תכנית 'מחיר למשתפר' יוצאת לדרך • כל הפרטים

מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, אישרה את תכנית 'מחיר למשתפר' • הנחות בקרקע למתקני כליאה; אישור הסדר הנכסים עם חברת החשמל, המתווה לפינוי קרקעות תע"ש ועוד • ההחלטות יכנסו לתוקף לאחר חתימת שר האוצר

אתר בניה, צילום: אילסטורציה
אתר בניה, צילום: אילסטורציה

מועצת מקרקעי ישראל, בראשותו של שר האוצר משה כחלון, אישרה בישיבתה אמש כי יחידות דיור באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות, אשר אינן עומדות בקריטריונים המתאימים לשווקן במסגרת תכנית מחיר למשתכן – ישווקו למשפרי דיור.

סבב ההגרלה הראשון כולל כ-3,000 יחידות דיור, אשר אינן נכנסות תחת ההגדרה של "בניה רוויה" כהגדרתה בהחלטת המועצה (דירות גן/גג לדוגמא). המגרשים הנזכרים, מכילים לרוב יחידות דיור גדולות ומרווחות בבניין "בוטיק" (שלוש עד חמש יחידות דיור בבניין. לדוג' דירות גן וגג). למעשה, מדובר בהחלטה שתאפשר לחסרי הדיור ומשפרי הדיור לזכות בהנחה ברכישת דירה.

בנוסף, אישרה המועצה את הארכת תוקף ההחלטה המאפשרת הטבה בבניית צמודי קרקע באזורי עדיפות לאומית. זאת, בהמשך להארכת השיווק בשיטת מחיר למשתכן, עד סוף 2019.

ההחלטה קובעת כי מחוסרי דיור שירכשו מגרשים לבניה עצמית במכרזי הרשמה והגרלה ישלמו 21% באיזור עדיפות לאומית א' ו- 41% באיזור עדיפות לאומית ב' במקום 31% ו- 51% בהתאמה. יצוין, כי בישובי קו עימות, בצפון, ברמת הגולן ובישובי עוטף עזה ישנו פטור מלא מתשלום עבור הקרקע.

במהלך ישיבתה אמש, אישרה הועדה גם את הפחתת מחיר הקרקע למתקני כליאה. "מזה 25 שנה שטח המחיה הממוצע המוקצה לכל אסיר ועצור, עומד על כ- 3 מ"ר לאדם לערך. המחוקק נדרש לסוגית הצפיפות בבתי הכלא בשנת 2012, במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר. התיקון קובע, בין היתר, כי "אסיר יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו", נכתב בהודעה שהוציאה הועדה לתקשורת, עם קבלת ההחלטה.

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ ביוני 2017, קבע כי שטח המחיה המזערי לכל אסיר ועצור יועמד על 4 מ"ר (4.5 מ"ר, כולל שירותים ומקלחת), והוחלט כי תוך 18 חודשים החל מיום פסק הדין (13/6/17) יועמד שטח מחייתו של כל אסיר ועצור על 4.5 מ״ר לרבות שטח השירותים והמקלחת או 4 מ"ר בלעדיהם, לפחות.

בהתאמה עם קביעותיו של בית המשפט העליון, אישרה מועצת מקרקעי ישראל להפחית את שיעורי התשלום בגין הקצאת קרקע להקמת מתקני כליאה ל- 36.4% מערך הקרקע (במקום שיעור של 100% שהוא השיעור שהיה קבוע עד היום). הפחתת שיעורי התשלום נועדה לסייע לשירות בתי הסוהר לעמוד ביעד שנקבע על ידי בית המשפט העליון וממשלת ישראל, אודות הגדלת השטח כמפורט לעיל.

בנוסף, אישרה המועצה את ההסכם שנחתם עם חברת החשמל, לפיו יושבו 16 נכסים יאפשרו שיווקן של אלפי יח"ד, פארקים ציבוריים, ואלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ותיירות המצויים בלב איזור הביקוש.

הסכם הסדרת הנכסים אשר נחתם בין רשות מקרקעי ישראל, חברת החשמל, משרד האוצר ועיריית תל אביב, קובע, בין היתר, כי חברת החשמל תמסור לידי רשות מקרקעי ישראל 16 נכסים אשר יאפשרו שיווקן של אלפי יח"ד, פארקים ציבוריים, ואלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ותיירות המצויים בלב איזור הביקוש. נכסים אשר אינם נדרשים עוד לצרכי פעילותה של החברה, יושבו לידיה של הרשות.

עוד סוכם כי רשות מקרקעי ישראל תשתתף במימון עלויות הפינוי והבינוי, הכרוכות בהעתקתם של הנכסים לגן שורק ותשלם לחברת החשמל סך של כ-670 מיליון ₪.

ביחס לנכסים אותם מחכירה החברה מרמ"י ונבדקה כדאיותם הכלכלית לשיווק, תהיה חברת החשמל רשאית להשיבם לרשות וזאת במסגרת מנגנון תמרוץ להתייעלות אשר נועד לצמצם את השטחים הנדרשים לפעילותה של החברה, ועל מנת לעשות שימוש יעיל ונכון יותר בקרקע.

הסכם הסדרת הנכסים כאמור, משפר את מצבה הפיננסי של החברה, מחזק את יציבותה ומהווה תועלת משמעותית למשק בהיבט ניהול הקרקע בראייה לאומית ארוכת טווח.

במהלך דיון המועצה, אושרו גם עקרונות מתווה הסדר מקרקעין בהליך מו"מ להפרטת תע"ש. לפי ההסכם שאושר, יידחה הפינוי של מפעל תע"ש רמת השרון בשנה נוספת, נוכח העיכוב בהליך ההפרטה של החברה ודחיית התשלומים והקנסות בהתאם.

בנוסף, אישרה המועצה הקצאת 486 מגרשי מגורים עם עורף חקלאי בישוב ביר הדאג', לתושבי הפזורה הבדואית של ביר הדאג בנגב. זאת, לאחר שמשפחות רבות ביקשו להסדיר את התיישבותם בישוב, בעקבות הגברת פעולות אכיפה בפזורה הבדואית של הישוב ביר הדאג' בנגב.

המועצה אישרה לרשות להסדרת הבדואים בנגב להקצות לתושבים זכאים מהפזורה 486 מגרשי מגורים צמודי דופן למגרשים ביעוד חקלאי ביישוב ביר הדאג'. גודל ממוצע של מגרשי המגורים כ-1.5 דונם ועוד 3.5 דונם ליעוד חקלאי – המוגדרים כיחידה אחת.

השארת תגובה