לחם לאכול ובגד ללבוש

הרב-אריה-שטרן
הרב-אריה-שטרן

 "ויצא יעקב מבאר שבע", היציאה היא במצוות אביו יצחק, שיברח מפני אחיו עשו. זוהי יציאה שיש לה מטרה אנושית פשוטה, ואולם מיד זוכה יעקב להתגלות אלוקית גדולה: "ויפגע במקום… ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה …והנה ה' ניצב עליו …" ה' מבטיח ליעקב את ירושת הארץ ומוסיף ברכה: "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך".

יעקב מתעורר משנתו ומביע את התפעלותו הגדולה מן המראה שראה בנבואה ומסיים בנדר: "אם יהיה א-להים עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש".

הנדר הזה נשמע אנושי מאוד, אבל דווקא משום כך הוא גם מעורר תמיהה – האם זה מה שיש ליעקב אבינו לומר לאחר שזכה לחוויה עצומה כל – כך, לאחר שקיבל הבטחה וברכה? האם אין זה מאכזב לגלות שאלו הן השאיפות "לחם לאכול בגד ללבוש"?

על השאלה זו מצינו שדיברו במדרש, שם מובא שעקילס הגר נכנס אצל רבי אליעזר וכאילו התלונן על מה שאמר הכתוב בדברים (י, ח): "אוהב גר לתת לו לחם ושמלה" – האם זה כל מה שמובטח לגר אשר נטש את עמו והחליט לבוא לחסות תחת כנפי השכינה? תשובתו של רבי אליעזר הייתה תשובה שיש בה מן הגערה, והיא שלא יזלזל בדבר כל – כך חשוב שאף יעקב אבינו ביקש אותו בתפילתו.

ברם, דעתו של עקילס הגר לא נחה מן התשובה הזו, ולכן הלך אצל רבי יהושע אשר החל  מפייסו בדברים, ואמר לו ש"לחם – זו תורה, ושמלה – זו טלית", ומסיים המדרש ואומר שאילולא מה שאמר רבי יהושע היה הגר חוזר לסורו.

היוצא מן הדברים האלו הוא שאפשר וצריך לפרש גם את נדרו של יעקב בשני המישורים, שכאשר אמר לחם, התכוון לתורה וכאשר אמר בגד התכוון לטלית, ואולם כיוון שאין מקרא יוצא מידי פשוטו – צריך לומר שאסור לזלזל בבקשת לחם ומלבוש, אבל בתנאי שמבקשים אותם עבור תורה ומצוות.

בשיחתו של מרן הרב קוק זצ"ל לפרשת השבוע אנו מוצאים שדיבר על דרכה של תורה שאינה בניתוק מן החיים הטבעיים, כי אם להיפך –  היהדות אומרת שקדושת האדם צריכה להיות מתוך החיים  הטבעיים.

נמצא איפוא, שבאמת ראוי לנו שנבקש תמיד את הדברים הרוחניים וכמו שאנו מבקשים בתפילה: "יהי רצון מלפניך … שנשמור חוקיך בעולם הזה", ורק לעולם הבא אנו מבקשים "שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה".

זוהי באמת המטרה, אבל דווקא כדי שנוכל לממש את כל האתגרים  והיעדים הגדולים העומדים בפנינו – אנו צריכים לבקש גם את הדברים כפשוטם, דהיינו לחם לאכול ובגד ללבוש, אך להבין שאלה אינן המטרות כשלעצמן, אלא שבמציאות אנו צריכים להם כדי שנוכל להתמסר לדבר העיקרי המוטל עלינו, לשמור תורה ומצוות ובייחוד כאן על הארץ המובטחת, "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך".

השארת תגובה