צוריאל קריספל

רגע של אי שימת לב

רגע של אי שימת לב

"ויצא בן אשה ישראלית והא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה" (כד, ו-יא)

מערכה קשה: להמשיך את המהפכה

מערכה קשה: להמשיך את המהפכה

גם אם יש לכם 'כאבי בטן' כאלה ואחרים, לא עת להתלונן עכשיו – עלינו להתייצב כאיש אחד בקלפי ולהצביע עבור המפלגות החרדיות • מערכה קשה לפנינו

קרבן הקטורת ומשמעותו

קרבן הקטורת ומשמעותו

והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבקר בבקר (ל, ז) קטורת אינה באה בנדבה נאמר במגילת שיר השירים (ה, א), "באתי לגני אחותי כלה…אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי, אכלו רעים, שתו ושכרו דודים". ופירש

לומדי התורה ותומכיה  – שני חלקי הארון

לומדי התורה ותומכיה  – שני חלקי הארון

"בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו (כה, טו) כאשר לומדים בפסוקים על בנין המשכן, עלינו לזכור שעיקר ענין הקודש והמקדש והשראת שכינתו יתברך – הוא באדם עצמו, שאם יקדש עצמו כראוי בלימוד התורה והמצוות,

שיעור לחיים: הזהירות ברגשות הזולת

שיעור לחיים: הזהירות ברגשות הזולת

"כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב". (כב, כא-כג) "כל אלמנה ויתום", הוא הדין לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה,

להתנתק מגורמי ההשפעה הזרים

להתנתק מגורמי ההשפעה הזרים

לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני (כ, ג') בשתי הדברות הראשונות מעשרת הדברות נקבעה צורת הקשר והחיבור שבין כלל ישראל והקב"ה אך אין די בזה, ונוספה מצות לא תעשה – "לא יהיה לך אלוקים

הבסיס לקיומה של חברה ואומה

הבסיס לקיומה של חברה ואומה

"זה אלי ואנוהו" (ט,ב), "ואנוהו – הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום"(שבת קלג:). הרמב"ם (פ"א מהל' דעות ה"ו) וכן רבנו יונה מביאים דרשה זו עה"פ "והלכת בדרכיו" ומציינים את

העיתונות החרדית, יח"צנים ומשרדי פרסום

העיתונות החרדית, יח"צנים ומשרדי פרסום

תופעה המכוערת של זלזול בגדולי ישראל ובדעותיהם, הציניות האוכלת כל חלקה טובה, ואם לא די בכך, מקום מצאו להתגדר בו, ולצייץ מראש את הגיגיהם, ומפנים הם קהל קוראיהם משל היו ראש ישיבה הנותן "מראי מקומות"

השיטה: להפוך את הנרדף לרודף

השיטה: להפוך את הנרדף לרודף

ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו… והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ(א,ט-י) כדי להבין מה היה מטרת יועצי ויחצני הפרסום של פרעה, כאשר

מידת האמת – מהמעלות הגבוהות

מידת האמת – מהמעלות הגבוהות

"יהודה אתה יודוך אחיך" (מט, ח) ובתרגום יונתן בן עוזיאל, "יהודה אנת אודיתא על עובדא דתמר, כן לך יהודון אחך, ויתקרון יהודאין על שמך". יש בדברים אלו חידוש נפלא ונמרץ, אנו רואים שהשם "יהודי" המיוחד

נר, בכדי להבחין בחושך יון

נר, בכדי להבחין בחושך יון

״תנו רבנן, מצות חנוכה – נר איש וביתו״ (שבת כא ע״ב), את המושג של נר מצוה מצינו לענין חיפוש, הגמרא (פסחים ז ע״ב) לומדת שהחיפוש אחר החמץ צריך להיעשות על ידי נר, מהכתוב (משלי כ,

ערכה של מצווה

ערכה של מצווה

וישמע ראובן ויצילהו מידם (לז, כא) אמר ר' יצחק, "למדתך תורה דרך ארץ, שכשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו ידע ראובן שהקב"ה מכתיב עליו "וישמע ראובן ויצילהו מידם", היה טוענו ומוליכו

