כמה צריך לשלם לעו"ד ? המחירון הרשמי של לשכת עורכי הדין

מחפש עו"ד ? לא יודע כמה מוצדק לשלם בעבור פעולה משפטית של עו"ד ? כללי לשכת עורכי הדין מפרטים את התעריף המינימלי המומלץ לכל פעולה ופעולה.

עורך דין נועם קוריס
עורך דין נועם קוריס

לא כולם יודעים אבל בכל הקשור לגובה שכר טרחת עורכי דין נחקקו כללים המהווים מעין מחירון מינימום

ואשר נקבעו בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס

עו"ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7 על תביעה ייצוגית

עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון

עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20

לפי הכללים שנקבעו אין מדובר בשכר קבוע שלא ניתן להתנות עליו כלפי מעלה או כלפי מטה אך אין ספק שהמחירון המפורסם יכול לתת אינדיקציה בדבר השכר המינימלי המומלץ. כדאי לשים לב לכך שאם השכר שהתבקש על ידי עורך הדין הוא נמוך משמעותית מהשכר המינימלי המומלץ- הרי שאין בכך שום הפרה של החוק אבל הדבר צריך לפעמים להדליק נורות אדומות לגבי איכות השירות שהלקוח צפוי לקבל מעורך הדין.

                                            השירות                                                          (באחוזים או בשקלים חדשים)

 1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 26,424 ש"ח                                                         15% מסכום התביעה ולא פחות מ-795 ש"ח

(2) עולה על 26,424 ש"ח ואינה עולה על 107,418 ש"ח  10% מסכום התביעה אך לא פחות מ-3,970 ש"ח

(3) עולה על 107,418 ש"ח                                              10% מ-107,418 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 1,055,599 ש"ח                                           בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-49,453 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור                                           641 ש"ח

 1. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 161,540 ש"ח                                                       15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 161,540 ש"ח ועד 403,850 ש"ח                 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 403,850 ש"ח                                              10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור                                           641 ש"ח

 1. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי   2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,364 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-5,364 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה      כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף                   5,364 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית      כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים                                                1,838 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות                                                630 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל[1]                                               630 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל                       630 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא                                                        1,154 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת                                  1,602 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות                                 5,364 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד                                                     2,675 ש"ח

(5) שחרור בערבות                                                          630 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל                    436 ש"ח

 1. 4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי                 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-5,364 ש"ח

(2) ישיבה נוספת                                                             641 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות       1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות                                   2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול                                                      2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי                   641 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה או מינוי מנהל עיזבון, או בקשה משולבת של אלה

(א) בלי התנגדות                                                        1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,641 ש"ח

(ב) בהתנגדות                                                            השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים לעיל            641 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי התנגדות        3,641 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות  השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981     1,838 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל   641 ש"ח

(6) מזונות                    כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים,  7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט  פחות מ-1,508 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק      5,364 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש                5,364 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בעניין זה                                       641 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים                                                 3,181 ש"ח

(2) ערעורים פליליים

(א) ערעור על פסק הדין                                            1,673 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד                                     1,026 ש"ח

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל                       825 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

כללים תשס"ו-2005

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,625 ש"ח

(2) ישיבה נוספת                                                             641 ש"ח

 1. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,118 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין                                                   7,118 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד                                           3,560 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,560 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל   1,404 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בעניין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה  3,560 ש"ח

(ב) בכל עניין אחר, למעט בעניין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 10,148 ש"ח

 1. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית                                                               כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף                                כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי                                                  כמו ערעור לבית המשפט העליון

 1. 7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 436 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 209 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק  סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-436 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי העניין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור                                                        מ-495 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3)                                                                               424 ש"ח

 1. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות                                               1,095 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות                                        2,146 ש"ח

(3) אישור נישואין                                                                  765 ש"ח

(4) תביעה לשלום בית                                                           1,095 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)             1,095 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)     2,699 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות                                               1,095 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות                                       2,559 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט)  כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-2,109 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה, או לרשם לענייני ירושה                                                                                    השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות                    לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות                                                                 861 ש"ח

(13) הפרדה                                                                            כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים                          50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל                בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-783 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14)                                                                             424 ש"ח

 1. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא         5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 268,511 ש"ח                                                       מ-383 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה       4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 268,511 ש"ח, אך אינו עולה על 537,140 ש"ח    מ-13,366 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה        3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 537,140 ש"ח                                                       מ-21,435 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל  לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

כללים תשס"ח-2007

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב –

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 354 ש"ח        235 ש"ח

(ב) עולה על 354 ש"ח אך אינו עולה על 472 ש"ח    354 ש"ח

(ג)  עולה על 472 ש"ח אך אינו עולה על 589 ש"ח    472 ש"ח

(ד)  עולה על 589 ש"ח אך אינו עולה על 707 ש"ח    589 ש"ח

(ה) עולה על 707 ש"ח אך אינו עולה על
1,061 ש"ח                                                          707 ש"ח

