למכירה: המכתב שלא הודפס

מכתב ארוך 2 עמודים כולו בכתב יד וחתימת רשכבה"ג הגאון בעל הכתב סופר – נדיר! לא היו מעולם במכירות מכתב כזה. חלק מהמכתב מעולם לא נדפס!

image
image

מכתב ארוך שני עמודים, כולו בכתב יד וחתימת יד קדשו של הגאון הגדול רבן של ישראל רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל הכתב סופר, שכתב ממקום הרחצה מארינבאד שבו יסופר גם על הבאראן ראטשילד.

המכתב נשלח אל כבוד הרב הגאון המאור הגדול רבי וואלף סופר רב בביהמ"ד ודורש טוב לעמו בעיר פעסט

תוכן המכתב: "הנני בברכת מז"ט על בן היולד לך… והננו חדשות אין אתנו ה' יחדש ימינו כקדם. וע"ד הרפואה בעסקי פה רוב היום בשתיית מים ובטיול ויש לי סימני רפואה, אבל סי' כאלו לאו דאורייתא כי יש בהם ביטול תורה הרבה דרבים ויחיד.. כי מעט זמן הנשאר באים מקבלי פנים עד כי נלאיתי הגם כי רובם ככולם נכבדים ויקרים המה…"

הגאון כתב עם הבארון רוטשילד שבא לבקר אותו: "אבל יש לי נחת רוח של רוחני' בכ"פ שבא אלי ואני אליו, כי מוצא אני בו יותר ויותר אין לשער ולספר גודל צדקתו וקדושתו ובקיאותו ורגילתו בגמרו' הרבה ובסוגי' וא"א לכתוב כי רחוק להאמין ברוך ה' שככה לו בעולמו!"

הגאון כתב אודות מקום הרפואה: "אקווה לה' רופא חנם שאמצא פה רפואה שלימה וכן מבטיח הרופא פה ובתנאי שלא אחיש לביתי ואהי' פה עוד שבועות הרבה ה' יעזור"

לאחר החתימה, הכתב סופר הוסיף עוד חלק שמעולם לא נדפס! אודות היין המשומר שהגיע לו שם במקום.

הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל כתב סופר (תקע"ה 1815 – תרל"ב 1872) בנו בכורו של בעל חתם סופר ומ"מ בהרבנות בפרשבורג, ידוע על שם סדרת ספריו כבעל ה'כתב סופר'.

החתם סופר העריץ את בנו ובהזדמנויות רבות הפליג בשבחו, כשנה לפני פטירת החת"ס כבר ייעדו לרשת את כסאו והורה לו לומר שיעורים בשבתות לפני בני הישיבה, בשנת תקצ"ח והוא בן 22 כבר היה בידו חיבור גדול על כל מסכת גיטין.

בימיו האחרונים של החת"ס כשגברה מחלתו פנו אליו ראשי הקהל שברצותם למנות את בנו אחריו לרשת את כסאו, וישמח החת"ס מאוד, ונתן שבח והודי' לה' על החסד שעשה עמו ושלח לקרוא לבנו, ושאלו אם הוא מרוצה למלאות מקומו, והוא לא השיב רק עמד ובכה ויאמר לו אביו בא ואברכך לפני מותי… ואמר "זקינך עקיבא מימינך זקינך מהרשש"ך משמאלך ומלאך פלוני על ראשך וגם אני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך" וסיפר הכתב סופר שהיו ידי החת"ס על ראשו באותה עת כאש מתלקחת.

בהיותו בן כ"ד שנים בלבד, ישב על כסא אביו ברבנות פרשבורג והנהגת הישיבה וכבר בראשית ימי הנהגתו ראו הכל כי בן ראוי הוא לשבת על כסא אביו, בימיו גדלה הישיבה וזכה להעמיד תלמידים לאלפים עד שניתן לומר שרוב רבני הונגריה בדור שלאחריו נמנו על באי בית מדרשו.

אחיו הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא ובעל שו"ת מכתב סופר כותב עליו בהקדמתו לשו"ת כתב סופר "היה ממלא מקום אבינו במלואו, ולא זז כל שהוא מארחו ונתיבו, כל יודעיו ומכיריו קראו שמו "כלאב", כי אמרו כולו אב, זיוו חופף עליו כל היום, רוח קדשו בקרבו, ונודעה יד ה' בכל מפעליו, כי סמך משה ידיו עליו, והיה כל מדותיו מתרומת מדותיו של אבינו, תורתו, צדקותו, וענוותנותו ומנהג נשיאותו".

המכתב מוצע כעת למכירה בבית המכירות  Rarity Auction House ביום שני בשעה  19:00 (שעון ישראל) 17 Perlman Dr. Suite 204 Spring Valley NY 10977.

תגובה אחת
  1. א.התמונה שפרסמתם הינה של המהר"י אסאד , שצולם מיד לאחר פטירתו !.
    ב. חמישה עסקנים מראשי הקהילה , יזמו זאת , כדי לחתן באמצעות התמונה , את בנותיו שהגיעו לפרקן.
    ג. והם אף שמו בידיו ספר קודש .
    ד. הסוף העצוב : כל החמישה (שכוונתם היתה לטובה) נפטרו תוך מספר
    חדשים מפטירת המהר"י אסאד זצ"ל .

השארת תגובה