חוק איסור שימוש במזומן

עו"ד סיימון יניב
עו"ד סיימון יניב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אין ספק שחוק לצמצום השימוש במזומן (להלן: "החוק"), שנכנס לתוקף ב- 1.1.2019 מהווה חוק מהפכני שמגביל באופן משמעותי את השימוש במזומנים, דבר שמשנה באופן מהותי את כללי "המשחק" וההתנהלות בעולם העסקי, ולא רק בעסקאות שמבוצעות בין עוסקים אלא גם בין יחידים לבין עוסקים, שמטיל על כל הצדדים בעסקה את אותה אחריות.  ברשימה שלהלן אציג בתמצית עקרי הוראות החוק:

לגבי תשלומים/תקבולים במזומן:

 1. עוסק רשאי לקבל מאדם פרטי מזומן בעסקה של עד 11,000 ₪ כולל מע"מ (לרבות החזרי הוצאות, והוצאות נלוות כגון התקנה ומשלוח) או עד 10% ממחיר העסקה לפי הנמוך. כאשר העסקה חורגת מ-11,000 ש"ח. כך למשל: שהעסקה מסתכמת בסך של  11,100 ₪ הלקוח יוכל לשלם לעוסק עד 1,110 ₪ במזומן ואת היתרה באמצעי תשלום אחר. סכומי המזומן לעניין זה צפויים החל מ-1.1.2020 או במועד מאוחר יותר להתעדכן ל-6,000 ש"ח ול- 15,000 ש"ח בהתאמה (מותנה בהליך קביעה בצו של שר האוצר בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ואישור ועדת החוקה).
 2. בעסקה בין תייר לעוסק הסכום המוגבל יהיה פי 5 מהקבוע מול לקוח פרטי ישראלי לעניין זה  (55,000 ש"ח בשלב זה).
 3. כאשר שני הצדדים אינם עוסקים ניתן יהיה לשלם במזומן עד לסך של 50,000 ש"ח(כולל מע"מ) לעסקה.
 4. הוראות החוק לא חלים על תשלומים במזומן בין יחידים קרובי משפחה מקרבה ראשונה, למעט תשלומי שכר עבודה ועל רשויות מדינה שיקבעו בצו.
 5. ההגבלות שבחוק הן לעסקה בודדת ופיצול עסקה באופן מלאכותי יחשב לעבירת "מרמה" בהתאם לחוק.
 6. תשלום בשווה כסף כמוהו כתשלום מזומן.
 7. עוסק חייב לתעד את אמצעי התשלום ששימש אותו להעביר או לקבל תשלום.

לגבי הגבלת שימוש בצ'קים

 1. איסור על עוסק לקבל או לתת "צ'ק פתוח" ללא שם הנפרע או המסב.
 2. איסור על כל אדם לקבל צ'ק של יותר מ-5,000 ש"ח  ללא שם הנפרע או המסב.
 3. על צ'ק מוסב חייב להופיע שם ומספר תעודת הזהות של המסב.
 4. ניתן להסב צ'ק פעם אחת בלבד (בנק וכו' לא יחשבו לעניין זה).
 5. צ'ק לעניין זה יכול להיות עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.
 6. החוק מטיל במקביל אחריות כמעט זהה על הבנקים לאכוף את החוק והוראותיו מצידם. בעת הפרה, גם הם יהיו חשופים לסנקציות המופיעות בחוק זה.

חובות בעת הדיווח על עסקה במקרקעין למסמ"ק

 1. הצהרת רוכש תכלול את מקורות המימון לרכישה המדווחת בצרוף אסמכתאות. לחילופין, הרוכש יוכל להצהיר שנכון לאותו מועד אינו יודע עדיין את מקורות המימון. במצב זה, תהיה לו אפשרות לתקן את הדיווח ולהמציא את הפרטים החסרים עד חצי שנה מקבלת הנכס.
 2. מסמ"ק ינפיק אישור מיסים לטאבו רק לאחר המצאת המידע על מקורות המימון, כך שאי מילוי הוראה זו תמנע רישום זכויות הרוכש בנכס.

הסנקציות שיוטלו על מי שיעבור על החוק ודרכי ערעור

 1. במישור האזרחי, החוק קובע "עיצום כספי" על המפר המותנה בגובה הסכום שבעבירה:

–     15% כשהסכום עד 25,000 ש"ח.

–     20% כשהסכום בין 25,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח.

–     30% כשהסכום מעל 50,000 ש"ח.

על הטלת עיצום אפשר לערער בכתב לפקיד השומה הרלבנטי תוך 45 יום וניתן לזמן את המערער לשימוע בהמשך לכך. ככל שהערעור ידחה, ניתן יהיה לערער עליו פעם נוספת לבימ"ש השלום. בהפרה חוזרת בתוך תקופה של שנתיים, יתווסף לעיצום הכספי שיוטל בגין העבירה החדשה, סכום נוסף בגובה העיצום הקודם שהוטל.

 1. במישור הפלילי, ניתן להגיש כתב אישום במקום להטיל עיצום כספי. לאחר הטלת ותשלום העיצום כתב אישום יוגש רק בהתברר עובדות חדשות, והעיצום ששולם יוחזר. העונש הפלילי יהיה קנס שלא יפחת מהעיצום שהיה מוטל, ובנסיבות חמורות של "מרמה" או "רישום כוזב" שמטרתם לעבור על החוק, ניתן להטיל עונש מאסר של עד 3 שנים.
 2. החוק לא יחול על עסקאות ו/או התקשרויות שנחתמו טרם כניסת החוק לתוקף, למעט עסקאות מתמשכות (מתן שרות-ריטיינר, שכירות וכו'). החוק גם לא יחול על צ'קים למשמרת שנמסרו לבנק או למוסד פיננסי אחר טרם כניסת החוק לתוקף.
 3. בשנתיים הראשונות החוק לא יחול על נותני הלוואות ללא ריבית (כגון גמ"חים).
 4. בשלוש השנים הראשונות (עם אופציה להארכת תקופה זו) החוק לא יחול על פעילות מול תושבי שטחים שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית.
 5. הכותב: עו"ד ורו"ח סיימון יניב, יוצא רשות המיסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה, בעל משרד עורכי דין מתמחה בדיני המס על כל רבדיו, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי יחד עם עבירות הלבנת הון ואיסור השימוש במזומן. לפרטים נוספים: yaniv@tax.co.il.

  ידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הדרישות הספציפיות של יחיד או ישות.

  המידע המוצג לעיל הינו בעל אופי כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי ו/או מיועד לענות על הדרישות הספציפיות של יחיד או ישות כלשהי.

תגובה אחת
 1. מתי המחוקקים יבינו שהגבלת העסקים במזומן רק יעלה את השימוש בכסף שחור, שזה יגרום לחזק את העסקים השחורים ולהרבות אותם.

השארת תגובה