שלושת המעגלים

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

ספר יצירה מחלק את המציאות הכללית מאין סוף עד אחרון הנבראים לג' חלקים אותם הוא מכנה בשם עולם שנה נפש, העולם מקביל ליקום לכוכבים ונפש לחיים בתוך האטמוספרה של כדור הארץ.

כאשר מתבוננים בשלושה מעגלים אלו רואים באופן ברור שהם קשורים זה לזה בקשר אמיץ אין שום אור בשנה ביקום שאין מקורו מעולם האין סוף ואין שום חי בנפש בתוך האטמוספרה שאינו מושפע מאומרם של הכוכבים הסובבים אותנו.

הרצף ההגיוני הנפלא הזה המעיד על השגחה עליונה תמידית על כל נברא מתוארת בצורה ציורית ע"י הראב"ד בפרק א' משנה א' וזו לשונו: "וצריך אתה לדעת כי תחילת כל הנמצאות נמשך מהשם יתברך (ונמשך) משך השפע (מאור אין סוף) והיה נמשך והולך עד קצה ידוע (גבולות המרחב אליו נכנס אור אין סוף) ומתוך התנועה נתחדש לשפע חום (מכח הבטישות של האור) ומן החום התלהבות ומן הלהבות ניצוץ ומן הניצוץ אש. (אש היא אחת משלושת היסודות אש אויר מים שמקורן כאמור באור האין סוף וכמו שכותב האר"י בעץ חיים היכל א'

"צמצום שמצמצם האין סוף את עצמו (בכך שנכנס לחלל מוגבל) נתמעט האור ונגלו הכלים (נתגלתה המציאות המוגבלת במרחב מתוזמן שהוא החומר במצבי צבירה רבים מגלים לא מדידים לגלים מדידים עד למה שנתפס בחמשת החושים המוגבלים של האדם דומם) והנה האש היה נמשך ומתגלגל עד שנתעגל בעיגולו ומתוך העיגול נתקשה ונהיה לשמים אשר הקב"ה נקרא על שמם שנאמר ואתה תשמע השמים" ע"כ.

סוד העיגול מוסבר בזהר הקדוש ובדברי האר"י הקדוש שהינו הצורה הגאומטרית החזקה ביותר בעולם וזאת משום שמנקודת המרכז כל הרדיוסים שווים ללמד לאדם שכולם אהובים וקרובים אליו בשווה. וכיון שמערכות כולן נמצאות זו תוך זו וכולם מסתובבות זו סביב זו היא שנותנת לנו את המידע על החומר צורתו מרקם קושי טמפרטורה צבע ועוד.

כך בצורה מדויקת הכוכבים הסובבים סביב כדור הארץ משפיעים על כל החי בתוכו, צבעים מינרלים צמחים בעלי חיים בני אדם ועוד. הראב"ד בפרושו על פרק א' משנה ב' מתאר ומסביר את רצף הספירות שסופן מכח תנועתן המעגלית משפיעות על המציאות והשפעה זו נקראת עיתים וזו לשונו שם:

"וצריך אתה לדעת כי כל אחת מן הספירות יש צבע בפני עצמה וכן כל אחד מן היסודות. ויש מלאכים מצויים מיסוד אחר מן הבינה ולמטה (שאינו אש אויר מים). ולפי שאותיות אמ"ש אינן פשוטים גמורים (רוצה לומר ג' יסודות טהורים שלא נתגשמו למושגים מדידים). שבע כפולת (אותיות דגושות ורפות והן בג"ד כפר"ת)

פירוש מספר שבע נולד מאמ"ש כי האויר יש בו כח מים ואש, והמים יש בהן כח אויר ואש, והאש יש בו כח מים ואויר, וקבוץ הכל הרי שבע כפולות, ולפי שהן כפולות בדבר ובתמורה נקראו כפולות" ע"כ. שבע כפולות הן פעם דגושות ופעם רפות היוצאות מג' יסודות אמ"ש עמהן יעלה בידך שבע ואלו הן אש, אויר, מים, קור, חום, לח, יבש, לכל אחד יש תמורה ועל פי המצב שהוא נמצא כעת במעגל השנה כך תמורתו בנפש.

חכמי ישראל נקראים גם כן חכמי העיתים שקבלו בתורה חכמה זו לידע בכל עת ובכל רגע מה הן הכוחות הפועלים ומשפיעים על האדם, אולם אתה חייב לדעת שישנו מושג שנקרא למעלה מהמזל כמו שאמר הקב"ה לאברהם אבינו בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ה': "לפי פשוטו של מקרא הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים. ולפי מדרשו אמר לו צא מאצטגנויות שלך שראית במזלגות שאינך עתיד להעמיד בן.

אברהם אין לו בן אבל אברהם יש לובן. שרי לא תלד אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. דבר אחר הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה". מדבריו של רש"י לומדים את הקשר שיש בין מזלות אותיות ועיתים כמו שכתב שלמה המלך עת ללדת ועת למות והנה כאשר חילק הקב"ה את האות יו"ד של שרי ונתן לאברהם חציה ולשרה השאיר חציה שינה את מזלם ממות ללידה.

כבר כתבנו בספר זה סוד האותיות שהינם יו"ד ניצוץ וא"ו שובל ונו"ן סופית רגליה יורדות מוות, וזהו שכתוב בתיקוני הזהר משנה שם משנה מקום משנה מעשה משנה את מזלו את העיתים.

בברכה

"סתרי חיים"

07-33-38-38-48

השארת תגובה