גלריה: יציקת ארון קודש ב'ברכפלד'

מעמד "יציקת מקום הארון קודש" לבית המדרש שע"י קהילת 'חניכי הישיבות' מזרח ברכפלד

באירוע צנוע ומיוחד התקיים אתמול מעמד "יציקת מקום הארון קודש" לבנין ההולך ונבנה של בית המדרש הגדול 'חניכי הישיבות' במזרח השכונה, בראשות רב הקהילה רבי ישראל ויזל, ובהשתתפות מרא דאתרא דאחוזת ברכפלד רבי ישראל זיכרמן, וראש העיר יעקב גוטרמן.

המעמד התקיים בשיאה של תנופת בנית בהימ"ד הגדול במזרח ברכפלד, ועם הגיע שלב יציקת מקום הארון קודש, וכדי לקיים את דברי הביה"ל (ריש סי' ק"נ) שהביא בשם החיד"א את הענין הגדול ביציקת מקום הארון קודש, התכנסו למעמד הגבאים שנושאים בעול בנית הבית יחד עם הרבנים שליט"א, מתוך תקוה כי בית מקדש מעט זה, יהווה מעון לשכינה ובית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה, תל-תלפיות ומרכז רוחני כביר לכלל תושבי העיר.

באמירת פרקי תהילים התכבד רבי מרדכי רוטנברג מרבי בית ההוראה שע"י הקהילה, ומיד לאחר התפילה הקצרה התכבדו הרבנים ביציקת מקום הארון קודש. שציינו בהתרגשות כי לא התאספנו כאן למטרת ההתכנסות עצמה, לא לשם התפארות ולא לשם כבוד, אלא לכבודו יתברך. כוונתנו בכל זאת הוא, להקים בית מקדש מעט, בבחינת 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', בית מדרש גדול ומפואר שיהווה מעון לשכינה, ושלא תזוז ממנה השכינה לעולם'.

לאחר מכן התכבד ביציקה ראש העיר יעקב גוטרמן, ברכה מיוחדת זכה ראש העיר מהרבנים להמשיך להיות שליח נאמן העושה שליחותו בנאמנות ובאומנות לטובת שולחיו בני העיר העומדים לנגד עינו בקביעות, לראות ברכה בעמלו, וברכת ה' תלוהו להשכיל ולהצליח בכל אשר יפנה.

המעמד ננעל בתחושות מרוממות של שבח והודאה לה' יתברך על הסייעתא דשמיא שליותה את הקהילה עד הנה בכל צעד ושעל. ומתוך תפילה ותקווה להתקדמותה של הבניה בשלבים מואצים וביעילות, לזכות בקרוב לברך על המוגמר, לראות את בית ה' משוכלל בהדרו ובפארו, ותהיה אבן שואבת להגדיל תורה ולהאדירה.

השארת תגובה