למכירה: 'סדר הדורות' בכתב יד

image
image
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

נתגלה חיבורו של הגאון האדיר רבינו יחיאל הלפרין אב"ד וראש ישיבת מינסק בעל "סדר הדורות", חידושים בסוגיות מסכתות זבחים-מנחות. מדובר ב – 144 עמודים כתובים בכתב יד קדשו של המחבר מלפני כ – 300 שנה.

כנסו

בחיבור, חורז הרב מסוגיא לסוגיא בכל רחבי הש"ס בבקיאות מפליאה ומעוררת התפעלות רבה. הדברים מתאימים למה שכתב עליו הגאון רבינו החיד"א הקדוש בספרו שם הגדולים ח"ב ערך סדר הדורות וז"ל "סדר הדורות מהגאון מהר"ר יחיאל אב"ד דק"ק מינסק… הן הראנו את כחו בתלמוד ועוצם בקיאותו שכל רז לא אנס ליה כאשר יסתכל המעיין ושם נאמר שהיה נכד הגאון מהרש"ל… והרגיל בו יכיר גדולתו כי הבבלי והירושלמי והמדרשים כמאן דמנח בכיסתיה. והקדמתו הארוכה והנוראה ותיקוני הש"ס שאחריה וחלק התנאים והאמוראים מבהילים את הרעיון מראות נפלאות ופלאי פלאות בקיאותו" – עד כאן לשונו היוצאת דופן של רבינו החיד"א.

רבי יחיאל הלפרין (נולד, ת"כ – נפטר תק"ו בערך), בנו של רבי שלמה הלפרין. גאון מופלג בכל התורה כולה ומקובל אלקי. רבה של סוקולוב ולברטוב. מצאצאי המהרש"ל ומיוחס עד לרש"י הקדוש. כיהן בתחילה כרב בהלוסק. משנת תע"א ועד לפטירתו כיהן כרבה של מינסק, שם עמד בראשות ישיבה והעמיד תלמידי חכמים מופלגים.

התפרסם בעיקר על ידי ספרו "סדר הדורות" (קאלרסרוא, תקכ"ט), שמלבד הרישומים המדויקים של סדר הדורות, התנאים והאמוראים, ראשונים ואחרונים, גם חקר בעיון רב בתלמוד הבבלי, והציג בספר הגהות רבות על כל הש"ס, הגהות המשפיעות על לימוד הסוגיות וההשלכות ההלכתיות שלהן. הספר לרוב חביבותו בעולם ההיסטורי והלמדני כאחד, נדפס בעשרות מהדורות. בהתאם לצוואתו עברה רבנות מינסק לבנו ממלא מקומו רבי משה שהיה אב"ד דאלהינוב. רבינו חיבר ספרים נוספים: ערכי הכינויים, הגהות על סדר הש"ס שנדפסו בש"ס וילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם. ספר הליקוטים וספר הכללים.

והעיד רבי אפרים פישל אב"ד טיקטין בהסכמתו לספר ערכי הכינויים של רבינו, "שהוא מצווה ועומד מאביו זקנו, ה"ה הרב הגאון החסיד איש אלהים המפורסם מוהר"ר יחיאל שהיה אב"ד ור"מ דק"ק מינצק, שצוה בניו ובני ביתו אחריו שיקבלו עליהם ועל זרעם, להוציא מחשבתו מחשבת הקודש מכח אל הפועל להדפיס ספריו (מתוך הקדמת רבי נפתלי משכיל לאיתן ממינסק לסדר הדורות המתוקן מהדורת ווארשה).

כתב היד הנדיר יוצע למכירה פומבית בבית המכירות  Refaeli בירושלים ביום רביעי ראש חודש חשוון תש"פ, 30.10.19 מבית המכירות נמסר, כי הכתב יד מוצע למכירה במחיר של 10.000 $ אולם ההערכה כי הכתב יד ימכר במחיר גבוה הרבה יותר.

בכתב היד רבינו המחבר כותב, "וראיתי לעמוד על כוונת הגאון מהרש"ל בהיות שאני מזרעו של הגאון מהרש"ל והספר חכמת שלמה לא היה חיבור בפני עצמו רק היה כתוב בגליון על הגמרות כאשר ראיתי בעיני שהי' עדיין תחת ידי שני כרכים סנהדרין ובבא בתרא וגיטין קדושין סוטה דפוס וונציה וככתוב בצידו כתיבת היד הגאון מהרש"ל ונשרף בעונתי בק"ק קזארנרך עם כל הספרים שלי…"

לאורך הספר רבינו המחבר מזכיר חידושים מאת בנו "המופלא" רבי משה. בדף ו\2 "ובדרך אחר תירץ בני המופלא בבחרותו בשנת תצ"ה בדרשה על החתונה שלו", בדף יד\2 "ובני הרבני המופלא מ' [משה] נ"ר אמר שרש"י אזיל…", "מה שדרש בני מופלא בשנת תצ"ח לפ"ק", "ובני המופלא נ"רו תירץ". "ואמר בני הרבני מוהר"ר משה נר"ו" . בדף י\2 "והקשה נכדי המופלא החתן מוהר"ר ישראל איסרל נ"י".

לציטוטים נוספים מתוך החיבור שנתגלה, בהם פרטים היסטורים מהתקופה ומחייו של בעל "סדר הדורות" ראה במאמר המורחב בקטלוג Refaeli פריט מס' 46. ביום המכירה הנ"ל, יועמדו בין היתר למכירה כתב יד נוספים של גדולי ישראל מאורי האומה שהיו ספונים וטמונים ולא שזפתם עין ולא הועלו על מכבש הדפוס מעולם.

השארת תגובה