סיום שמות ופרשת פרה // הרב אריה שטרן

הרב-אריה-שטרן
הרב-אריה-שטרן

 השבת שעברה עלינו לטובה מיוחדת בשני דברים, האחד שמסיימים את ספר שמות והשני שזו השבת של פרשת פרה השניה בסדרה של ארבעת הפרשיות.

על ספר שמות כדאי להזכיר את הגדרתו על ידי הקדמונים שקראוהו בשם ספר שני, והפירוש שהוא שני לחומש בראשית ושיש בו כדי להשלים את מעשה בראשית, כלומר שמעשה הבריאה לא הושלם עד אשר נעשו בני האבות לעם שיוצא ממצרים, מקבל את התורה וזוכה לבנות את המשכן שהשראת השכינה עליו מעידה על השראת השכינה בישראל ובכך מתקיים בהם היעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש".

אמנם תמיד חוזרת השאלה מדוע האריכה התורה במעשה המשכן, בתחילה בצווי להקימו, בפרשיות תרומה, תצוה ותשא, ואחר כך בבנינו בפרשיות ויקהל פקודי. ניתן לתת הסבר מסוים כשניתן תשומת לב לכך שהחלק הראשון היה לפני חטא העגל בעוד שהחלק השני של הבנין עצמו נעשה כבר לאחר החטא, בעובדה זו יש חידוש שגם לאחר החטא הנורא הזה בכל זאת לא ויתר הקב"ה על השראת השכינה בישראל כפי שאומר רש"י בתחילת פרשת פקודי.

הבחנה זו מסבירה גם דבר נוסף הקשור לעובדה שבשני החלקים יש תזכורת על השבת ואיסור המלאכה שחל בו, ואולם יש הבדל מענין, שבעוד שבחלק הראשון נזכרת מצוות השבת בסוף בפרשת כי תשא, הרי בחלק השני נזכרת המצוה מיד בהתחלה בפרשת ויקהל.

אין זאת אלא שבשבת עצמה יש שתי בחינות האחת כסיכום למה שנעשה בימי השבוע שלפניה והשניה כנקודת התחלה למה שייעשה בימי השבוע הבאים לאחר השבת.

יש לומר שבחלק הראשון שמתקיים לפני החטא יש אפשרות להעדיף את הקדמת המעשים לשבת, אבל בחלק השני שלאחר החטא יש להקדים את הציווי של איסור המלאכה בשבת ורק אחריו להמשיך במעשים כולל גם המעשים החשובים של בנין המשכן. מכאן יש ללמוד על ההשפעה הגדולה שיש למעשה העגל על כל דברי התורה שנאמרו לאחריו.

זה גם הענין המיוחד של פרשת פרה הנקראת בשבת הזו. כך למדנו במדרש שהמצוה של פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל, ומבארים זאת בתור משל שהדבר דומה לאמא שבאה לנקות אחר צואת בנה.

נמצא איפוא, שכל תולדותיהם של עם ישראל מושפעים ממעשה העגל, החטא, והתשובה, העונש והסליחה. זו ירידה בדרגה שכדי לעלות בחזרה צריך לעשות מאמץ מתמיד ועלינו לקדש את השבת כנקודת מוצא שמתרוממים על ידה ורק אחריה אפשר לעשות את כל מה שנדרש לעשות.

בירושלמי מובא לגבי סדר הפרשיות שראוי היה להקדים את פרשת החודש לפרשת פרה כי באחד לחודש הוקם המשכן ובשני לו נשרפה הפרה, אלא שבכל זאת הקדימוה כי בה תלויה טהרתם של ישראל.

הרי מבואר שכדי לזכות במעלה הגדולה של חודש ניסן צריך להקדים לפניו את פרשת פרה שמועילה לכפר על אותו חטא ולחדש את טהרתם של ישראל.

 

השארת תגובה