המימד החמישי: פרקליטות המדינה משיבה

במכתב התשובה ששיגרה הפרקליטות בעניין החקירה הפלילית של פרשת המימד החמישי, דחתה פרקליטות המדינה את הטענות שהופנו בדבר ההחלטה לחקור

משפט
משפט

במכתב עוד נקבע, כי נדחות מכל וכל הטענות שהועלו במכתב הפנייה בנושא, כאילו ההחלטה לפתוח בחקירה בעניין
"המימד החמישי" ועיתויה נבעו משיקולים פוליטיים. ההחלטה בעניין באה לאחר בחינת הדברים לגופם, והתבססה על עמדות הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות. משך הטיפול בעניין זה נבע מן הצורך לבחון את החומרים הרלוונטיים ואת מכלול השיקולים הנוגעים בדבר.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7 על תביעה ייצוגית

עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון

עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20

בפרקליטות ביקשו להעמיד דברים על דיוקם בנוגע להשתלשלות הטיפול בפרשה: בחודש מרס 2019 פורסם דוח מבקר המדינה, אשר עסק בין היתר בהתקשרות של המשטרה עם חברת "המימד החמישי". בעניין זה התקבלו בפרקליטות מספר פניות בין החודשים פברואר למרס אשתקד שבהן התבקשה פתיחה בבדיקה או בחקירה פלילית. הפניות הועברו להתייחסותו של המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים. בחודש יוני 2019 ,לאחר בחינה ראשונית של הפניות, ובהתאם להמלצת המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים לבחון את הנושא, החליט פרקליט המדינה דאז כי יש לפנות
למבקר המדינה על מנת לקבל ממנו מסמכים רלוונטיים, וכך נעשה.
בחודש אוקטובר 2019 ,בהמשך לשיח שהתקיים עם מבקר המדינה בנוגע למדיניות העברת מסמכים בין מבקר המדינה לגורמי אכיפת חוק, הועברו לפרקליטות המסמכים שהתבקשו ממשרד מבקר המדינה. בחודש נובמבר 2019 ,לאחר שנבחנו בפרקליטות החומרים שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה, החליט פרקליט המדינה דאז כי יש לבקש ממבקר המדינה מספר מסמכים נוספים בעניין. ואכן בהמשך לכך, נעשתה פנייה בעניין למבקר המדינה. יצוין, כי בחודש נובמבר 2019 דחה בית המשפט העליון עתירה שהוגשה על ידי ארגון "לביא" בעניין, לאחר שנמסר לבג"ץ כי העניין בטיפול ובבחינת הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות והחלטה בנושא תתקבל בסדרי העבודה המקובלים. בתחילת חודש ינואר 2020 הועברו מלשכת מבקר המדינה המסמכים הנוספים שהתבקשו, ואלה נבחנו בפרקליטות. בתאריך 20 בינואר 2020 התקיימה ישיבה בנושא בראשות היועץ המשפטי לממשלה. בישיבה הובהר כי החומרים אינם מלמדים על מעורבות נבחר ציבור בעניין, ולאחר
שנשמעו עמדות הגורמים הרלוונטיים, סוכם כי נדרשים בירורים נוספים, בשיתוף גורמים שלא נכחו בישיבה, קודם לקבלת הכרעה בעניין. ישיבת המשך עם הגורמים הרלוונטיים נקבעה לסוף חודש פברואר. בניגוד לאמור בטענות שהופנו לפרקליטות ושנסמכו רק על פרסומים בתקשורת מיום 2020.2.19 ,הרי שלפי הבהרת הפרקליטות בשלב זה טרם התקבלה החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין, שכן כאמור, בישיבה שקיים היועץ המשפטי לממשלה בסוף חודש ינואר סוכם כי נדרשים בירורים נוספים קודם להכרעה, ולשם כך נקבעה ישיבת המשך בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.
בחודש פברואר 2020 ,בסמוך לכניסתו לתפקיד, קיבל ממלא מקום פרקליט המדינה עדכון בדבר תיקים שנמצאים בתהליכי קבלת החלטה, וביניהם תיק זה. ביום 2020.2.18 פנו גורמים שונים ובניהם השר לבט"פ למ"מ פרקליט המדינה בעניין, וזאת בהמשך לפנייה קודמת שלו בנושא ליועץ המשפטי לממשלה. בפנייתו ציין השר כי כממונה על משטרת ישראל נמנע ממנו לממש את סמכותו לבקר את פעולות המשטרה ואת התנהלותה ולתקן את הליקויים שעולים מדו"ח המבקר, וזאת משום שחומר רלבנטי לא מועבר לעיונו, בשל האפשרות שתיפתח חקירה. מ"מ פרקליט המדינה ביקש להכין תשובה לפניות, ולשם כך ביקש לעיין בתיק ולהבין היכן מצויים הדברים. בהמשך, ביום 2020.2.19 ביקש מ"מ פרקליט המדינה לשמוע את עמדת הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות, לצורך גיבוש עמדה לדיון שהיה צפוי להתקיים אצל היועץ המשפטי לממשלה. במסגרת זו הציגו הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות את עמדתם כי יש מקום להעביר את הנושא לטיפול במישור הפלילי.  למחרת היום, ב-20 בפברואר 2020 העלה היועץ המשפטי לממשלה את העניין בפני מ"מ פרקליט המדינה בפגישת עבודה ביניהם. מ"מ פרקליט המדינה הציג את עמדתו וציין בפני היועץ המשפטי לממשלה כי אין מעורבות של נבחר ציבור בעניין. לאחר דברים אלה, החליט היועץ המשפטי לממשלה להעביר את העניין למ"מ פרקליט המדינה, לצורך גיבוש המתווה המתאים להמשך הטיפול בנושא, לפי שיקול דעתו. היועץ המשפטי לממשלה קבע כי ככל שבעתיד יתעוררו חשדות שונים מאלה הקיימים היום, אשר מצדיקים את מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה, יובאו הדברים בפניו
