שמירת חיי אדם בכל התחומים היא מהתנאים לשמירת קדושת הארץ

בשבתות אלה של "בין המצרים" אנו מסיימים את הקריאה בספר "במדבר" ועוברים לקרוא בספר "דברים" כשהצד השווה שבכל הפרשיות הוא בהדגשת החשיבות של ארץ ישראל לכלל ולפרט

הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן

אנו קוראים על ההתארגנות לקראת כיבוש הארץ שצריך להיות באחריות כולם, גם של אלה המבקשים להישאר בעבר הירדן. בתוך כך אנו קוראים גם על כיבושים של יחידים כמו של יאיר בן מנשה ונבח. נחלקו בזה הראשונים, כמבואר בתוספות במסכת עבודה זרה (כא'), יש שאמרו שכל כיבוש בא"י שאינו של רבים אינו מחייב לכל המצוות התלויות בארץ. אחרים חולקים וסוברים שכאשר מדובר על שטחים שבתוך הגבולות שעל פי התורה אזי כל כיבוש הוא כיבוש שמחייב במצוות. נראה ששיטתם מוסברת בכך שסגולת הארץ חזקה מצד עצמה וכל שנדרש הוא להשתלט על חבלי הארץ בכל דרך שהיא כדי להוציא את הקדושה מן הכח אל הפועל. על כל פנים בוודאי יש כוח מיוחד לציבור שמשתתף כולו בבניין הארץ ובמלחמה עליה ובכך מממש את קדושתה.

אנו, שזכינו ב"ה להקמת מדינה יהודית בא"י איננו תלויים במחלוקת, שכן כל מה שנמצא תחת שלטונה של המדינה כבר קיבל את החותם של קדושת הארץ. זו נחמתנו בימים אלה כפי שבאה לידי ביטוי בפתגם של הרב קוק זצ"ל לחודש אב: "גילת עם בשביבי אור ישועה, תקומם אשר הרסה בכיה של חינם" – היא הבכייה בזמן חטא המרגלים שהסיתו את העם להירתע ולפחד מן הכניסה לארץ. במקומה תבוא שמחה על שזכינו להיות שייכים לתקופה של "אתחלתא דגאולה". בזכות גדולה זכינו לחזור לארץ בצורה מדינית ועצמאית המטילה עלינו גם חובה גדולה, שאף היא נלמדת מן הפרשיות שאנו קוראים בשבתות אלה.

כוונתי לאריכות הגדולה שאנו מוצאים בתורה בעניין ערי המקלט. הנושא מופיע בפרשתנו – "מסעי" אך כבר קודם לכן בפרשת "משפטים" ושוב בפרשות ו"אתחנן" ו"שופטים" שבספר דברים. כשנתבונן בכל הפרשיות הללו נמצא שתמיד הדברים מחוברים להתכוננות לקראת הכניסה לא"י. אין זאת אלא שהתורה מבקשת ללמדנו על הצורך להיות נקיים לגמרי משפיכות דמים. הארץ אינה סובלת קלקולים בתחום זה ואפילו כשמדובר בשגגה יש להוציא את הרוצח ולהביאו לעיר מקלט.

במקביל למדנו במסכת ברכות (לב(: שכהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו ולמדנו שישנה נטייה חזקה בפוסקים אשר בשו"ע לומר שהלכה זו כוללת גם את הכהן שהרג בשגגה. מכאן ששפיכות דמים פוגמת בקדושת הכהונה כמו שפוגמת בקדושת הארץ. כמובן שיש בזה מספר סייגים כגון תינוק שמת מחמת מילה הרי שהמוהל שעסק במעשה מצווה אינו נפגם מכך ונראה שהוא הדין גם בחיילים שהורגים בשעת מלחמה כנגד אויבים.

מאידך גיסא, יש לנו ללמוד מפרשה זו לחיי היום יום שלנו, על החובה המוטלת עלינו להיזהר הרבה בדרכים, כנהגים וכהולכי רגל, שכן שמירת חיי אדם בכל התחומים היא מהתנאים לשמירת קדושת הארץ.

הקשר הטוב בין עם ישראל לארץ ישראל הוא אשר מבטיח את חיזוק עמידתנו על הארץ ומקרב אותנו למילוי משאלתנו בתפילה: ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת". אכי"ר.

השארת תגובה