מגפה: יום תפילה ותענית ציבור

מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין יצאו בקריאה לקבוע את היום לתפילה ותענית חצי יום

הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

עקב המצב הקשה השורר בארץ ישראל ובעולם כולו כשנגיף הקורונה מתפשט ומספר החולים עולה ועולה מיום ליום, מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי קורא לציבור לצום במשך חצי יום, היום ערב ראש חודש ניסן, במטרה לזעוק על המצב הנורא ולהחיש ישועה. במכתב שהתפרסם, שר התורה קורא "לכל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו ולהשתדל להרבות בלימוד התורה". חברי מועצות גדולי וחכמי התורה יצאו בקריאה משותפת לציבור.

מרן הגר"ח קנייבסקי קרא לביתו רבנים חשובים לתפילה מיוחדת ואמירת יום כיפור קטן על כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להינצל מהמגיפה המשתוללת.

בסדר התפילה יאמרו גדולי ישראל: את תפילת יום כיפור קטן, פרקי תהילים, ואבינו מלכנו, ופיטום הקטורת, וכן את תפילת "אל רחום שמך" כפי שתיקן הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל עבור עצירת המגיפה.

מרן הגר"ח קנייבסקי כותב במכתב שפורסם: "אמרינן ביבמות, ס"ג א', אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, והנה בשנה האחרונה היה הרבה ביטול תורה בעוונותינו הרבים, לכן על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו ולהשתדל להרבות בלימוד התורה, ובכוחה להגן ולהציל מכל מרעין בישין, כדאי' בסוטה כ"א א'".

"עוד היו מייעצים לעת הזאת להתענות בערב ראש חודש ניסן חצי יום ולהתפלל תפילת יום כיפור קטן, ועיקר התענית הוא התפילה, והקב"ה יאזין לשוועתנו ויאמר לצרתנו די וישלח רפואה שלימה במהרה לכל חולי עמך ישראל. הרוצה להתענות כל היום או חצי יום יזכור לקבל התענית ביום שלישי הבעל"ט בתפילת המנחה ויוכל לומר עננו במנחה ביום רביעי, בדיעבד אפשר לקבל עד הלילה, ויש מתירין גם בלילה. המתענה חצי יום בלי קבלה אינו יכול לומר עננו, אבל יש גם בזה זכות".

"אפשר לומר בשעת קבלה "בלי נדר" או עד שארצה", מוסיף שר התורה. "אך אם לא יתענה עד אחרי תפילת המנחה לא יאמר עננו. ואב הרחמים ויאמר למלאך המשחית די במהרה".

בתוך כך, כל מועצות גדולי וחכמי התורה, בישראל ובארה"ב, יצאו בקריאה משותפת לקבוע את יום רביעי ליום תפילה וזעקה, בתפילה לעצירת התפשטות הקורונה. גם רבני 'העדה החרדית' והתאחדות הרבנים 'דארצות הברית וקנדה' פרסמו קריאת קודש דומה לקהל שומעי לקחם.

גדולי ישראל מציינים בפתח מכתבם: "בהלת הנגיף ניכרת בימים אלו בחוצות ערים ובעולם כולו, לבבות מגלים חרדה כאשר אין איש יודע מה ילד יום וזו שעה ראויה ליתן לפחד ולחששות ליישר עקמומיות שבלב לראות ולהבין כי משמים דורשים מאתנו להתעורר בתשובה ויבחן כל אחד בדקי ביתו וישוב אל ד' כי חנון הוא ומרבה לסלוח".

"וכבר פסק הרמב"ם ז"ל בהלכות תענית מצוה עשה מן התורה 'לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור ודב רזה מדרכי תשובה הוא שבזמן שתבוא צרה יצעקו ויזעקו עליה ויריעו וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם… אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ארע לנו… הרי זו אכזריות וכו'".

"לעת הזאת קוראים אנו לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם עם ד' חזקו ונתחזקה באמונה ובביטחון בהשם יתברך, אשר מאתו לא תצא הרעה ולצפות לישועתו. אין כוחנו אלא בנקיטת אומנות אבותינו מדור דורים, אחים יקרים, צו השעה להתלכד ולהתאחד כאיש אחד בלב אחד ליום תפילה עולמי, אנשים נשים וטף בכל ארץ וארץ, כל אחד ואחד בביתו ובמעונו, שיסיר מאתנו כל נגע ומחלה ח"ו ואך טוב וחסד ירדפוני".

לגבי זמן התפילה, מציינים במכתב "ביום רביעי כ"ט באדר ערב ראש חודש ניסן בשעה 5:30 בערב בדיוק לפי שעון ישראל, לאמירת פרקי תהילים י"ג, כ', צ"א, קי"ב, ק"כ, קכ"א, קכ"ז, ק"ל. תחינת אבינו מלכינו ואחינו כל בית ישראל. קבלת עול מלכות שמים עולמית בשעה 6:00 בערב בדיוק לפי שעון ישראל".

יצוין כי במכתב חיזוק ששלח כ"ק האדמו"ר מבעלזא לחסידיו בארץ ובעולם, הוא מבקש מהם בין היתר לתרום ל'קמחא טרם הפסח', לא להכות את הילדים בכעס בימים הללו כשהילדים נמצאים בבית וכן להרבות במעשי צדקה וחסד ובפרט לעזור לאלו אשר אין ידם משגת לרכוש את צרכי החג.

כ"ק האדמו"ר כותב במכתבו: "צריך להזהיר בימים הללו כשהילדים מצויים בבית, שחובה מוטלת על כל ההורים להתאזר ביותר במידת הסבלנות ובמידת השמחה, ומביא האדמו"ר מספר הקדמון 'אורך ימים' להגה"ק רבי שמואל בנבנשתי זי"ע מה שמביא בספרו בעל 'שבט מוסר': 'יודע, באמת בכל מקום שיש שם רוגז וכעס, שם המזיקין מוכנים להזיק, השי"ת יצילנו מכל רע, ובפרט בזמן המגפה שאז מצויין הרבה מזיקין, והמכה הבאה בכעס (דהיינו מי שמכה את ילדיו בכעס) מכת המגפה מתדבקת עם המכה ההיא, ועיני ראו זה ולא זר'".

השארת תגובה