בחור ישיבה שייצא לפעולות 'קירוב'?

נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים

מרים מתייצבת מרחוק לראות את אשר יהיה עם אחיה משה רבינו. לנגד עיניה היא רואה את הנס העצום כאשר בת פרעה יורדת לרחוץ על היאור, ומושיטה את ידה שנעשית לארוכה ומושה את אחיה משה רבינו מן היאור.

היא מחליטה ללכת אל בת פרעה ולשאול: " האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותיניק לך את הילד"? (ב,ז) ומביא רש"י את דברי הגמרא במס' סוטה (יב,ב) מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה. בתיה ניסתה לפני כן לחפש מיניקות בקרב נשים מצריות, אך משה לא הסכים לינוק מהן, ואזי הציעה לה מרים מיניקת יהודיה.

מובא ב'שולחן ערוך'(י' סי' פ"א ס"ז בהג"ה) כי אין לתת לתינוק יהודי לינוק מגויה, אם אפשר למצוא לו מינקת ישראלית. ובביאור הגר"א (שם ס"ק ל"א) הביא מקור ורמז לזה מדברי חז"ל אלו, שמשה רבינו לא רצה לינוק מאשה מצרית כי אם מאשה עבריה.  שואל הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל בספרו 'אמת ליעקב', מה הראיה ממשה רבינו, הרי משה היה צריך לדבר עם הקב"ה, ופה שמדבר עם שכינה לא ראוי שיינק מגויה, אך מנין שגם שאר ילדי ישראל יש להקפיד על כך?

אלא יש כאן לימוד גדול בענין החינוך לכל ילד בישראל, שלכל ילד יש סיכוי לדבר עם השכינה, ועל כן צריך לחנכו כאילו יהיה גואלם של ישראל. כמו שנאמר: "אל תגעו במשיחי" (תהלים ק"ה, ט"ו) ומי הם משיחי? אלו תינוקות של בית רבן (שבת קי"ט). כל אחד מילדי ישראל ראוי להיות משיח וצריך לחנך כל ילד מישראל כאילו הוא כמו משה רבינו, עם כל הקדושה והטהרה.

מסופר שפעם באו לבקש מבחור ישיבה שיארגן קבוצה לפעילות ב'בין הזמנים' בקרב העולים החדשים שהגיעו ארצה בזמן העליה. הבחור החליט להיוועץ ברבו החזו"א זצ"ל ולשאול דעתו על הענין, השיבו החזו"א: אנחנו הרי מתייחסים לכל בחור ישיבה כספק 'גדול הדור' הבא. כי הנסיון מראה שהגדולים לא צמחו דוקא לפי מה שציפו מהם מראש. ולא כל מי שחשבנו שימנה על גדולי הדור בסופו של יום נמנה עליהם. והנה יש כאלו שאם ילכו לפעילות כבר לא ישובו כבראשונה באופן מוחלט. הם יקבלו את ה'גישמאק' בפעילות, ומי יודע אולי אותו אחד היה יכול להיות מגדולי הדור הבא. אמנם ישנם בחורים שטוב להם שיעשו פעילות, אבל הם כבר ימצאו את הדרך איך לצאת לצורך זה. והוסיף החזו"א: בחור שכבר הלך אינני מורה לו לשוב, אבל לבחור השואל אני משיב בשלילה.

רעיון זה מצאנו בפתח פרשתנו, שם נאמר: "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" – עמרם ויוכבד נישאים פעם נוספת וזוכים כי בביתם נולד מושיען של ישראל – משה רבינו, לאחר אהרון ומרים. חז"ל מספרים על מהלכיו של עמרם שהיה גדול הדור ופרש מאשתו יוכבד בעקבות הגזירה הנוראה של: כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, דבר שגרם בעקבותיו לכל הדור ההוא לפרוש מנשותיהם. עד שבאה מרים בתו וטענה בפניו כי גזירתו קשה יותר משל פרעה, שהרי פרעה גזר רק על הבנים, אולם כתוצאה ממעשיו של עמרם הגזירה הינה גם על הבנות. עמרם קיבל טענה זו והחזיר את יוכבד ועשה בה ליקוחים שניים ובעקבותיו נהגו כל הדור ההוא.

דברי חז"ל אלו משקפים עוצמה בלתי רגילה של עמרם ויוכבד, כל מעשה שלהם גורם בעקבותיו את כל עם ישראל. זאת מנהיגות וכריזמה יוצאת דופן היודעת להניע את כל העם מאחוריהם. וא"כ נשאלת השאלה מדוע התורה קוראת להם שמות אנונימיים- איש מבית לוי, וליוכבד אשתו- בת לוי, וכי הם שנמנו על גדולי הדור לא ראויים שיקרא שמם המלא עמרם ויוכבד? בימינו היו מוסיפים למנהיגים כאלו כל התארים שבעולם, אך לכל הפחות לקרוא להם בשמותיהם. כמו שבפרשה הבאה הם אכן מוזכרים עמרם ויוכבד בשמותיהם, כנאמר: "ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה, ותלד לו את אהרון ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומאת שנה", (שמות ו' כ'), הרי שהתורה מזכירה את שמותיהם, אם כך מדוע כאן העלימה את השמות?

שמעתי לפרש פירוש נפלא, שהרי עמרם ויוכבד זכו לברכה הגדולה ביותר שכל הורים יהודיים מבקשים לזכות בה, והיא שלושת ילדיהם. אשר לא ניתן לתאר את גדלות כל אחד מהם ומעלותיו. משה רבינו- הרועה הנאמן, העניו מכל האדם אשר על פני האדמה. אהרון הכהן- שנבחר לשמש לפני ולפנים, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ומרים הנביאה והצדקנית. דור מפואר ומושלם שכולנו רוצים בדומה לו.

באה התורה ומלמדת אותנו שלא נחשוב שצריך להיות גדול הדור או מנהיג בסדר גודל ענק כמו עמרם ויוכבד כדי לזכות לדור המשך כזה, לזרע ברך ה' כמו משה אהרון ומרים. אלא כל איש מבית לוי ובת לוי, אנונימיים ככל שיהיו, יכולים במאמץ ובהשקעה בחינוך לזכות לדור ישרים מבורכים כמו אלו.

גם פרעה הרשע הבין זאת, וידע גם ידע שגדול הדור יכול לצמוח גם בבית הפשוט ביותר בישראל כמו מהבית המשובח ביותר בישראל, ואין כל הבדל בין סיכוייו של בית זה לסיכוייו של זה ולכן אמר פרעה: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". שהרי לכאורה מאחר שכל הסיבה לגזירה קשה זו היתה רק לאחר שנודע לו מאצטגניניו ש"היום נולד מושיען של ישראל", אם כן, יכל הוא לומר: "מאיזה בית יוולד מושיען של ישראל, מסתבר שמבית חשוב ונכבד, בביתו של אחד מגדולי האדמו"רים או בביתו של אחד מראשי הישיבות, ועל אלו היה לו לגזור "היאורה תשליכוהו", מדוע הוא גזר על כל הבן הילוד שהיאורה תשליכוהו, ללא הבדל מעמדות?

אלא שפרעה הבין וידע שגדול הדור מושיען של ישראל, יכול להיוולד גם מהבית הפחות שבישראל כמו מהבית של הגדול ביותר בישראל, ומשום כך גזר כל הבן הילוד…

כל ילד יכול להיות מושיען של ישראל וכל אבא ואמא יכולים לזכות שמהם יצא ילד שכזה. עלינו להתפלל ולהתאמץ שאכן יפול בחלקנו הזכות הזו.

השארת תגובה