברכת מז"ט על בן היולד לך… והננו חדשות אין אתנו ה' יחדש ימינו כקדם. וע"ד הרפואה בעסקי פה רוב היום בשתיית מים ובטיול ויש לי סימני רפואה, אבל סי' כאלו לאו דאורייתא כי יש בהם ביטול תורה הרבה דרבים ויחיד. כי מעט זמן הנשאר באים מקבלי פנים עד כי נלאיתי הגם כי רובם ככולם נכבדים ויקרים המה…"

הגאון כתב גם על הבארון רוטשילד שבא לבקרו: "אבל יש לי נחת רוח של רוחני' בכ"פ שבא אלי ואני אליו, כי מוצא אני בו יותר ויותר אין לשער ולספר גודל צדקתו וקדושתו ובקיאותו ורגילתו בגמרו' הרבה ובסוגי' וא"א לכתוב כי רחוק להאמין ברוך ה' שככה לו בעולמו!"

אודות מקום הרפואה כתב: "אקווה לה' רופא חנם שאמצא פה רפואה שלימה וכן מבטיח הרופא פה ובתנאי שלא אחיש לביתי ואהי' פה עוד שבועות הרבה ה' יעזור".

לאחר החתימה, הכתב סופר הוסיף עוד חלק שמעולם לא נדפס! אודות היין המשומר שהגיע לו שם במקום.

הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל כתב סופר (תקע"ה 1815 – תרל"ב 1872) בנו בכורו של בעל חתם סופר ומ"מ בהרבנות בפרשבורג, ידוע על שם סדרת ספריו כבעל ה'כתב סופר'.

מרן החתם סופר הפליג רבות בשבח בנו, וכשנה לפני פטירתו כבר ייעדו לרשת את כסאו והורה לו למסור שיעורים בשבתות לפני בני הישיבה. בשנת תקצ"ח והוא בן 22 בלבד כבר סיים לכתוב את חיבורו על כל מסכת גיטין.

בימיו האחרונים של החת"ס כשגברה מחלתו, פנו אליו ראשי הקהל שברצותם למנות את בנו אחריו לרשת את כסאו, וישמח החת"ס מאוד, ונתן שבח והודי' לה' על החסד שעשה עמו ושלח לקרוא לבנו, ושאלו אם הוא מרוצה למלאות מקומו, והוא לא השיב רק עמד ובכה ויאמר לו אביו בא ואברכך לפני מותי… ואמר "זקינך עקיבא מימינך זקינך מהרשש"ך משמאלך ומלאך פלוני על ראשך וגם אני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך", וסיפר הכתב סופר שהיו ידי החת"ס על ראשו באותה עת כאש מתלקחת.

בהיותו בן כ"ד שנים בלבד, ישב על כסא אביו ברבנות פרשבורג והנהגת הישיבה וכבר בראשית ימי הנהגתו ראו הכל כי בן ראוי הוא לשבת על כסא אביו. בימיו גדלה הישיבה וזכה להעמיד תלמידים לאלפים עד שניתן לומר שרוב רבני הונגריה בדור שלאחריו נמנו על באי בית מדרשו.

המכתב הוצע השבוע למכירה פומבית בבית המכירות  Rarity Auction Houseבירושלים.

השארת תגובה