הפיקוח על הבנקים: יורחב מתווה דחיית תשלומי הלוואות

  • בחודש מאי 2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה מקיף שאומץ על ידי המערכת הבנקאית לדחיית תשלומי הלוואות, כסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה.
  • בין החודשים מרץ-יוני 2020, הבנקים דחו הלוואות לכ-553,000 לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ- 7 מיליארד ₪.
  • במטרה להמשיך ולסייע ללקוחות בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים בעקבות השלכות משבר וירוס הקורונה, תוך ניהול סיכונים מושכל ואחראי, הודיע הפיקוח על הבנקים על הארכת המתווה הקודם לדחיית תשלומי הלוואות והרחבתו, כפי שאומץ ע"י המערכת הבנקאית, באופן הבא:
    • בהתייחס למשכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי – התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לתאריך 30.10.20.
    • משכנתאות:

לקוחות שכבר קיבלו דחיה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם הדחייה עולה על 6 חודשים. לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ויבקשו לעשות זאת, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של 6 חודשים.

  • הלוואות צרכניות עד 100,000 ₪:

לקוחות יוכלו לדחות הלוואות אלה לתקופה של עד 6 חודשים (לבחירת הלקוח) ללא שיקול דעת הבנק, בשונה מהמתווה הקודם בו הדחייה הייתה לשלושה חודשים.

  • נדגיש, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
  • הפיקוח על הבנקים ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות והשלכותיו הדינמיות של המשבר, ויבחן דרכים נוספות לסייע למשקי הבית והעסקים.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אנו פועלים ונוסיף לפעול בכל הכלים שברשותנו על מנת לתמוך במשק ובפעילות הכלכלית ברקע המשבר. הארכת מתווה דחיית ההלוואות מאפשרת מרווח נשימה נוסף ותקל על משקי בית והעסקים שנפגעו לצלוח את תקופת המשבר. עם זאת ראוי  לזכור כי אשראי הוא שונה ממענק ויש לפרוע אותו, ועל הלווה לשקול את הדחייה על היבטיה השונים. הרחבת מתווה דחיית ההלוואות באה במקביל לתכנית הסיוע הממשלתית שנועדה לתת מענה וודאות מקסימלית לאלו שנפגעו״.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "כולנו עדים לכך שמשקי בית ועסקים רבים ממשיכים להיות מושפעים מהשלכותיו של משבר הקורונה ולכן יש להמשיך לסייע ללקוחות אלו, תוך ניהול סיכונים מושכל ואחראי. חוסנו של המשק נבנה מחוסנם של הפרטים המרכיבים אותו ויש בהרחבת מתווה זה בכדי לחזק את חוסנם של משקי הבית. אני מברך את המערכת הבנקאית על הרחבת המתווה, מתוך הבנה ונכונות להמשיך ללוות את הלקוחות בתקופה מאתגרת זו, בגמישות וברגישות. אנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולבחון דרכים נוספות למתן הקלות וכלים להתמודדות עם הקשיים איתם משקי הבית והעסקים נאלצים להתמודד מדי יום ביומו".

נוכח העובדה, כי משקי הבית והעסקים הקטנים עדיין מתמודדים עם ההשלכות הכלכליות של משבר וירוס הקורונה, הכוללות, בין היתר, ירידה בהכנסות ובהתאמה קושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר, מודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת המתווה האחיד לדחיית תשלומי הלוואות, שמטרתו לסייע למשקי הבית והעסקים הקטנים בקשיים התזרימיים.

המתווה המורחב מטרתו לסייע ללקוחות אשר דחו את התשלומים בעבר ונדרשים לסיוע נוסף כדי לצלוח את התקופה הקשה, אך עליהם מוטלת גם האחריות להיערך לעמידה בתשלומיהם בהמשך. בנוסף, הוא נועד לסייע לציבור שהצליח עד כה לעמוד בהתחייבויותיו ולא דחה תשלומים, לדעת שיש באפשרותו לעשות כעת שימוש במתווה זה ולהקל על תזרים המזומנים במידת הצורך.

גיבוש המתווה ע"י בנק ישראל נעשה תוך בחינת הצעדים וההסדרים הנהוגים בעולם בנושא זה במדינות שונות, הן בהיבט של מרווח הזמן שניתן כדי להגיש בקשה לדחיית תשלומים והן בהיבט של תקופת הדחייה והתנאים הנלווים לה.

להלן פירוט ההרחבות של המתווה (מצ"ב טבלת השוואה של המתווה המורחב אל מול המתווה הקודם, כנספח א'):

משכנתאות

בהתאם למתווה הקודם: במשכנתאות הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא שיקול דעת הבנק.

מתווה מורחב: תקופת הדחייה למשכנתאות תהיה באופן הבא:

–           לקוחות שדחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.

–           לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר יש להגיש את הבקשה עד לתאריך 30.10.20.

הלוואות צרכניות

בהתאם למתווה הקודם: בהלוואות צרכניות, אשר יתרתן לתשלום היא עד 100,000 ₪, הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים (עם אופציה בהתאם לשיקול דעת הבנק לדחייה נוספת של 3 חודשים).

מתווה מורחב: תקופת הדחיה להלוואות אלו תהיה עד 6 חודשים, לבחירת הלקוח, באופן הבא:

–           לקוחות שכבר דחו את התשלומים לחלק מהתקופה, יוכלו להגיש בקשה נוספת לדחיית התשלומים עד לתקופה של 6 חודשים במצטבר, ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.

–           לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהן היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

ניתן יהיה להגיש בקשות לדחיית תשלומים, לפי מתווה זה החל ממועד פרסום ההודעה ועד לתאריך 30.10.2020.

אשראי עסקי – הארכת תקופת הגשת בקשת הדחייה

בהתאם למתווה הקודם: ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואה, מסוג אשראי עסקי, עד לתאריך 31.7.20.

מתווה מורחב: לווה אשר נטל אשראי עסקי, ואשר טרם הגיש בקשה לדחיית תשלומים, או הגיש בקשה לתקופה חלקית, יוכל להגיש בקשה לדחיית תשלומים, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 30.10.20.

דחיית התשלומים תתבצע בריבית שאינה עולה על הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה ותחול על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

נתונים עדכניים – דחיות שבוצעו עד עתה במערכת הבנקאית

מאז פרוץ המשבר המערכת הבנקאית דחתה תשלומי הלוואות בהיקפים חסרי תקדים בכל מגזרי הפעילות, כמפורט להלן:

בין החודשים מרץ – יוני 2020 המערכת הבנקאית אישרה כ 553,000 בקשות שהוגשו לדחיית תשלומי הלוואות בסכום כולל של כ 7 מיליארד ₪. יתרת האשראי בגינו התבקשה הדחייה עומד על 156.6 מיליארד ₪, המהווה 14.8% מסך תיק האשראי של המערכת הבנקאית.