השכנים לא מעוניינים במעלית – מה עושים?

עורך דין נועם קוריס
עורך דין נועם קוריס

שאלה: אנו גרים בבנין משותף שבו יש פיר בחדר מדרגות, ואנו מעוניינים רוב השכנים לבנות שם מעלית, אלא שחלק מהשכנים יש להם חלון שפונה למעלית שכתוצאה מבנית המעלית כנראה זה יחסום את החלונות שלהם, ראוי לציין שהחלון כלל אינו משמש את השכנים הנ"ל בפועל ואף פעם אינם פותחים אותם, עוד רצינו לציין שיש לנו רוב חתימות שכנים למעלית.

השאלה, האם הם יכולים לעכב את בנית המעלית או שכיון שיש רוב שחתומים וכן הם כלל אינם משתמשים בחלונות האלו, אין באפשרותם לעכב.

תשובה: בכדי להתקין מעלית יש צורך בהסכמת שני שליש לפחות מבעלי הבתים, ניתן לקבל החלטה להתקין מעלית רק אם לא תיגרם פגיעה מהותית בדירות אחרות או בחזות הבית.

דייר שסבור כי התקנת המעלית תגרום פגיעה כזו, יכול להתנגד להתקנת המעלית, ואף להגיש תביעה למפקח על המקרקעין כדי למנוע את ההתקנה.

בעלי הדירות שהחליטו על התקנת המעלית יישאו בהוצאות ההתקנה, אך הם רשאים להסכים כי רק חלקם יישאו בהוצאות.

בעלי דירות בקומת הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית, גם אם הצביעו בעד התקנתה.

התשלום נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל הדירות שבעליהן משלמים עבור התקנת המעלית. כל בעלי הדירות בבניין חייבים להשתתף בהוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית.

התשלום נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל הדירות בבניין.

שימי לב שאם בבית המשותף קיים תקנון מוסכם הקובע תנאים אחרים להתקנת המעלית ולהפעלתה, יש לנהוג לפי התקנון המוסכם. עם זאת, התקנון המוסכם אינו יכול לגרוע מזכויותיו של בעל דירה, למשל לחייב דיירים שהתנגדו להתקנת המעלית לשאת בעלות ההתקנה. התקנת המעלית מותנית גם בקבלת היתר בניה להתקנתה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

שאלה: איזה תנאים ניתן לקבוע בצוואה?

תשובה: באמצעות צוואה המנוסחת בצורה נבונה, יכול המוריש להשפיע בצורה משמעותית על אשר יעשה לאחר מותו. כך יכול מוריש לקבוע תנאי המכונה 'תנאי דוחה' לפיו נכס מסוים יועבר לבעלות יורש רק בהתקיים תנאי מסוים (נניח שהבן יקבל את הדירה רק במידה ויתחתן). והמוריש אף יכול לקבוע תנאי מפסיק- כלומר שהאלמנה תקבל את הדירה וזו תישאר שלה ככל ולא תינשא שוב.

שאלה: קיבלתי מכתב מעורך דין בגין חוב אל חברת הסלולר, עורך הדין התריע שינקוט נגדי הליכי הוצאה לפועל ואיני מבין בדיוק על מה החוב?

תשובה: בהתאם לתיקון משנת 2016 לחוק הגנת הצרכן המוכר גם כחוק איקיוטק, בין היתר נקבע כי הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל עיצומים כספיים של עד 22 אלף ש"ח על עוסק שהוא חברה, או 7,000 ₪ על עוסק שהוא יחיד, אם לא שלח לצרכן הודעת חוב או תיעוד המאשר את קיומה של העסקה.

במילים אחרות, זכותו של צרכן מאז התיקון לחוק לדרוש ולקבל פירוט ברור של החוב לחברת הסלולר ואת מסמכי העסקה, למשל חוזה ההתקשרות ודרך עריכת החשבונות בחברת הסלולר, בעניין חובו של הצרכן לחברת הסלולר אסור בהתאם לתיקון החוק להעביר את הטיפול בחוב לגבייה משפטית באמצעות עורך דין, ככל ולא שלחה קודם לכן דרישת חוב מפורטת.

שאלה: האם חובה לערוך צוואה? מה קורה עם הירושה במידה ולא נערכת צוואה?

תשובה: עריכת צוואה הינה זכות ולא חובה. צוואה יש לערוך בהתאם לתנאים שונים הנקובים בחוק הירושה ומוטב כמובן להסתייע בעורך דין בנושא, לצורך הוודאות ברצון המוריש אכן יתממש. במידה ולא נערכת צוואה קיימת חלוקת ירושה לפי דין, כך שרכושו של המוריש מתחלק בצורה שרירותית בין היורשים המוכרים לפי חוק הירושה האזרחי, ולפי מפתח החלוקה בין יורשים אלו, הקבוע בחוק הירושה.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059.

השארת תגובה