(ו)  עולה על 1,061 ש"ח אך אינו עולה על
5,304 ש"ח                                                          707 ש"ח

(ז)  עולה על 5,304 ש"ח אך אינו עולה על
7,072 ש"ח                                                          884 ש"ח

(ח) עולה על 7,072 ש"ח אך אינו עולה על
7,656 ש"ח                                                          1,061 ש"ח

(ט) עולה על 7,656 ש"ח אך אינו עולה על
25,788 ש"ח                                                        15% מסכום התביעה

(י)  עולה על 25,788 ש"ח ואינו עולה על                  10% מסכום התביעה, אך לא פחות

58,931 ש"ח                                                        מ-3,815 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל -לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,856 ש"ח – 461 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,856 ש"ח אך אינו עולה על 58,931 ש"ח – 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל    כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 414 ש"ח – יהיה השכר 141 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 10,819 ש"ח – יהיה השכר 284 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל  לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 268,511 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,486 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 495 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 268,511 ש"ח אך לא עלה על 538,212 ש"ח  8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ-26,908 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 538,212 ש"ח 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ-42,983 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-554 ש"ח (סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר הטרחה, יהא שווים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בענייני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי העניין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

 1. בוררות:

א. שכר ייצוג לפני בורר 75% מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,168 ש"ח

ב. שכר הבורר 1,168 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

 1. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 80,805 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-672 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 80,805 ש"ח אך אינו 2% מ-80,805 הש"ח הראשונים; ועוד 1.5%

עולה על 321,172 ש"ח  מיתרת הסכום העולה על 80,805 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 321,172 ש"ח אך אינו 2% מ-80,805 הש"ח הראשונים; 1.5%

עולה על 647,317 ש"ח מ-240,367 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 321,172 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 647,317 ש"ח אך אינו 2% מ-80,805 הש"ח הראשונים; 1.5%

עולה על 1,942,030 ש"ח מ-240,367 הש"ח הבאים; 1.25% מ-326,145 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 647,317 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,942,030 ש"ח אך 2% מ-80,805 הש"ח הראשונים; 1.5%

אינו עולה על 3,237,240 ש"ח מ-240,367 הש"ח הבאים; 1.25% מ-326,145 הש"ח הבאים; 1% מ-1,294,714 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,942,030 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 3,237,240 ש"ח  לפי הסכם אך לא פחות מ-32,117 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-1,168 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק  סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה                                                              1,838 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות                                                   2,687 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר                           909 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים                        542 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים                            909 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב                                                         909 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה                                                 235 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו                                               436 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר                        436 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי)      1,862 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל                             932 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות                             932 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות               על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון                                                3,560 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום                                                            50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה         בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות                     909 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום                  909 ש"ח

(ג) הופעה לפני הרשם במעמד צד אחד                           909 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות                    1,862 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון                                     לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה                                     השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 539,217 ש"ח  1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 539,217 ש"ח         1% מ-539,217 ש"ח הראשונים של השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 539,217 ש"ח

(ד) משכנתה:

(1) רישום משכנתה                                                   0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-861 ש"ח

(2) העברת משכתנה                                                  909 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה                                     909 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין   636 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין           909 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול         השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה               השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה                   באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט                          50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו                       בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו                1,862 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן              1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב             0.25% ולא פחות מ-3,030 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה                                                                              0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה                                                           1,154 ש"ח

(2) בעד כל הופעה                                                     636 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס                                                                        518 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה לפני ועדת ערר              מ-861 ש"ח

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

 

4 תגובות
 1. דמוקרטיה זה מוות ונכים לכל החיים, לרצוח לגנוב.
  900 ילדים עניים, זקנים שאין להם אוכל, צעירים בלי עתיד.
  שלוש מיליון ערבים בתוך הארץ.
  היהודים תמיד היוא עבדים
  מדינה או דמוקרטיה או מלחמה יום יום על מה אנחנו מדברים

 2. האם הסכומים שמופיעים למעלה הם בתוספת או כולל מע"מ?

 3. מהו שכר טרחת עו"ד להגשת כתב תביעה לפירוק שותפות ול-4 דיונים בנושא? וכן בקשה לסעד זמני – תפיסת חזקה כולל דיון אחד? שווי נכס כ-2,500000-3,000000 סה"כ 4 תובעים

 4. מהו שכר הטרחה המינימלי עבור כתיבת כתב תביעה בלבד, ללא ייצוג משפטי, בתביעה אזרחית כאשר גובה התביעה הוא כ-280000 ₪?

  תודה מראש

השארת תגובה