שתיה מופרזת וסכנותיה

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)

'משנכנס אדר מרבין בשמחה' זו הלכה פסוקה שחייב האדם להגביר את כוחות השמחה שבקרבו, היות ועם ישראל נגאל מגלות בבל וחזר לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני, עוד סיבה להגברת השמחה והיא הכנה שמכינים את הנפש באדר בשמחה לזכות לחוות את כוחות הגאולה המתנוצצים בכל שנה ושנה בניסן זמן יציאת מצרים.

חז"ל קבעו שאין שמחה אלא בבשר ויין, אבל אליה וקוץ בה, עודף צריכת יין יכולה להביא את האדם למצבים גופניים ורוחניים לא נעימים ואפילו מסוכנים, לכן ההלכה קבעה את השיעור שנקרא יין משמח והוא מעט יותר ממה שרגיל ואם יוסיף אפילו כוס אחת כבר נכנס בגדר יין המשכר שהוא יין מסוכן, עליו נדון במאמר הזה.

תופעת צריכת יתר של אלכוהול הינה בעיה קשה מאוד שגוררת אחריה התנהגויות פסולות ומסוכנות הן למי ששתה והן לסביבתו. אין סוף פעמים מאז מעשה שתיית עודף יין ע"י נח שיצא מהתיבה ושתל גפן ובין יום נקלטה באדמה הוציאה סמדר וממנה אשכולות ענבים ובאותו יום עשה מהם נח יין שאותו שתה ונעשה מעשה הידוע ע"י בנו חם ושנתפקח מהיין והבין נח את כל מה שנגרם לו בעקבות שתיה מופרזת קילל את בנו קללה נמרצת והפך אותו לעבד.

שתיית אלכוהול מופרזת שלצערנו הרב לא פסקה על דורנו אלא פוגעת בעקבי הצאן קדושים משעבדת את אותם שותים והופכת אותם לעבדים שצלם האדם מוסר מהם.

תופעה זו שאדם בכל דור ודור יהפוך לעבד לאחיו אם יצרוך עודף אלכוהול נקראת בלשון חז"ל אדם נכפה משמע שיהיה אותו אדם כפוי תחת כוחות אחרים.

במסכת גיטין במשנה פרק ז' משנה א' כתוב "מי שאחזו קרדיקוס" מפרש הברטנורא "מי שאחזו קרדיקוס, שנתבלבלה דעתו מחמת ש"ד השולט על השותה יין חדש" ע"כ. כלומר שתיית יין חדש שלא התיישן דיו בחבית או שהכוונה לאדם ששותה והיין שנכנס לא מוציא ממנו סודות אלא מעשה שדי"ם ח"ו שתיה זו אסורה היות והיא מבלבלת את דעתו של האדם. מכאן אנו לומדים שיין ודעת קשורים זה לזה.

בתיקוני הזהר מובא ההבדל הגדול שיש בין אחד לאחר, אחד קשור לדעתו של האדם המסוגלת לייחד שמו של השם יתברך, פעולה זו מצריכה מהאדם צלילות וכוחות הדעת.

אחר הינו שמו של הצד השני, צד הש"ד הכופה את האדם ומשעבד אותו למעשים שמצערים אותו ואת הסובבים, התנהגות זו שכרה רע מאוד ומלווה בהרבה צער.

ההבדל בין אחד לאחר בכתב אשורי הינו ההבדל בין דל"ת לרי"ש והוא אות יו"ד שמוסיפים בצד ימין של אות רי"ש ונהפכת לאות דל"ת, יסוד זה כוחו רב לו היות והוא גם כן ההבדל בין רע לדע, זהו ההסבר לפירוש הברטנורא בעניין אחיזת ש"ד באותו אדם ששתה יין והשתכר וכעת במקום שיהיה בדעה צלולה או בדעה שמוציאה ממנו סודות הוא ברעה הן בדעתו והן במעשיו.

האר"י הקדוש עמד על בעיה חמורה זו שעת שולט על האדם היצר הרע הנקרא ש"ד וגורם לו להתנהגויות פסולות והתרופה לחולי רע זה היא הוספת אות יו"ד לש"ד ויהפוך לשד"י שם קדוש הכתוב בגב המזוזה שהוא ראשי תיבות של שומר דלתות ישראל.

על איזה דלתות הוא שומר, חז"ל פרשו את הכתוב בתורה "שוטרים ושופטים תשים לך בכל שעריך" באילו שערים מדובר בפתחי הלב הנקראים בלשון הרפואה של ימנו מסתמי הלב.

לצערנו הרב בדורנו מכחישים את התופעה הנקראת ש"ד, הכחשה זו גוררת אחרי בורות וביטול חכמה שלמה שיסודה בדברי חז"ל הנוגעת לדעתו של האדם שהיא השורש לכל מעשיו ככתוב סוף מעשה במחשבה תחילה.

כל פורים אנו רואים ברחובות קריה בחורים רבים שמתנדנדים כעלים ברוח מקיאים ומתנהגים באופן הפוך מחוקי הדת.

כל פורים הייתי אוסר על ילדי ובעיקר על בנותי לצאת מהבית היות והרחוב נהפך למקום סכנה של ממש.

עוד אחרי פורים מגיעים לפתחי צרות צרורות של בעיות שלום בית מורכבות מאוד שנובעות משכרות הבעלים שגררה דעות רעות מאוד.

הפתרון ההלכתי לכך הינו שאדם הרוצה לקיים מצות עד דלא ידע הינה שינה. אדם היודע שהיין שנכנס יוציא ממנו ש"ד ולא סוד, ישן קודם סעודת פורים ובכך יחסוך מעצמו ומסביבתו צער וכאב רב.

בצאתי מאמר זה תקוותי הינה אחת להפחית את הצער והכאב ולהגביר את השמחה.

עוד אני מזהיר אתכם מצריכת אלכוהול ויין באיכות נמוכה וזולה שהינה אחד הגורמים להתנהגויות פסולות ולא יהודיות בחוצות קריה ובתוך בתינו.

ברכתי שלוחה לכל בתי ישראל שבשנה זו ובכל שנה ושנה נחזיר עטרה ליושנה ונשקה ביין המשמח את חכמינו שירוו אותנו בסודות התורה וצעירי הצאן ישבו וירבו דעתם במקום לבלבל אותה.

בברכה

"סתרי חיים" 07-33-38-38-48

השארת תגובה