אי אפשר רק עם 'ישרות', צריך קצת מ'בראשית' וקצת מ'יציאת מצרים'

הרב-אריה-שטרן
הרב-אריה-שטרן

אנו נמצאים בתקופה זו של השנה בעיצומה של הקריאה בתורה בספר בראשית, הספר שנקרא בפי חז"ל ספר הישר, כלומר שזה הספר שעוסק בדברים הישרים והפשוטים מתחילת התהוותם.

האבות הם שנקראו ישרים ועליהם התכוון בלעם כשאמר: "תמות נפשי מות ישרים" והוא הכיר בערך העצום של ישראל דווקא בגין ישרותם הקדומה עוד מזמן האבות.

ברם, המציאות בעולם שכולנו מכירים היא שאי אפשר לישרות זו שתחזיק מעמד בלי תורה ומצוות, ולכן ההדרכה לדרך הנכונה בחיים כוללת תמיד שני שלבים אותם אנו מזכירים בקידוש: זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים.

הקדושה הראשונה יכולה הייתה להתקיים לבדה בעולם רק ע"י שמירה דקדקנית על הישרות הבסיסית באורחות החיים, אבל כנראה שלמרות שהאלוקים עשה את האדם ישר, המה בקשו להם חשבונות רבים עד שאינם מסוגלים לשמור על הרמה הגבוהה הראשונה אלא ע"י הדרכה מעשית של תורה ומצוות. נמצא איפוא שלישרות הראשונה יש ערך נעלה ואידאי, אבל במציאות זו נהייתה רק כמדרגה לקראת ההמשך במתן התורה.

על רקע זה מובן הצורך בהופעתו של אברהם אבינו, ראש וראשון לאבות על בימת ההיסטוריה, שעיקר חשיבותו בפרסום של שם השם בעולם.

במדרש אמרו, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, אמר: תאמר שבירה זו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה.

והנמשל, על אברהם אבינו שהופיע כנגד אלה שהחלו לומר שהעוה"ז בלא מנהיג, והציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל הבירה.

והנמשל, על אברהם אבינו שהופיע כנגד אלה שחלו לומר שהעוה"ז בלא מנהיג, והציף עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם.

כך חז"ל רואים את ההופעה המיוחדת של אברהם אבינו שמתחיל בה סדר חדש של ההבנה שיש השגחה פרטית, על כל מה שנעשה בכלל ובפרט.. סדר זה שהתחיל אצל אברהם היה מלווה: בשינוי השם, בשינוי המקום – ארץ ישראל, ובשינוי הגוף – במילה, דהיינו במעשים עליהם נצטוה בעצמו ע"י הקב"ה.

בגמרא במסכת ברכות למדנו שכל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה, ושואלים התוספות על תפילת שמונה עשרה שאין בה הזכרת מלכות, ומתרצים שהזכיר אלוקי אברהם ומגן אברהם.

ההסבר לכך הוא שהזכרת המלכות בברכה, ענינה בהסברת הקשר של הקב"ה עם כל מה שנעשה על הארץ וכיוון שהשם הוא מלך העולם מובן הקשר, ומובן גם העניין איך זה שבברכה של תפילת שמונה עשרה מתקיימים הדברים ע"י הזכרתו של אברהם, אשר היה הראשון שקרב את האדם שחי בעולם הזה, אל בורא עולם , ודבר זה בא לידי ביטוי בברכה הראשונה אשר בתפילה.

השארת תגובה