כך זיהה הרב את הנוצרי שהתחפש ל'משולח'

נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים

החודש הזה לכם

המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל עם יציאתם ממצרים הייתה "קידוש החודש". עד שרש"י בפתח ספר בראשית אומר שהתורה הייתה צריכה להתחיל במצוה זו, וכך נאמר: "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה… בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית"(יב, ב-ג).

יש להבין, הרי עם ישראל עומד שבועיים לפני היציאה ממצרים כשהוא ערום ועריה ממצוות, ומשום כך מצווה הקב"ה להם לקיים שתי מצוות: דם ברית ודם פסח – "בדמייך חיי"! ובמסגרת זו מצווים לקחת את השה לבית אבות ולקושרו למיטה בשביל שחיטת קרבן פסח. מפני מה קדמה לכך המצווה של קידוש החודש, הרי לכאורה אין לה כל קשר למצוות הפסח?

הסביר הרה"ק בעל ה"תפארת יחזקאל" זי"ע הסבר עמוק ונפלא: הנה המתבונן בהליכות הירח ימצא רמז לעבודת האדם, ובפרט לרשע שעבר על כל התורה כולה עד שמתייאש מן התשובה. כי הלא גם הירח נתכסה אורו, ובכל זאת חוזר ומאיר מידי חודש מחדש. ללמד את היהודי שנמשל ללבנה שגם אם ח"ו התכסה, הוא יכול להתגלות.

והנה בעת שמשה רבינו דיבר אל בני ישראל את ציווי ה': "משכו וקחו לכם צאן"… מפרש רש"י (יב, ו) "משכו ידיכם"  – מאלילים, "וקחו לכם" – צאן של מצוה. כך שבני ישראל תמהו איך יתאפשר להם להתקרב אל ה', אחרי מצבם הירוד, שבו הם שקועים במ"ט שערי טומאה?

על כן ציווה להם הקב"ה את מצוות קידוש החודש, המורה שגם אחרי שמתכסה אור הלבנה לגמרי, והכל סבורים שאיננה עוד, בכל זאת עולה ומאירה שוב, וממנה יקחו חיזוק. וזהו הרמז "החודש הזה לכם", מצוות קידוש החודש הוא לכם דוגמא ומשל, שגם בדיוטא התחתונה בשפל המדרגה אתם יכולים לשוב ולהאיר, אם תקבלו על עצמכם עול מצוות, ותמשכו ידיכן מעבודה זרה. והדוגמא הזאת אכן האירה את עיניהם, והפיחה רוח חדשה בקרבם.

זהו הקשר בין שתי המצוות. שלפני כניסתם לעול המצוות ציווה ה' את קידוש החודש, כי התחדשות הלבנה היא להם לדוגמא. שאדם יכול להידבק בה' יתברך, למרות שעד עתה היה מרוחק, כי נר מצוה ותורה אור. המצוות והתורה יאירו אורם, להאיר באור פני מלך חיים…

במצווה זו נאמר שמשה רבינו התקשה בדבר הזה וכמו שמביא רש"י את דברי חז"ל:  "נתקשה משה במולד הלבנה" עד שהראה לו הקב"ה: כזה ראה וקדש. ואמרו צדיקים, כי משה רבינו נתקשה ולא הבין, שהרי ישראל נמשלו ללבנה, ולמה תמיד אצל בני ישראל יש עליות וירידות. תחילה מתחדשים ועולים ואח"כ יש להם קשיים וחוזר חלילה, וכמו שהלבנה נולדה וגדלה עד שנהיית שוב קטנה. אמר לו הקב"ה: "כזה ראה וקדש". כך היא דרכה של הקדושה, שכל דבר ודבר שהולך כל הזמן בקלות, לא סימן טוב הוא, רק כשהולך עם קשיים הוא קדוש – "כזה ראה וקדש".

מסופר שיום אחד דפק על דלת ביתו יהודי שהיה נראה אדם נכבד. הלה הציג את עצמו כמשולח שמגייס כספים להחזקת הישיבה הרמה של רבי יואל סירקיס זצ"ל בעל 'בית חדש' – הב"ח. התוי"ט חרד לקראת האורח שבא בשליחות גדול הדור, והציע לו שהוא בעצמו ילך עמו לאסוף כסף אצל תושבי העיר,  לכבוד תורתו של משלחו הדגול. התוי"ט החל במלאכה והסתובב עמו כל היום ברחובות  העיר קראקא. כמובן שכל התושבים נרתמו להרים נדבתם בעין יפה יותר מכפי יכולתם, שהרי מיהו הרואה את רב העיר הולך בעצמו לגייס כספים ולא ייתן לו?

לעת ערב הציע התוי"ט למשולח שיעלה אליו הביתה וישיב את נפשו במאכל ומשקה. כיון שנכנס הלה לביתו, מיהר התוי"ט לנעול את הדלת מבחוץ, וכלא את האורח בתוך החדר מבלי יכולת לצאת. האיש החל לזעוק בקול גדול שישחררוהו, ולשמע זעקותיו התאספו רבים מתושבי העיר לראות את המחזה המוזר המתרחש בבית הרב. התוי"ט ציווה על כמה גברתנים לחקור את האיש חקירה נמרצת מאין הוא ומה מעשיו? עד שהאיש נשבר והודה שהוא יהודי מומר שמגייס כספים לכת משומדים. ולכן אמר שהוא אוסף כספים לישיבת הב"ח, כי הב"ח ראשי תיבות: ב'רית ח'דשה, ירחם ד'. הגברתנים היכו אותו נמרצות על מעשיו הנפשעים, לקחו ממנו את כל הכסף שהצליח לגייס מהתושבים ושילחוהו בבושת פנים.

כל העיר רעשה על רוח הקודש שהופיעה בבית מדרשו של התוי"ט. שהרי מניין הצליח לעלות על עקבותיו של האיש שהצטייר כלפי חוץ כבעל בעמיו? אך התוי"ט הרגיע את כולם והסביר למקורביו איך עלה בדעתו שהאיש אינו אלא מתחזה המבקש לרמות את הציבור. וכה אמר: "כלל מסור בידינו, לכל הדברים שבקדושה יש מפריעים ומקטרגים שאינם נותנים חופש פעולה לעשותם ולקיימם. כאן במגבית זו נוכחתי לראות שכל תושבי העיר בלי יוצא מן הכלל, גם העניים המרודים ביותר, כולם נענו בחפץ לב ותרמו סכומים הגונים. מיד עלה אצלי חשש כבד לזהותו של האיש ומעשיו. איך יתכן שמגבית שאמורה להיות דבר שבקדושה להחזקת ישיבה מפורסמת – תתנהל ללא קשיים ולו קשיים קלים? מיד הבנתי שהסיטרא אחרא מעורבת בזה, ואכן אחרי החקירה התברר למפרע שצדקתי בהשערתי".

רבים ל"ע עוברים קשיים בכל התחומים, אבל כבר אמר הקב"ה למשה רבינו: כזה ראה וקדש. אולם לעתיד לבוא יקויים: והיה אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית, והם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם ע"ש כבוד מלכותו ונהיה כל העת בסימן עליה.

תגובה אחת
  1. מאד יפה מחזק מאד ישר חילכם לאורייתא
    אני אוהב זה של רבי נחמן מאומן
    תודה רבה

השארת תגובה