המיליונים ששוכבים כאבן: התקציבים האבודים 2019

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

דוח "התקציבים האבודים" של המרכז להעצמת האזרח, המנתח את מימוש התקציבים של כל משרדי הממשלה, חושף את נתוני הניצול הבאים:

משרד הרווחה: בשנת 2018 נוצלו בפועל רק 4% מתקציב שהוקצה לטובת תמיכה והצטיידות לקשישים (81,000 ש"ח נוצלו, שאר 1,960,000 ש"ח הפכו ליתרת התחייבויות לשנה הבאה) . ממוצע הניצול בחמש השנים האחרונות עמד על 9% בלבד.

המשרד לקליטת עלייה: בשנת 2018 נוצל רק 1% מתקציב שיועד עבור "קליטת עולי אתיופיה – תשלום עבור גני ילדים ומעונות יום" (53,000 ש"ח נוצלו, שאר 3,548,000 הועברו לשנה הבאה). ממוצע הניצול בחמש השנים האחרונות עמד על 26% בלבד.

משרד התרבות והספורט: בשנת 2018 נוצלו רק 27% מהתקציב שהוקצה לטובת מתקנים ואתרי ספורט (7,272,000 ש"ח נוצלו ו- 19,670,000 ש"ח הפכו ליתרת התחייבות שהועברה לשנה הבאה). ממוצע הניצול בחמש השנים האחרונות עמד על 28%.

משרד הפנים: בשנת 2018 נוצלו רק 5% מהתקציב שהוקצה להקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות (192,000 ש"ח נוצלו ו-4,427,000 ש"ח הועברו לשנה הבאה). ממוצע הניצול בחמש השנים האחרונות  עמד על 6%)

הערות:

 • הדוח מנתח את נתוני ניצול התקציב לשנים 2013-2018;
 • האחוזים מציגים את אחוז הביצוע מהתקציב לאחר שינויים
 • הדו"ח מציג סעיפים תקציביים שאחוז הניצול שלהם בפועל נמוך מ-50% – לאורך חמש שנים רצופות
 • הדוח מציג בנוסף את הפער בין "ההתחייבויות" המוצגות ע"י המשרדים בסוף השנה ובין "הניצול בפועל" לאורך מספר שנים.

המרכז להעצמת האזרח מפרסם היום את "דוח התקציבים האבודים" המנתח את נתוני ניצול התקציב לשנים 2013-2018. בדומה לעבר, הדו"ח מציג סעיפים תקציביים שאחוז הניצול שלהם בפועל נמוך מ-50% – לאורך חמש שנים רצופות.

בדיקת נתוני התקציב לשנים 2013-2018 העלתה כי קיימים כ-100 סעיפים תקציביים בהם קיים תת ניצול משמעותי ומתמשך במשך 5 שנים ברציפות. משמעות הדבר היא במשך שנים כספים שיועדו והוקצו מראש למטרות ציבוריות אינם מנוצלים בפועל לאורך השנים ואינם משפיעים על חייהם של אזרחי המדינה.

בנוסף השנה בחנו במרכז להעצמת האזרח גם את הפער בין "ההתחייבויות" המוצגות ע"י המשרדים בסוף השנה ובין "הניצול בפועל" לאורך מספר שנים. הבדיקה חשובה ביותר כיוון שבסוף כל שנה, מציגים המשרדים שני נתוני ניצול תקציב:

 1. ניצול תקציב בפועל – עליו שמים דגש בדוח, כיוון שמציג את הניצול האמיתי של התקציב המתוכנן.
 2. "יתרות מחויבות" – תקציב שלא נוצל בפועל, אך מוצג כתקציב "משוריין" לטובת ניצול בשנה העוקבת.

לרוב, נתוני הניצול הכוללים יתרות מחויבות, יציגו אחוזי ניצול גבוהים מאד, לעומת נתוני הניצול בפועל.

הבדיקה שנערכה במרכז להעצמת האזרח, מציפה סעיפים בהם קיימים פערים מתמשכים בין "התקציב המשוריין" (ההתחייבויות) לבין הניצול בפועל, לאורך חמש שנים רצופות, המשמעות היא סעיפים בהם לא ניתן להצביע על מימוש של התקציבים המשוריינים בפועל, אלא רק גלגול שלהם משנה לשנה.

עיקרי הנתונים:

