מעמד "בן חמש למקרא" בת"ת "מתיבתא" בני-ברק

בשמחה של מצוה וברוב פאר והדר נחוג מעמד "בן חמש למקרא" לתלמידי בית היוצר הגדול לחינוך ילדי תשב"ר "מתיבתא" ב"ב, אשר כתרי תהילה נקשרו לראשו, ושמו הטוב מפורסם לתהילה. בנשיאות הגרש"א שטרן שליט"א – נשיא הת"ת ורב מערב העיר ב"ב, ובמעמד מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, כ"ק מרנן האדמורי"ם שליט"א ומע"כ הרבנים הגאוה"צ מרביצי תורה וחסידות שליט"א, ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים. באולם האודיטוריום

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

את המעמד הנחה בטוב טעם המנהל הרוחני הרב יהושע גפנר שליט"א, אשר קידם את מעכש"ת מרנן האדמורי"ם והרבנים הגאוה"צ שליט"א. ואת ההורים היקרים ועטרת זקנים. פתח בדברי שיר ושבח לריבון העולמים על הסייעתא דשמיא המיוחדת המלווה את הת"ת למן היווסדו עד הלום ליום שמחתנו – בו זוכים ילדי חמד תשב"ר להכנס בשערי לימוד התורה. בדבריו עמד על הפ' "מראש צורים אראנו" כשמתבוננים על ילדי החמד ורואים את שורשיהם הטהורים 'מי מנה עפר יעקב' מסירות נפשם, ע"כ זוכים לפירות הילולים. בדבריו הודה נרגשות למע"כ הגאון הגדול המפורסם לשו"ת הגרש"א שטרן שליט"א – נשיא הת"ת אשר עיניו פקוחות אל הבית הזה יום וליל להורות את הדרך אשר ילכון במסירות איתנה, כן הודה נרגשות לחברי וועד הרוחני של הת"ת ה"ה הרבנים הגאונים רבי יוסף צבי רכניצר, רבי חיים יוסף בידרמן, רבי ישראל אהרונסון שליט"א, וכן לועדת קבלה הנותנים מזמנם ומרצם להצלחת הת"ת. ולסגן המנהל הרב דוד פייג המשקיע כוחו ומרצו בנפשות התלמידים במסירות. ולצוות המחנכים המכונים כגנות עלי נהר היקרים העושים מלאכתם נאמנה בחכמה בינה והשכל. כן קשר קשרי תהילה למקים ומנכ"ל הת"ת הרה"ח ר' מנחם מנדל שניצער המסור בכל ליבו ונפשו ואינו חוסך עמל ויגיעה למען התפתחות והתנהלות הת"ת. והעלה על נס את קרן הפרסים "זכרון אשר" לעידוד שינון המשנה והגמ', שהוקם ע"י לע"נ אחיו הר"ר אשר אנשיל שניצער ז"ל.

ברוכים הבאים בשם ד'. כיאה וכיאות לכבודה של תורה צעדו עשרות ילדי החמד לעבר בימת הכבוד חיילי בית ה', ודגלי המעמד בידיהם. בשיר ורנן קדמו הצאן קדשים את הוריהם וזקניהם שנתאספו ובאו לכבודם.

ה' שמעה בקולי. רגעי קודש עת מתייצבים תשב"ר כשליחי הציבור להעתיר עבורם, ממעמקי הלב קראו לקל נורא עלילה. בלהב דקדושה נשמעו הבל פיהם הזכות של התלמידים תפילה זכה שיזכו לגדלם לתורתך ללמוד תורה לשמה. והמייה בוקעת רקיעים. וישם בלנבו אהבתו ויראתו.

משא נלהב נשא חבר וועד הרוחני של הת"ת הגה"ח ר' יוסף צבי רכניצר שליט"א, אשר היטב לבטא את ההרגשים הנעלים נוכח השמחה בהתפתחות הנפלאה של המוסד הקדוש, הביע רחשי הכרת הטוב להנהלה אשר עיניהם וליבם כל הימים להצלחת התלמידים, ולצוות המחנכים העושים מלאכתם במסירות. והרחיב על הזכות והאחריות הכבירה של ההורים בשמירת פח השמן הטהור על בניהם הטהורים שיתעסקו בטהרות.

