הרב שמואל רבינוביץ

הנכדים הביאו לסבא מתנה 'שלט' – הסבא אמר תודה אך סירב לתלות את השלט

הנכדים הביאו לסבא מתנה 'שלט' – הסבא אמר תודה אך סירב לתלות את השלט

בירושלמי במסכת בבא מציעא (יב) ובמדרש נאמר על אנשי דור המבול: "א"ר אחא כי מלאה הארץ חמס מפניהם – ומה היה חמסן? הווא בר נש נפיק טעין קופה מלאה תורמוסין והיו מתכוונין ונוטלין פחות משווה

ביטל את גזר הדין, אולם, ציווה כי ייענש על מעשהו וינקה את רחובות

ביטל את גזר הדין, אולם, ציווה כי ייענש על מעשהו וינקה את רחובות

"אבינו מלכנו" הנאמר בר"ה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים ובתענית ציבור נפתח במילים: "אבינו מלכנו חטאנו לפניך". גם באמירת "על חטא" שאנו מתוודים מידי תפילה ביום הכיפורים אנו אומרים: "על חטא שחטאנו לפניך". מדוע "לפניך"

הרב שאל: למה את השאלה לקחו מפסוק אחד, ואת התשובה מפסוק אחר

הרב שאל: למה את השאלה לקחו מפסוק אחד, ואת התשובה מפסוק אחר

המצווה האחרונה שבמנין המצוות היא מצוות כתיבת ספר תורה. כך גם נהג משה רבינו למעשה. לאחר שכילה להגיד לעם את כל דברי ה' המצוות והתוכחות, סיים את שליחותו אל העם בכתיבת הדברים על ספר. כנאמר

מדוע נטע הרב עץ על הקבר הטרי של שכנו – מיד לאחר ההלוויה?

מדוע נטע הרב עץ על הקבר הטרי של שכנו – מיד לאחר ההלוויה?

בים מהמפרשים דרשו את המלים הראשונות בפרשתנו: "והיה עקב תשמעון…" מזוויות שונות. כל אחד והמסר שלו. רבי מנחם מענדל מקוצק זי"ע אמר "והיה עקב" – בעקב הימים, בסוף הימים, תשמעון, לא תהיה לכם ברירה ותשמעו

'ללחוץ על ההדק' – הדרך היעילה ביותר לגרום שהתפילות תתקבלנה

'ללחוץ על ההדק' – הדרך היעילה ביותר לגרום שהתפילות תתקבלנה

"בכל קראנו אליו". משה רבינו בעמדו לפני פטירתו מוכיח ומצווה את ישראל ללכת בדרך התורה והמצוות. ובתוך דבריו מציע לבני ישראל: "ובקשתם משם את ה'… ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ד, כ"ט).

עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך – ישוב ויבנה אותה

עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך – ישוב ויבנה אותה

"שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה" בסיומה של מסכת מכות מסופר על ההליכה המשותפת של רבן גמליאל, רבי אליעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, והתגובות הסותרות שלהם לנוכח מחזה שועל היוצא מבית קודש הקודשים.

הבדחן שאל את האדמו"ר: מותר 'לחקות' את הרבי?

הבדחן שאל את האדמו"ר: מותר 'לחקות' את הרבי?

ברשימת המ"ב מסעות שמופיעות בפרשתנו נאמר: "ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני" (במדבר לג', טו'). כשמתארת התורה את כל מסעות בני ישראל במדבר, היא מזכירה את המאורעות שאירעו שם ברמז או בבירור כמו: מי מריבה, קברות

גם זה הסתדר • מושבע אנטישמי במשפט יהודי החשוד ברצח

גם זה הסתדר • מושבע אנטישמי במשפט יהודי החשוד ברצח

על הפסוק בפרשתנו: "זאת התורה אדם כי ימות באהל". דרשו חז"ל במסכת יבמות(סא): "קברי עכו"ם אין מטמאין אהל, דכתיב: אדם כי ימות באהל… אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם". דברי חז"ל אלו מעוררים

בניגוד לרצון הרב: נפסק כי חזן הקהילה יהיה לא הירא שמים

בניגוד לרצון הרב: נפסק כי חזן הקהילה יהיה לא הירא שמים

בפרשתנו, פרשת קורח אנו למדים את השלכות הקשות של המחלוקת ועד כמה יש לרדוף אחר השלום. כמו שנאמר: "וישלח משה לקרא לדתן ואבירם בני אליאב". בשיאה של מחלוקת טורח משה רבינו לקרוא לדתן ואבירם, וכל

יין וציצית • אלו הכלים נגד המשכיר שהשתמש במסמכים מזוייפים

יין וציצית • אלו הכלים נגד המשכיר שהשתמש במסמכים מזוייפים

מצוות ציצית באה להזכיר לנו את מצוות ה'. כמו שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם… למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקים". לכאורה יש כאן כפל לשון. התורה אומרת

רוצים לאכול בשר: עוזרים למי שלוקח על עצמו אחריות

רוצים לאכול בשר: עוזרים למי שלוקח על עצמו אחריות

בפרשתינו משה רבינו עומד לנוכח המבקשים בשר, האומרים: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, את הקישואים והאבטיחים… ועתה נפשנו יבשה…" ופונה אל הקב"ה ואומר: " למה הרעות לעבדך… האנכי הריתי את כל העם הזה

ראש הישיבה ביקש להתפטר כי הרב אוירבך ביקש לקבל לישיבה בחור שחלה

ראש הישיבה ביקש להתפטר כי הרב אוירבך ביקש לקבל לישיבה בחור שחלה

הפסוק הראשון בפרשתנו המזהיר את הכוהנים מפני טומאה למתים כופל את עצמו: "אמור אל בני אהרן… ואמרת אליהם", מדוע כפלה התורה את האמירה – אמור, ואמרת? רש"י מביא את דברי חכמינו ז"ל במסכת יבמות (קי"ד)

הרב התקשה בשיעור משניות ואז הגיעה העזרה מכוון בלתי צפוי

הרב התקשה בשיעור משניות ואז הגיעה העזרה מכוון בלתי צפוי

המדרש (ויקרא רבה כד, ט) דורש על ציווי התורה: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" – קדושים תהיו, יכול כמוני? תלמוד לומר כי קדוש אני-קדושתי למעלה מקדושתכם. כלומר שאין לבן אנוש ויציר חומר יכולת