רואה החשבון ישלם 70.000 ש"ח

כסף
כסף
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הרכב ועדת האכיפה המנהלית, אישר הסדר אכיפה מנהלי בעניינו של רו"ח אבנר שירה, באשר לשתי הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוח סקירה, שצורף לדוחות הכספיים לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2017, אודות משיכות כספים שביצע בעל השליטה מהחברה הציבורית. בתקופה הרלוונטית, לגביה מיוחסות ההפרות, רו"ח שירה היה שותף הביקורת מטעם משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות', והיה אמון על ביקורת בחברת אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ.

רו"ח שירה הודה במסגרת ההסדר בכל עובדות הרקע הרלוונטיות, אולם לא הודה כי אופן סקירת דוחות החברה על ידו היה רשלני והביאו להכללת הפרטים המטעים בדוח הסקירה. רו"ח שירה הסכים במסגרת ההסדר ליטול על עצמו עיצום כספי בסך 70,000 ₪ ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.
הסדר האכיפה המנהלי מביא לידי ביטוי את המדיניות שמעודדת הרשות לכריתת הסדרי אכיפה בשלבים מוקדמים, במטרה לייצר הליך אכיפה אפקטיבי והרתעה בשוק ההון.

ההסדר אושר על ידי הרכב ועדת האכיפה המנהלית בראשות השופט בדימוס מר זאב המר, וחברי ההרכב עו"ד שלי אודווין אהרוני ועו"ד טל אבן זהב. עו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך במשא ומתן לכריתת ההסדר. הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות. כנגד החברה, בעל השליטה ונושאי משרה בה בתקופה הרלוונטית ממשיך להתנהל הליך אכיפה מנהלי.

השארת תגובה