מבחן האדם בעת צרה

מבחן האדם בעת צרה

וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות" (לג, א) על פסוק זה מצאנו במדרש משל נפלא היכול ללמד אותנו לקח רב

נאמנות מוחלטת – למרות הרמאות

נאמנות מוחלטת – למרות הרמאות

ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות (כט, ל) אחרות, הקישן לראשונות, מה ראשונות באמונה אף אחרונות באמונה, ואף על פי שברמאות בא אליו (רש"י) מה נפלא מה שמספרת לנו כאן התורה על יעקב אבינו, וזאת

לימוד עם הבנים – הוא חלק מעבודת ה'

לימוד עם הבנים – הוא חלק מעבודת ה'

"ושננתם לבניך" (ו, ז) בשעה שיהודי הולך לבית הכנסת למשך של חצי שעה, חש הוא שבזמן הזה הוא עסק במצווה וקיים בכך את רצון בוראו, לעומת זאת, כאשר הוא יושב ולומד גמרא  עם בנו במשך

צוריאל קריספל: כוחה של שתיקה

צוריאל קריספל: כוחה של שתיקה

ויאמר בי נשבעתי נאם ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך (כב, טז) יש המקשים, מה בעצם הייתה הגדלות של אברהם במעשה העקידה? נכונותו לשחוט את בנו? וכי מה היה

טענת "ליסטים אתם" שייכת רק אצל הגויים

טענת "ליסטים אתם" שייכת רק אצל הגויים

"בראשית ברא אלקים" (א,א) אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התור ה אלא מ"החדש הזה לכם", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם

כל מועד בפני עצמו

כל מועד בפני עצמו

אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקרא אתם במועדם (כג,ד) מספר הגרש"ד פינקוס זצ"ל וז"ל – בימי חיי זכיתי לשמוע שיחות מוסר ודברי חיזוק מגדולי בעלי המוסר ['המשגיח' – הגר"י לוינשטיין זצ"ל, הגר"ח שמואלביץ זצ"ל

ראש השנה – כח של ראש

ראש השנה – כח של ראש

היום הראשון של השנה נקרא "ראש השנה", הטור (אוה"ח סי תיז) כתב בשם אחיו רבי יהודה בן הרא"ש, ששלשת הרגלים מכוונים כנגד אברהם יצחק ויעקב, והנה בתפילת "פתח אליהו" מבואר שכל מדה [חסד, גבורה, תפארת

אלול – האמצעים והמטרה

אלול – האמצעים והמטרה

בדברי הנביא (מ"ב ו, יט) ישנו ביטוי, "לא זה הדרך ולא זו העיר", ניתן ללמוד מדברים אלו של הנביא שכדי להשיג מטרה כלשהי בחיים, יש לקבוע מראש הן את המטרה והן את האמצעים הנכונים המובילים

צוריאל קריספל מתכונן לימי הדין

צוריאל קריספל מתכונן לימי הדין

משנה: 'אלול' – סוגיה מיוחדת של 'ידידות' ולכן זהו הזמן המתאים לקניין השייכות עם הבורא יתברך (מעובד משיחת מוסר של הגרש"ד פינקוס זצ"ל לימים נוראים) היסוד של כל התורה כולה הוא האמונה, אמונה בה' יתברך,

"פתוח תפתח" – גם בגמילות חסדים

"פתוח תפתח" – גם בגמילות חסדים

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך…לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך… כי פתוח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו"(טו, ז-ח) כאן נצטווינו על מצוות הצדקה, וכמה הלכות חשובות

המצוות ה'קלות', לא פחות חשובות

המצוות ה'קלות', לא פחות חשובות

והיה עקב תשמעון (ז, יב) אם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון (רש"י) טבעו של האדם, שאינו נותן לבו למצוות הקלות והמנהגים הקטנים, אבל באמת, דווקא הם אלו המעידים על הכרת האדם ואהבתו את בוראו,

"ושננתם לבניך"

"ושננתם לבניך"

עלינו לחוש, אפוא, שזמן הלימוד עם הבנים אינו מבוזבז, כי חינוכם הוא חלק בלתי נפרד מעבודת ה' שלנו