הרב שמואל רבינוביץ

אתה חושב שכיפה זורקים בבת אחת?

אתה חושב שכיפה זורקים בבת אחת?

יעקב אבינו כשעומד לברך את נכדיו מנשה ואפרים, מקדים ואומר: האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניו, האלוקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה" (בראשית מח,טו). כלומר: זכות אבותי וזכותי יעמדו לכם לקראת הברכה. ואז מי יברך?

החתן בדילמה: הכלה הלכה לקולנוע

החתן בדילמה: הכלה הלכה לקולנוע

הוא מיאן לשוב אל סדר היום. לאחר מחשבה רבה שלח להעביר לכלה מסר חד ברור: הנני מבקש להקים בית על אדני הקדושה והטהרה הצרופה, לאטום את הבית מפני כל סערות הזמן

כתבו לכם על קרן השור

כתבו לכם על קרן השור

אחת מגזרות היוונים הייתה: "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוקי ישראל", ובכך ביקשו לקעקע את יסודות היהדות. ויש להבין מדוע ביקשו לחקוק אמרה זו דווקא על "קרן השור", וכי לא מצאו ערוץ

עלינו להיות נוכחים ואכפתיים בכל הליך

עלינו להיות נוכחים ואכפתיים בכל הליך

חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים נראים אמנם זהים, אולם הפתרון של יוסף לחלומות אלו היה שונה כרחוק מזרח ממערב. בעוד שלשר המשקים אומר יוסף כי בעוד שלושה ימים ישיבו פרעה על כנו, ויתן כוס

הרבי התעצב: דבריו לא משפיעים

הרבי התעצב: דבריו לא משפיעים

בפרשתנו אנו קוראים על המאבק המופלא והשמיימי שבין יעקב למלאך – שרו של עשיו. ושם נאמר: "ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר" (בראשית לב, כה). יש להבין מדוע צריכה התורה להדגיש כי

לקח נצחי לכל יהודי ויהודי

לקח נצחי לכל יהודי ויהודי

יעקב אבינו בבואו לחרן, פוגש לראשונה על הבאר שלושה עדרי צאן רובצים עליה הממתינים לשתות ממנה. אך האבן גדולה על פי הבאר, ורק לאחר שנאספים שמה כל הרועים, הם יחד מגוללים את האבן מעל פי

שושלת יוחסין: המעלה מול החסרון

שושלת יוחסין: המעלה מול החסרון

על הפסוק שבתחילת הפרשה: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" (בראשית כה, כא) מפרש רש"י: "לו ולא לה. שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק, לתפילת צדיק בן

בליל השלושים נגלה רבי יצחק לאחיו, "עד מתי תבכה ? אני יושב בגן עדן העליון"

בליל השלושים נגלה רבי יצחק לאחיו, "עד מתי תבכה ? אני יושב בגן עדן העליון"

שמה של פרשת חיי שרה מעורר תמיהה, הרי מסופר בה בדיוק ההפך, ששרה נפטרה?! כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע פירש שהתורה מלמדת אותנו שחיים אמיתיים הם נצחיים, ואינם מסתיימים בשעת הפטירה, אלא הם מוסיפים להתקיים ובאים

הרבי הביא כסא לראש הישיבה, ראש הישיבה שהפך בעצמו לרבי – הסביר

הרבי הביא כסא לראש הישיבה, ראש הישיבה שהפך בעצמו לרבי – הסביר

הרה"ק רבי מנחם מנדל רבינוביץ זצ"ל מקנאטקוזבה בא אל הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל כדי לקבל ממנו היתר הוראה וסמיכה. הוא פגש את רבי חיים יושב בביתו מוקף עם כמה רבנים וצורבים, ואחרי שהגר"ח קיבל

ראש הישיבה סירב לקבל את התלמיד ה'מורד', אבל אירחו בביתו ודאג לכל מחסורו

ראש הישיבה סירב לקבל את התלמיד ה'מורד', אבל אירחו בביתו ודאג לכל מחסורו

האריכות והפירוט בצווי ה' לאברהם: "לך לך מארצך ומבית אביך" – העסיקה רבות את חז"ל והמפרשים. אחד ההסברים להבנת אריכות זו מביא רבינו האור החיים הקדוש. והוא מפרש כי חלק מצווי ה' לעזוב את בית

הנכדים הביאו לסבא מתנה 'שלט' – הסבא אמר תודה אך סירב לתלות את השלט

הנכדים הביאו לסבא מתנה 'שלט' – הסבא אמר תודה אך סירב לתלות את השלט

בירושלמי במסכת בבא מציעא (יב) ובמדרש נאמר על אנשי דור המבול: "א"ר אחא כי מלאה הארץ חמס מפניהם – ומה היה חמסן? הווא בר נש נפיק טעין קופה מלאה תורמוסין והיו מתכוונין ונוטלין פחות משווה

