נחשפו כתבי רבי אליעזר משה מפינסק זצ"ל

רבי אליעזר משה הורוביץ מפינסק
רבי אליעזר משה הורוביץ מפינסק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

נחשפו מכתבים עם חידושי תורה בעצם כתי"ק הגאון הגדול רבי אליעזר משה מפינסק זצ"ל. המכתבים המיוחדים מוצעים כעת למכירה בבית המכירות ברנד בבני ברק ביום חמישי, 5.9.19 בשעה 19:00.

כך למשל מכתב ארוך (112 שורות) בדברי תורה מאת הגאון הגדול, פאר רבני ליטא, רבי אלעזר משה הורוביץ זצ"ל רבה של פינסק שבליטא. המכתב עוסק בדברי הלכה בעניין ברכת המזון וכדי שביעה והמסתעף. בין דבריו הוא מזכיר את אחיו הגאון רבי יהושע הורוביץ, רבה של שקלאוו. כמו"כ הינו מבקש להעתיק לו המכתב כדי שיישאר אצלו למשמרת.

מכתב נוסף בעצם כתי"ק שנכתב כנראה להגאון החסיד רבי מאיר מארים זצ"ל אב"ד קוברין, מגדולי חסידי לעכוויטש-קוברין-סלונים, הוא בד"ת בעניני קדשים והמסתעף. בין דבריו הוא כותב על חידוש שרצה בעצמו לחדש, והיה נראה למקבל המכתב "והוא דין חדש שלא ניתן להאמר כלל, והוא נגד הגמרא בראש הסוגיא, והוא חדש האסור מן התורה". בנוסף למכתב, בעמוד הרביעי ישנה הוספה של מכתב ד"ת מיהודי בעיר פינסק בשם אלחנן יעקב ומתוארך וי"ו שבט תרכ"ג, בסתירה בגמ' ברכות ותענית.

וישנו גם מכתב אודות חידושיו על הירושלמי שנגנב ממנו ל"ידיד נפשי", הגאון החסיד רבי מאיר מארים זצ"ל אב"ד קוברין, מגדולי חסידי לעכוויטש-קוברין-סלונים, מחבר הספר המפורסם על הירושלמי "ניר", על זרעים, מועד, נשים. המכתב עוסק בדברי הלכה בענין חכמת העיבור וזמן המולד.

בתחילת מכתבו מתאריך ח' דעשי"ת, הוא מכנהו בתוארים מופלגים: "ידיד נפשי, הרב הגאון המפורסם בחו"ב וביראת ה'". כן הוא מזכיר שרצה לשלוח לו מביאוריו על הירושלמי למסכת שבת ועירובין, אך נגנבו כל כתביו!! ומקווה עדיין שישיבו לו את אבידתו, ובנתיים שולח לו מביאוריו על הפרק הראשון והשני, כנראה עבור חיבורו "ניר" על הירושלמי.

בסיום מכתבו הוא מברכו בברכת השנים לקראת יום הקדוש הקרב ובא, ומסיים בברכה על עריכת ספרו על הירושלמי, "ויזכני לחזות בעניני עבודת קדשו בפאר דברו, כעתירת כל עמו ובתוכם אחד מצעירי הלוים והוא אלעזר משה איש הורוויץ". ומוסיף עוד: "אודות ההסכמה, כבר כתבתי כ"פ כי הנני מסכים בכל ? ותוקף, ותוכלו לכתוב ולחתום בשמי לטובה כרצון טוהר נפשו".

מכתב נוסף בעצם כתי"ק עוסק בענין היתר לאשה להינשא ולהתירה מכבלי העיגון ובו הוא כותב ש"במקום עיגון אין לנו לבדות חומרות יתירות מליבנו כל שאנו יודעים ומבינים שהענין בעצמותו אמת" בנוסף הוא דן בדין לסכך במחצלת בסוכה ועוד.

הגאון הגדול רבי אלעזר משה הלוי הורביץ מפינסק (תקע"ח-תר"נ), גאון וקדוש, מגדולי גאוני ליטא בדורו. תלמיד מובהק של רבי אריה ליב שפירא אב"ד קובנא. נודע בשיטתו המעמיקה והמקורית, ועוד בימי צעירותו נודע כאחד מגדולי הרבנים והלמדנים בדורו, מכל רחבי המדינה פנו אליו בעניני עגונות ושאלות חמורות, והוא היה משיב במהירות עפ"י מקורות מפתיעים מן הש"ס ודברי הראשונים. תחילת רבנותו היתה בעיר מגוריו מונסטירשצ'ינה, ובשנת תר"כ עלה לכהן ברבנות העיר פינסק וע"ש נתפרסם. חידושיו על הש"ס נדפסו במהדורת הש"ס של דפוס ווילנא, ובספריו אהל משה (חלק א', ווארשא, תרמ"ט; חלק ב', ירושלים, תש"ל).

ידוע כי החזון איש העריץ מאד את גדלותו של רבי אלעזר משה. פעם סיפרו לפניו בשם רבי חיים מבריסק, שסח במעלת גדולי דורו דור-דעה, ואמר כי שלשה גדולים היו באותו דור, אשר אף אם היו חיים בדורו של רבינו הרמ"א, גם היו נחשבים לגאונים בישראל: רבי ישראל מסלנט, רבי יהושע ליב דיסקין, ואביו הבית הלוי; והוסיף עוד הגר"ח ואמר "ואם תרצו, גם רבי אלעזר משה מפינסק…". על כך הגיב החזון איש ואמר: "ואני רוצה…" (מעשה איש, חלק ד', עמ' צא). לפי מקור אחר, התבטא אז החזון איש, כי לדעתו רבי אלעזר משה הורביץ הינו גדול מכולם, ואף אמר כי השערותיו של רבי אלעזר משה קרובות ל"רוח הקודש".

השארת תגובה