ספר יוחסין • הרב שמואל רבינוביץ

אדם המעוניין לקחת כחתן לבתו בחור ששמע עליו שהוא מצוין, ומתברר שמלבד מעלותיו האישיות, מיוחס הבחור מצד אחד עד הבעש"ט ומצד שני עד הגאון מוילנא. האם יש טעם לקרוא לבחור ולהזהירו על משהו? ודאי שלא. רק לומר לו: "אני רוצה אותך כחתן לבתי, בתנאי שתמשיך את המסורת ואת שרשרת הזהב של משפחתך"

הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה
הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה

בפרשתנו נאמר: "את על העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבותם" (א', י"ח). במדרש (ילקו"ש רמז, תרפד) מובא: "בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן, מה ראו להתקרב יותר מן האומות? סתם פיהן הקב"ה. אמר להן: הביאו לפני ספר יוחסין שלכם, שנאמר: "הבו לה' משפחות עמים" כשם שבני מביאין שנאמר בהם: "ויתילדו על משפחותם".

וצריך להבין, מה הקשר בין ייחוס לתורה, כלום רבי עקיבא שלא היה מיוחס בכלל לא נמנה על גדולי החכמים שקמו לעם ישראל לדורותיו? הלא הוא העמיד בראשונה עשרים וארבע אלף תלמידים שמתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו כבוד זה לזה. ולאחר מכן הקים עולם של תורה מחמשת התלמידים שנותרו בדרום? ושמעיה ואבטליון הגרים, נמנו במסכת אבות על מוסרי התורה. ממתי קשורה התורה הקדושה לייחוס? וכך אכן שנינו בפ"ב ממסכת אבות: "התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך".

עוד יש להתבונן, מדוע כשאומות העולם שאלו מה כתוב בתורה? "אמר הקב"ה לכל אחד מהם מצווה אחרת: לעשיו- "לא תרצח", לישמעאל- "לא תגנוב", לעמון ומואב- "לא תנאף". הלא בתורה כתובות מצוות נוספות, כגון: שמירת שבת, "כבד את אביך ואת אמך", ועוד מצוות "ידידותיות"?

בספר 'ליקוטי בשמים' מובא לבאר זאת על פי משל ,לאדם ששמע על בחור אחד שהוא מעולה וראוי ורצה אותו לחתן עבור בתו. בא לישיבה לברר עליו, ואז אומר לו ראש הישיבה: "דע לך, אמנם הוא בחור מצוין מאד, אבל אביו שתיין ומוכר לכולם כשיכור מועד". קורא האדם לבחור המדובר ואומר לו: "תראה, אני מאד רוצה לקחת אותך לחתן עבור בתי, ואף מוכן לתת לך דירה ושאר צרכי החתונה, אבל כל זאת בתנאי שתבטיח לי שלעולם לא תתקרב לשתיית היין!".

דוגמא נוספת הוא מביא על אדם שרוצה לבחור את בחיר עולם התורה כחתן לבתו ושומע על בחור הנמנה בין טובי הלומדים, אבל במשפחתו יש בעיה של כעס. אביו ישב בכלא מפני שפעם רב עם שכן והמריבה הסתיימה בבית חולים… הלא הגיוני מאד שיקרא אותו אדם לבחור ויאמר לו: "יקירי, שמעתי עליך שאתה מצוין ואני מעוניין לקחת אותך לחתן עבור בתי, אתן לך כל טוב שבעולם- רק תבטיח לי שתיקח טיפול נגד כעס, ולעולם לא תריב עם שכנים וכדומה'".

לעומת זאת במקרה שאדם המעוניין לקחת כחתן לבתו בחור ששמע עליו שהוא מצוין, ומתברר שמלבד מעלותיו האישיות, מיוחס הבחור מצד אחד עד הבעש"ט ומצד שני עד הגאון מוילנא. האם יש טעם לקרוא לבחור ולהזהירו על משהו? ודאי שלא. רק לומר לו: "אני רוצה אותך כחתן לבתי, בתנאי שתמשיך את המסורת ואת שרשרת הזהב של משפחתך".

אומות העולם באו ושאלו: רבונו של עולם, למה לבני ישראל נתת תורה ואמרת להם: "אנכי ה' אלוקיך", "זכור את יום השבת" וכו', ואילו אלינו שפנית להציע את התורה, התחלת עם הדברים המנוגדים לתכונותינו, ולא הצעת את המצוות הידידותיות כמו לבני ישראל?

על כך אומר להם הקב"ה: "הביאו לפני ספר יוחסין שלכם!" מי אבא שלך? ישמעאל, לכן אמרתי לך לא תגנוב. מי אבא שלך? עשיו, לכן אמרתי לך לא תרצח. אבל האבות של בני ישראל הם אברהם יצחק ויעקב. מה יש לי אפוא לומר להם? אין לי אלא לבקש מהם שימשיכו במסורת של אבותיהם הקדושים.

יה"ר שאכן נמשיך את שרשרת הדורות המפוארת של עמנו.

השארת תגובה