האור שמחיה וחלילה גם ההיפך

החמצן נקרא אויר ואויר הן אותיות אור יו"ד, אור זה שנכנס ויוצא דרכנו – בכניסתו מחיה ומזין כל תא בגופנו וביציאתו נושא החוצה מגופנו את חלק המוות והוא הפחמן

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.- משמעות אמרה זו הינה שכל עוד הנר, ראשי תיבות ה' נשמה נ' נפש ר' רוח, כלומר כל עוד הנפש רוח נשמה שלנו דולקים, מוארים ומאירים ניתן לתקן. תיקון בלשון המשנה נקיון.

למדים מכאן שתכלית ביאתנו לעולם הזה הינה לנקות את הנפש רוח נשמה שלנו. בספרי הח"ן מובא כלל לחיים והוא שכל מה שיש למטה יש כמותו למעלה, וכן להיפך, כל מה שיש למעלה יש כמותו למטה, מכאן אנו למדים שני מהלכים בחיי האדם והם עת שיש לנו זכות בחירה כלומר כל מה שנעשה למטה נעשה כמותו למעלה, כל מה שאני פועל בזה העולם בגוף בנפש במעשה דיבור מחשבה נעשה כמותו למעלה בחיה יחידה מדרגות אור מקיף לאדם, עת שאין לנו זכות בחירה ככתוב אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שלא מכריזין עליו בית דין של מעלה, עת שהאדם מושפע מלמעלה מחיה ליחידה ומיחידה למחשבה ממחשבה לדיבור ומדיבור למעשה, וזהו סוד הכוונה והחיות רצוא ושוב, שהחיות שלנו ברצוא ושוב כמו הנשימה שהיא פעם בכניסת החמצן ופעם בהוצאת הפחמן דו חמצני.

היות והחמצן נקרא אויר ואויר הן אותיות אור יו"ד, ואותו אור הוא זה שנכנס ויוצא דרכנו לכן פעם בכניסתו מחיה ומזין כל תא בגופנו וביציאתו נושא החוצה מגופנו את חלק המוות והוא הפחמן, לכן כל עוד האור הנר דולק, כמו הדלק ברכב מזין ומחיה את מערכות הגוף, אנו קיימים בצורה זו, אך חלילה כאשר נגמר הדלק אז חדל קיום האדם בגוף ונשאר רק אור בלא כלי.

כאשר אדם בעולם הזה מדליק נר ונותן להדלקה זו משמעות שהיא בבחינת האור אזי הוא פעול מלמטה למעלה ומעורר למעלה היכלות ושפע שבתורם יושפעו עליו באור ישר אחרי אור חוזר מהכלים.

ב"ה שעם ישראל התברך בהדלקת נרות רבים, החל מהדלקת נרות שבת, נר הבדלה, נרות חנוכה, נר בדיקת חמץ, אש ביעור ושרפת חמץ, נרות נשמה ביום כיפור ובכל יום טוב, נרות ימים טובים, וכלה בנרות נשמה שאנו מדליקים לזכרם של נפטרים.

אורו של הנר למטה מאיר למעלה וכאשר מתקבל למעלה האור הוא חוזר ומאיר על האדם למטה לטובתו ולברכתו.

כאשר חז"ל אמרו שכל עוד הנר דולק ניתן לתקן הכוונה היתה ודאי גם כן הסיעתא דשמיא שאנו חייבים בכדי לזכות לצחצח את חדרי ליבנו והצחצוח הזך ביותר הינו ודאי אור. בכדי לקרב את הדברים למציאות, נדמיין שאנו מדליקים פנס לד שמאיר באור לבן ומצד שני ניקח נייר שצבעו שחור לגמרי וכעת נקרב את הפנס המאיר לנייר השחור, במרחק מסוים יהפוך צבעו של הנייר להיראות בעינינו כלבן בצבע האור המאיר עליו, זהו המשל והנמשל ברור ככל שנקרב אלינו יותר את אור המדרגות הרוחניות שלנו שאינן מתגשמות חיה ויחידה ונגביר את עוצמת הארתן גופנו האפל שהינו שחור כשחור היקום יואר באורן, ואם נגביר ונדליק מלמטה נרות רבים עוצמת אורן יגבר וכך אורנו או הארת גופנו תוגבר.

את האפשרות לקחת כלי אפל ואטום לשפוך לתוכו שמן זית זך להציף פתילה להניח את הנר שיצרנו בחלל מאוורר, לקחת אש ולהדליק את הפתילה והנר ידלק.

למעשה נתנו לנו משמים את הזכות לצפות כיצד ניתן להפוך חומר עב לאור זך וכל זאת בזכות פתילה שמקשרת בין השמן ללהבה.

פתילה אותיות תפילה וידוע שאין כוחנו אלא בפה שדרכו נכנס ויוצא האויר אותו אור יו"ד עליון וקדוש. גופנו שהינו כלי מלא חומר עב כאשר אנו משתמשים בו להיות חומר תבערה לזון את אורנו שהינו הנשמה, אז כל החלקים שיוצרים את הנר אדם דולקים באור הנשמה ואור הנשמה מאיר בכלים, אך אם חלילה וחס חדל האדם להשתמש בגופו לבעור באור, הוא נעשה כלי אפל מלא בושה כגחלת המהומה, אבל כל עוד יש אש בגחלת כל מה שצריך זה לנשוף עליה אויר הנכנס ויוצא דרך הפה והלהבה עולה מאליה.

לכן עיקר רפואת אור היא אותה נפיחה שאנו נושפים על החולה שיבער באש באור נשמתו וממילא חוזר לחיות ולהיות.

בעת החורף, מצד אחד מתגבר הקור והאור נעשה המום יותר וכמעט נכבה ומצד שני היות ורוב היום חשוך באופן טבעי בני אדם מדליקים נרות לראות ואש להתחמם, וכשם שעושים זאת מבחוץ טוב שיעשו כן מבפנים והלהבה תעלה ותרקיד את כל רמ"ח אברים ושס"ה גידים לבריאות ושמחה.

השארת תגובה