כעת מתחילה ההנהגה האלוקית

הרב-אריה-שטרן
הרב-אריה-שטרן

הנצי"ב בהקדמתו לפרוש "העמק דבר" לספר שמות מביא את ההגדרה של בעל הלכות גדולות על חומש שמות שנקרא בשם "ספר שני", ומסביר שכאן נמשך התיאור של מעשה בראשית, שסיפור ההתהוות של עם ישראל ביציאתו ממצרים בקריעת ים סוף, במתן תורה ובבניין המשכן נחשב בעצם חלק ממשי של בריאת העולם וקביעת יעדיו.

בפרשת וארא קראנו את הדברים של ה' אל משה לאחר שמסר את תלונת העם על קושי השעבוד שגבר בניגוד למצופה בעקבות בשורת הגאולה.

בדברים עצמם יש מצד אחד הצהרה על ירידה, כלשון המדרש: "אמר לו הקב"ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי אל אברהם יצחק ויעקב בא-ל שדי ולא הודעתי להם כי שמי ה' וגו'".

אבל מיד לאחריה התשובה המבטיחה מודיעה על תנופה רוחנית חזקה הנחוצה דווקא בגלל חולשת העם שאינו יכול לגלות את האלוקות רק ע"י הכוח המצוי בטבע. זו הייתה מידת האבות שהיו יחידים באמונתם שגם כאשר היה נראה שלא נתקיימו ההבטחות ניתנו להם, בכל זאת לא הרהרו אחר מידותיו של הקב"ה.

כעת בזכות הברית עם האבות מתחילה ההנהגה האלוקית לעם, שאמנם היחידים שלו אינם בדרגת האבות אבל לכלל כולו יש את המעלה הנעלה של כלל ישראל שזוכה לגילוי השם, שמתגלה מעל לטבע וזה מה שמאפשר להבין ולקבל את הדברים גם מתוך הייסורים והקשיים.

מרן הרב קוק זצ"ל מדבר על העניין הזה בספרו אורות הקודש וכותב: "שמזמן יציאת מצרים אף הטבע מתעלה בעילויינו כשזורח עליו הוד נשמת הנס, שכן בזכות התורה הנס והטבע מתאחדים וסדרי הקדושה הם עצמם גילויי הטבע הברורים ביותר".

דבריו אלה קשורים ומחוברים לדברים שחוזר וכותב בעל "השפת אמת", שהיה אחד מגדולי החסידות ובאופן מפתיע השפעתו רבה מאוד דווקא על תלמידי בתי המדרש הציוניים דתיים. דווקא הם שנאמנים כל כך למדינה ומחזיקים בקנאות במצות ישוב הארץ, מוצאים בספריו דברים ששייכים למציאות הטבעית הפשוטה של הקשר בין העם לארצו.

כך למשל מצינו בתורתו של ה"שפת אמת", שכותב על פרשת בא: "כשהגיע הזמן לעליית בני ישראל למקום המיוחד להם נתנו כל סדרי הטבע והזמן, להודיע כי כדאיים ישראל לבטל כל הטבע בעבורם, ושיתברר בכל העולמות כי הכל נברא בעבור בני ישראל. כמו כן יש לנו ללמוד מזה לבטל כל הטבע והגשמיות בעבור רצון הבורא שזה עיקר התכלית שנבראו בעולם לעשות רצונו יתברך. וכו'".

אנו מלומדי ניסיון של מאה שנות ציונות ויכולים כבר לראות שגם הדבר שנראה הכי טבעי אצל כל העמים, שחיים בארצותיהם ומקיימים חיים לאומיים שלווים פחות או יותר, אינו טבעי ואינו מובן מאליו בכל הנוגע לעם ישראל בארץ ישראל.

הרי זה בא ללמדנו שגם בדבר שיש שרוצים לראותו כדבר טבעי ופשוט, צריכים אנו לחסדי ה' וכפופים אנו להנהגתו המיוחדת לעם ישראל, שהיא ההנהגה שמעל הטבע.

השארת תגובה