יעמוד יעמוד, הגיע עת רצון. מבטי הכל מופנים לעבר בימת הכבוד, כאשר ילדי החמד החלו בהקדמת ה"חומש דרשה", ומשם בתנועה הענוגה מדברי הגמ' אביו לומדו תורה. ותכף נשמעו ביראה פרשיות התורה בנעימה מיוחדת. ברכו את ה' המבורך, ברכו בתורה תחילה כהכנה לקראת לימוד פסוקי התוה"ק. ויהי נועם ה' עלינו – רגעים מלאים הוד שררו בהיכלו של אולם עת פוסעים התלמידים היקרים בשערי לימוד המקרא. תורה ציוה לנו משה- התלמידים היקרים הגו במתיקות את פסוקי התורה, שירה נרגשת בוקעת "יהא רעווא קדמך, ותחינה חרישית בוקעת רקיעים בבקשה אחת על לבבות טהורים שיעסקו בתורה עם יראת שמים טהורה.

דברי ברכה נשמעו מפי מורנו הגרש"א שטרן שליט"א – נשיא הת"ת. בדברים נרגשים היוצאים מן הלב הביע את רחשי ליבו נוכח ההתפתחות הנפלאה בבית היוצר הגדול והעלה על נס את המוסד הקדוש שמגדלין בו צאן קדשים לשם ולתפארת, העלה על נס את פעלם של הנהלת הת"ת ובראשם המנהל הרוחני הרב יהושע גפנר שליט"א ואתו עמו הרב דוד פייג שליט"א, והמנכ"ל הרה"ח ר' מנחם מנדל שניצער המנווטים את הת"ת ברוב מסירות ואהבה עד אין קץ. ואת המחנכים החשובים העומדים ע"ג במסירות ובנאמנות. ותוצאתיהם ניכרים בקרב ילדי החמד המלאים בידיעות התורה ומעוטרים בהנהגות ישרות ומדות טובות נאצלות. בדבריו עמד על הפ' 'והנה פרח מטה אהרן ויוצא ציץ ויגמול שקדים' שלא די שזוכים להנהגה ומלכות רק חובותינו ש'היתה לו ולזרעו אחריו' להשקיע על הדורות. ציין את יקר תפארת התלמידים אשר פניהם כפני מלאכים, אשר נטועים בבתים חשובים ומפוארים, ועורר על חשיבות התפילות והבקשות לשפוך לב כמים למען צמיחת התלמידים בקדושה ובטהרה. בסיום דבריו האציל ברכות לראש ההורים היקרים שיזכו למלוא חפניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח.

הזכירו לפניו מצוות ומעשים טובים – רגעים נעלים עת נשמעו מפיהם של תשב"ר קבלות טובות במידות ישרות אשר קבלו ע"ע לרגל האי יומא, ובכך בונים אבן לבית המקדש שיבנה בב"א. דמעות אושר וגיל משולבות בתפילה חרישית קדם ריבון העולמים, נשמעו מההורים והסבים על נפש הצאצאים, למען יגדלו ויתעלו בדרך הישר.

דברי הוקרה והערכה הובעו למלמדים היקרים העושים מלאכתם באמונה להחדיר בתלמידים אהבת תורה ומידות תרומיות מתוך יראת ה' טהורה, הלא המה המחנך הר"ר משה וייץ, והעומד לסייעו הר"ר זושא לזר שיחיו, כמו"כ הובעה ברכת תודה למלמד הר"ר שלמה טסלר. על ארגון מקהלת הת"ת בטוב טעם ודעת.

בסיום המעמד רב הרושם, יצאו אבות ובנים זקנים עם בני בנים בריקודים של שמחה ופיזזו בעוז ובתעצומות לכבוד התורה בשבח והודיה להשי"ת עד הנה עזרוני רחמיך. ובצאתם מן המעמד הכביר, מלא פיהם בשיר ושבחה להנהלת הת"ת על אשר זכו לנחת רוח והנאה צרופה.

השארת תגובה