להנחייתו ולהכרעתו. בהמשך ממלא מקום פרקליט המדינה ציין בפני היועץ המשפטי לממשלה כי לעמדתו, בנסיבות העניין, ובשים לב לכך שלא עולה חשד כלפי אישי ציבור, לא חלות על מקרה זה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 1913.1 בעניין "מדיניות התביעה באכיפה לפני הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות" ומס' 2204.4 בעניין "בדיקה מקדימה" טרם
פתיחה בחקירה פלילית, ולכן דינו של תיק זה ככל תיק אחר. עוד עלתה באותה הזדמנות סוגיית היחידה המתאימה לחקור את העניין, והיא נדונה בין היתר תוך שמיעת עמדת מנהלת מח"ש. כלל הגורמים המקצועיים שהיו בישיבה סברו כי נכון שבשלב הראשון תועבר החקירה לטיפול משטרת ישראל, אולם ככל שיועלו טענות גם כלפי מי מגורמי המשטרה אשר היו מעורבים בהתקשרות עם החברה, יהיה צורך לבחון אם יש מקום לערב את מח"ש בחקירה. מ"מ פרקליט המדינה קיבל עמדה זאת.  לאחר הדברים האלה, ביום 2020.2.20 נמסר מטעם לשכת היועץ המשפטי לממשלה, במענה לפנייה, כי לאור מכלול נסיבות העניין, היועץ המשפטי לממשלה מילא את ידיו של מ"מ פרקליט המדינה לגבש את המתווה המתאים לטיפול בנושא, וכי ככל שבעתיד יתעוררו חשדות שונים מאלה הקיימים היום, אשר מצדיקים את מעורבות היועץ המשפטי לממשלה בעניין, יובאו הדברים להנחייתו והכרעתו.  בהמשך למתואר לעיל, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה מילא את ידיו בנוגע להחלטה בנושא, הודיע מ"מ פרקליט המדינה על העברת הנושא למשטרת ישראל לצורך פתיחה בחקירה פלילית.
מהשתלשלות הדברים עולה בבירור כי עמדת ממלא מקום פרקליט המדינה התבססה על עמדות הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות בנושא, וכן כי לא היה כל עיכוב בקבלת ההחלטה בעניין זה. בניגוד לאמור בפנייתכם, לא התקבלה בשלב קודם החלטה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניין, וממילא לא הוחלט לעכב פרסום של החלטה כלשהי. בעת כניסתו של מ"מ
פרקליט המדינה לתפקידו, היו עדיין הדברים בבחינה ובטיפול כמקובל, בשים לב למכלול נסיבות העניין. עם הגעתו של מ"מ פרקליט המדינה ללשכת פרקליט המדינה הוא נדרש לנושא על פי סדרי העבודה המקובלים. כפי שפורט בהרחבה לעיל, לצורך הכרעה בעניין התקיימה התייעצות מחודשת עם הגורמים הרלוונטיים, שהציגו את עמדתם בפני מ"מ פרקליט המדינה. הוסכם על כלל הגורמים, כי מכלל המסמכים שהתקבלו בעניין לא עולה בשלב זה כל חשד קונקרטי ביחס לח"כ או איש ציבור אחר המתמודד בבחירות הקרובות אלא נגד גורמים אחרים בחברת המימד החמישי. על כן, הסמיך היועץ המשפטי לממשלה את מ"מ פרקליט המדינה לקבל החלטה בהתאם לשיקול דעתו. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם יובהר, כי הפרקליטות אינה שחקן במגרש הפוליטי. לאחר שבחן את הדברים, ולאחר שאימץ את עמדת הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות, סבר מ"מ פרקליט המדינה כי ההחלטה המקצועית הנכונה היא להורות על פתיחה בחקירה בנושא,
וכך עשה לאחר שעדכן את היועץ המשפטי לממשלה בדבר. נבקש להדגיש, כי מרגע שיש תשתית ראייתית לביצוע עבירות, על הפרקליטות להחליט על בסיס התשתית הראייתית המונחת לפניה, ולקבל החלטה מיד. על כן, סבר מ"מ פרקליט המדינה כי זו ההחלטה המקצועית הנכונה. בפרקליטות דחו את הטענות כי שיקולים אחרים הם שהובילו לקבלת ההחלטה בעניין זה ולעיתוי קבלתה. היועץ המשפטי לממשלה ומ"מ פרקליט המדינה יבקשו להדגיש כי בשום שלב לאורך הדרך לא נשקלו שיקולים פוליטיים, או שיקולים זרים אחרים.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק דיני אינטרנט, פרטיות ובייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

השארת תגובה