התרחבות מתונה של המגזר העסקי בישראל

מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון השני של 2019 ושב להיות חיובי, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות • בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא

כסף
כסף
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

סקר החברות לרבעון השני של שנת 2019 מגלה כי מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה שלילי לראשונה זה כמה רבעונים אך בלתי מובהק, והוא משקף ירידה במכירות, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמספר העובדים. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות לשוק המקומי יתייצבו והמכירות ליצוא יצטמצמו.

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים חיובי אך בלתי מובהק, והוא מעיד על גידול במכירת השירותים בעיקר בארץ ועל גידול במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא תתרחב הפעילות ויגדלו ההזמנות מחו"ל.

ברבעון האחרון ירדו המכירות בענף המסחר בהמשך להפסקת גידולן ברבעון הקודם. מאזן הנטו של המכירות ברבעון האחרון שלילי אך בלתי מובהק, ומשקף ירידה במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות ויקטן מספר העובדים.

בשאר הענפים מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים תוקף סטטיסטי ברמת הענף.

כאשר בוחנים את מגבלות הביקוש וההיצע, מוצאים כי עוצמת המחסור בעובדים מקצועיים התייצבה בשנה האחרונה בענף השירותים וירדה בענף התעשייה. כמו כן, בענפי התעשייה והשירותים הסתמנה בשנה האחרונה החמרה במגבלת הביקוש מחו"ל. כאשר בוחנים את המגבלה שמציבים קשיי המימון, מוצאים כי רמתה נמוכה כבר שנים אחדות; ברבעון האחרון היא ירדה כתוצאה מירידה בעיקר בקרב החברות הבינוניות (איור 3).

ברבעון השני של 2019 עלה (ל-1.6%) ממוצע הציפיות של החברות לגבי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים; כן עלה (ל-6%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה תימצא מעל לתחום היעד, וירד (ל-15%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תימצא מתחתיו. הצפי לגבי שער הדולר ברבעון הבא וב-12 החודשים הבאים נותר יציב ברמה של 3.64 ו-3.7 ש"ח לדולר, בהתאמה.

הממצאים מסקר החברות לרבעון השני של 2019 מבוססים על תשובותיהם של 305 עסקים וחברות מענפי המשק השונים.

השאלות בסקר איכותניות: החברות והעסקים מתבקשים לדווח על כיווני השינוי של המשתנים השונים (עלייה, ירידה או יציבות) ולציין את עוצמתו (רב או מועט).

בדרך כלל נמצא כי הנתונים מסקר החברות מתואמים עם מגמות הנתונים המקרו-כלכליים של המשק, ויתרונם נעוץ בכך שהם זמינים ומספקים מידע במהירות יחסית למקורות הנתונים האחרים. נציין כי ברביע הראשון של 2019 היה גידול משמעותי בתמ"ג המוסבר על יד הקדמת רכישת מכוניות, על רקע יישום התקנות במיסוי הירוק. מנגד, צפויה האטה של שיעור הצמיחה ברביע השני עקב ההקדמה של רכישות אלה לרביע הראשון. מאחר שסקר החברות מבוסס על התשובות האיכותיות של הפירמות, בהן הן עונות לשאלה שמתייחסת לגידול/קיטון פעילותן, אנו מעריכים כי גורם זה לא נתפס על ידי הסקר באופן ממצה.

השארת תגובה