 • משרד הרווחה – התכנית הלאומית לילדים בסיכון של משרד הקליטה – 38% ניצול בפועל בשנת 2018. ממוצע של 24% ניצול בפועל לאורך 5 שנים.
 • משרד הרווחה – שירותים לזקן – תמיכה בשיפוצים לקשיש והצטיידות – 4% מימוש בפועל בשנת 2018. ממוצע ניצול של 9% לאורך 5 שנים.
 • משרד הרווחה – תכניות לעידוד תעסוקה – 47% מימוש בפועל בשנת 2018. ממוצע ניצול של 49% לאורך 5 שנים.
 • משרד הרווחה – התכנית הלאומית לילדים בסיכון במשרד לבטחון פנים – 30% ניצול בפועל בשנת 2018. ממוצע ניצול של 26% לאורך 5 שנים.
 • משרד התרבות והספורט – מתקנים ואתרי ספורט – 27% מימוש בפועל בשנת 2018. ממוצע ניצול של 28% לאורך 5 שנים.
 • משרד החינוך – תנועות נוער עולמיות – 0% מימוש בפועל בשנת 2018 ו-0% ניצול לאורך 5 שנים ברציפות.
 • משרד ראש הממשלה – פעולות מטה ההסברה הלאומי – 24% מימוש בפועל בשנת 2018 וממוצע ניצול של 20% לאורך 5 שנים.
 • המשרד לקליטת עלייה – עידוד עלייה – תכניות מיוחדות – 43% מימוש בפועל בשנת 2018 ו-20% ממוצע ניצול לאורך 5 שנים.
 • המשרד לקליטת עלייה – פעולות רווחה לעולים – 35% מימוש בפועל בשנת 2018 וממוצע ניצול של 33% לאורך 5 שנים.
 • המשרד לקליטת עלייה – קליטת עולי אתיופיה – תשלום עבור גני ילדים ומעונות יום – 1% מימוש בפועל בשנת 2018 וניצול ממוצע של 26% לאורך 5 שנים.
 • המשרד לקליטת עלייה – עידוד העסקת אקדמאיים עולים – 46% מימוש בפועל בשנת 2018 וממוצע ניצול של 44% לאורך 5 שנים.
 • משרד התיירות – הכשרת כח אדם בתיירות – 44% מימוש בפועל בשנת 2018 וניצול ממוצע של 41% לאורך 5 שנים.
 • משרד הפנים – מבני דת בדואים בצפון – 3% מימוש בפועל בשנת 2018 ואחוז ניצול ממוצע של 16% לאורך 5 שנים.
 • משרד הפנים – הקמה ואחזקת מבני דת עדות לא יהודיות –  5% מימוש בפועל בשנת 2018 ואחוז ניצול ממוצע של 6% לאורך 5 שנים.
 • משרד הכלכלה – הכשרת מבוגרים – OJT – 35% מימוש בפועל בשנת 2018  ואחוז ניצול ממוצע של 38% לאורך 5 שנים.

הדוח מציג תמונת מצב בעייתית בשורה של תחומים ומשרדים, כאשר ניתן להצביע על תקציבים בהיקפים משמעותיים, אשר משוריינים לטובת מטרות שאינן ממומשות בפועל – סכומים אשר ניתן היה להפנותם למטרות חשובות אחרות אשר יסייעו לישראלים רבים, בין אם מדובר בקשישים, עולים, נוער בסיכון ואוכלוסיות מוחלשות אחרות.

בין היתר הדוח מציג כי בשנת 2018 רק 4% מתקציב שהוקצה לטובת תמיכה והצטיידות בציוד לקשישים, נוצלו בפועל  (81,000 שקל נוצלו בלבד שאר 1,960,000 שקלים הפכו ליתרת התחייבויות לשנה הבאה). 30% מימוש בלבד לתכנית הלאומית לילדים בסיכון (2,039,000 שקלים נוצלו, ושאר 2,771,000 שקלים הפכו ליתרת התחייבויות), 1% מימוש מתקציב שיועד עבור קליטת עולי אתיופיה – תשלום עבור גני ילדים ומעונות יום (57,000 שקל נוצלו, שאר 3,548,000 שקלים הפכו ליתרה "מתגלגלת"). 27% מימוש מהתקציב שהוקצה לטובת מתקנים ואתרי ספורט (7,272,000 שקלים נוצלו, שאר 19,670,000 שקלים הפכו ליתרת התחייבות).

חשוב להדגיש, כי בכל אחד מן הסעיפים המופיעים בדו"ח, תת הניצול ו"גלגול ההתחייבויות" אינו תופעה של שנה בודדת, אלא תופעה מתמשכת, לאורך 5 שנים ברציפות.

מטרת הדו"ח היא להפנות זרקור לאותם סעיפים שאינם מנוצלים בפועל לאורך זמן ולקרוא למשרדי הממשלה לפעול באחת משתי דרכים:

 1. התאמת התכנון לביצוע: לפעול בשלב תכנון התקציב לצמצום הפערים בין ההתחייבויות לבין הניצול בפועל, ולהפנות את המשאבים שאינם מנוצלים לאורך זמן לטובת מטרות אחרות.

 1. שיפור תהליכי יישום: לפעול לאיתור קשיי היישום המונעים את ניצול התקציב לאורך זמן ולפתרון החסמים המעכבים את מימוש היתרות המחויבות.

את הנתונים המלאים ניתן למצוא בצורה נגישה ובפילוח על פי משרדים ועל פי היקף ניצול התקציב באתר ניצול תקציב המדינה של המרכז להעצמת האזרח בכתובתhttp://budget.ceci.org.il/

מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, עו"ד עינת פישר לאלו:" מטרת המעקב הינה להציב זרקור על סעיפים תקציביים שאינם מנוצלים בפועל ועל התחייבויות תקציביות שאינן מתממשות לאורך שנים, ולקרוא למשרדי הממשלה לצמצם את הפערים ולהביא לביצוע טוב יותר של התקציב לטובת מטרות ציבוריות – זאת, הן ע״י פתרון החסמים המעכבים את היישום בפועל והן ע״י איתור ופתרון כשלים בהליך תכנון התקציב מלכתחילה."