ברכת כהנים היא ברכה שה' מברך את ישראל באמצעות הכהנים / הרב אריה שטרן

הרב-אריה-שטרן
הרב-אריה-שטרן

 

במרכזה של פרשת השבוע נמצאת ברכת כוהנים, שמיוחדת בכך שעל פי מדרש חכמים אין זו ברכת הדיוט אלא ברכת ה' שמברך את העם באמצעות הכוהנים.

כך מפרש רש"י בפירוש הראשון לנאמר בפסוק "ואני אברכם" שהכוונה היא שהקב"ה מברך את ישראל ומסכים לברכת הכוהנים.

להבנה זו יש יתרון שאפשר באמצעותה לבאר כמה הלכות שכולנו מכירים אבל לא תמיד מבינים.

כך למשל ידועה ההלכה שאין מכריזים על הברכה אלא כשיש לפחות שני כוהנים ולא כשיש בבית הכנסת רק כהן אחד. בגמרא במסכת סוטה ( דף לח, א) לומדים על כך ממה שכתוב "אמור להם", משמע שקוראים לרבים שיברכו ואין קוראים לכהן יחיד שיברך. אולם עדין אין אנו יודעים מהי הסברה להלכה הזו ומדוע באמת המצווה מדאורייתא מוטלת רק על רבים ולא על כהן יחיד.

אבל נראה שהמגמה היא להדגיש שאין זו ברכה של הכוהנים בעצמם אלא של הקב"ה בכבודו ובעצמו. דבר זה קל לתפישה כשיש כמה כוהנים כי אז לא חושבים שהברכה היא של מי שהיו מהם מה שאין כן כשיש כהן יחיד , כי אז יכולים לייחס לו את הברכה באופן אישי.

דברים אלה מצטרפים לאותה שיטה של הראשונים שסוברים שהמצווה אינה מוטלת רק על הכוהנים, אלא שלדעתם יש מצוה גם על כל העם שמצווה להתברך. מסתבר שההגדרה הזו מובנת לפי הפירוש הנזכר שמדובר בעצם על ברכת ה', ובאמת איך אפשר לחשוב שלא יהא חיוב להשתתף וליטול חלק במעמד חשוב כזה.

מנהג נוסף שניתן להסבירו נוגע לסדר הדברים בזמן שהכוהנים מברכים את ברכתם "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכו'" שהם נוהגים להתחיל לאומרה כשפניהם אל ההיכל ומחזירים את פניהם אל העם באמצע הברכה.

הלומד את הסוגיה והפוסקים ימצא שאכן נחלקו רבותינו בעניין זה, יש אומרים שיברכו כשפניהם אל ההיכל, ויש אומרים שיברכו כשפניהם אל העם, ממילא אפשר להגיד שהמנהג המקובל בא מתוך רצון לצאת ידי חובת שתי השיטות.

אבל לגופם של דברים נראה ששאלה זו תלויה בשני הפירושים למה שכתוב "ואני אברכם", ולפי דברינו התבאר שיש שסוברים שהמצווה היא של כולם, ואם כן כל הכוהנים מברכים את ברכת המצוות, הרי הם מברכים את הברכה גם בשליחות של הציבור לכן ראוי שיעמדו עם כל העם כשפניהם אל ההיכל ויברכו בשם כל העם. אבל כיון שבכל זאת עיקר המצווה מוטלת עליהם, לכן יש שסוברים שעדיף שיברכו כשבפניהם מול הקהל. על כן נקבע המנהג שהוא כמין פשרה בין שתי הדעות.

יהי רצון שתתקיים בנו הברכה שמבטיחה הארת פנים, משוא פנים לטובה ומסיימת בברכת השלום.

השארת תגובה