ביטל את גזר הדין, אולם, ציווה כי ייענש על מעשהו וינקה את רחובות

ביטל את גזר הדין, אולם, ציווה כי ייענש על מעשהו וינקה את רחובות

"אבינו מלכנו" הנאמר בר"ה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים ובתענית ציבור נפתח במילים: "אבינו מלכנו חטאנו לפניך". גם באמירת "על חטא" שאנו מתוודים מידי תפילה ביום הכיפורים אנו אומרים: "על חטא שחטאנו לפניך". מדוע "לפניך"

הרב שאל: למה את השאלה לקחו מפסוק אחד, ואת התשובה מפסוק אחר

הרב שאל: למה את השאלה לקחו מפסוק אחד, ואת התשובה מפסוק אחר

המצווה האחרונה שבמנין המצוות היא מצוות כתיבת ספר תורה. כך גם נהג משה רבינו למעשה. לאחר שכילה להגיד לעם את כל דברי ה' המצוות והתוכחות, סיים את שליחותו אל העם בכתיבת הדברים על ספר. כנאמר

מדוע נטע הרב עץ על הקבר הטרי של שכנו – מיד לאחר ההלוויה?

מדוע נטע הרב עץ על הקבר הטרי של שכנו – מיד לאחר ההלוויה?

בים מהמפרשים דרשו את המלים הראשונות בפרשתנו: "והיה עקב תשמעון…" מזוויות שונות. כל אחד והמסר שלו. רבי מנחם מענדל מקוצק זי"ע אמר "והיה עקב" – בעקב הימים, בסוף הימים, תשמעון, לא תהיה לכם ברירה ותשמעו

'ללחוץ על ההדק' – הדרך היעילה ביותר לגרום שהתפילות תתקבלנה

'ללחוץ על ההדק' – הדרך היעילה ביותר לגרום שהתפילות תתקבלנה

"בכל קראנו אליו". משה רבינו בעמדו לפני פטירתו מוכיח ומצווה את ישראל ללכת בדרך התורה והמצוות. ובתוך דבריו מציע לבני ישראל: "ובקשתם משם את ה'… ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ד, כ"ט).

עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך – ישוב ויבנה אותה

עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך – ישוב ויבנה אותה

"שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה" בסיומה של מסכת מכות מסופר על ההליכה המשותפת של רבן גמליאל, רבי אליעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, והתגובות הסותרות שלהם לנוכח מחזה שועל היוצא מבית קודש הקודשים.

הבדחן שאל את האדמו"ר: מותר 'לחקות' את הרבי?

הבדחן שאל את האדמו"ר: מותר 'לחקות' את הרבי?

ברשימת המ"ב מסעות שמופיעות בפרשתנו נאמר: "ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני" (במדבר לג', טו'). כשמתארת התורה את כל מסעות בני ישראל במדבר, היא מזכירה את המאורעות שאירעו שם ברמז או בבירור כמו: מי מריבה, קברות

גם זה הסתדר • מושבע אנטישמי במשפט יהודי החשוד ברצח

גם זה הסתדר • מושבע אנטישמי במשפט יהודי החשוד ברצח

על הפסוק בפרשתנו: "זאת התורה אדם כי ימות באהל". דרשו חז"ל במסכת יבמות(סא): "קברי עכו"ם אין מטמאין אהל, דכתיב: אדם כי ימות באהל… אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם". דברי חז"ל אלו מעוררים

בניגוד לרצון הרב: נפסק כי חזן הקהילה יהיה לא הירא שמים

בניגוד לרצון הרב: נפסק כי חזן הקהילה יהיה לא הירא שמים

בפרשתנו, פרשת קורח אנו למדים את השלכות הקשות של המחלוקת ועד כמה יש לרדוף אחר השלום. כמו שנאמר: "וישלח משה לקרא לדתן ואבירם בני אליאב". בשיאה של מחלוקת טורח משה רבינו לקרוא לדתן ואבירם, וכל

יין וציצית • אלו הכלים נגד המשכיר שהשתמש במסמכים מזוייפים

יין וציצית • אלו הכלים נגד המשכיר שהשתמש במסמכים מזוייפים

מצוות ציצית באה להזכיר לנו את מצוות ה'. כמו שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם… למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקים". לכאורה יש כאן כפל לשון. התורה אומרת