קורונה? תפסיקו עם הסלולר הלא כשר

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

גדולי וחכמי הספרדים ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף ומרן ראש הישיבה הגר״מ צדקה והגר״ש בעדני, התאחדו בקריאה חריגה ודחופה עקב המצב להתחזק בשעת עת צרה ליעקב, לחדול משימוש בטלפונים לא כשרים ולקרוא מזמורי תהילים מידי יום אחר התפילה.

נוסח המכתב:

עת צרה היא ליעקב

ב"ה ח' שבט תשפ"א

לאור המצב הקשה שאנו נמצאים בו, הן מבחינה רוחנית, אשר לדאבונינו נענשנו בחוסר התפילות בבתי כנסת, ובחוסר לימוד התורה בהיכלי הישיבות כתיקנן, אשר "כי הם חיינו" ונתמעט "הבל פה של תינוקות של בית רבן" שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי ("קורונה"), ומהם כמה שנפטרים רח"ל, והן בחוסר פרנסה, ומי יודע מה יהיה הלאה ח"ו.

והדרך היחידה להנצל מהצרה, לראות מה "דעת תורה" בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו. והנה התרופה האמיתית מבוארת בדברי הרמב"ם )הל' תעניות( וז"ל: 'מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנא' על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם זעקו עליהם והריעו'. וממשיך הרמב"ם: 'ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן', וקובע הרמב"ם )שם( 'וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם'.

ועל כן על כל אחד מאתנו לעשות תשובה, בפרט על המכשירים הטמאים, שמשחיתים את נפש האדם לתאוות העוה"ז וירידה ביראת שמים, וגורמים לעבור על לאו של "ולא תתורו" שהוא חמור, כמו לאוין של אכילת נבילות וטריפות רח"ל.

וכבר הבטיח הרמב"ם שעל ידי התפילה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו.

על כן אנו קובעים בזאת להתפלל בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות והישיבות, לומר אחר התפילה ג' מזמורי תהילים אלו: א. יענך ה' ביום צרה )מזמור כ'( ב. "אשא עיני אל ההרים" )מזמור קכא"( ג. "ממעמקים קראתיך ה' )מזמור ק"ל(. ואם אפשר יוסיפו גם מזמור קמ"ב "משכיל לדוד".
ויהי רצון שהקב"ה יקבל תפילתנו ברצון. ויסיר המגיפה והמשחית מעל עמו ישראל בכל מקום שהם.