גלריה: כנס יסוד ל'ועד קהילות ויזניץ בארה"ק'

כנס יסוד ל'ועד קהילות ויזניץ בארה"ק' שע"י 'המרכז העולמי דקהל חסידי ויזניץ' בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ביום שני י"ב בתמוז, נערך כנס יסוד ל'ועד קהילות ויזניץ בארה"ק' שע"י 'המרכז העולמי דקהל חסידי ויזניץ', בו התכנסו ראשי הקהילות וגבאי בית מדרשינו של אנ"ש ברחבי ארה"ק בהשתתפות מרן אדמו"ר שליט"א.

את מסכת הנאומים פתח הרה"ח ר' בנציון שטנגר הי"ו משב"ק, אשר נשא דברים בחשיבות המבנה הקהילתי, קשר בין-קהילתי ועניני חצר הקודש.

הרב יהושע מנדל הי"ו סגן ראש עיריית בני ברק ומגדולי העסקנים, הרחיב בעניני פעילות עמותות, הקשר לרשויות ואופני קבלת תמיכות ותקציבים לקהילות.

הרה"ג ישראל יעקב פאנעט שליט"א מיוזמי ובוני ביהמ"ד 'זכרון רפאל' דחסידי בעלזא בב"ב ומראשי ארגון 'אהבת חסד' בעלזא, שוחח על ניהול קהילתי נכון, תוך הגדרת שאיפה, יעד ומטרה של כל ועד קהילה.

ב'רב שיח' מרתק ומעשיר שהנחה הרה"ח ר' מאיר יעקב שכטר הי"ו מזכ"ל המרכז העולמי, הביעו נציגי ראשי הקהילות דברים בנושאים הראויים להתייחסות ואשר יביאו תועלת כלל-קהילתית. הדוברים השונים הדגישו את החשיבות של העזרה ההדדית והפעולות ככח גדול ומאוחד.

לאחר תפילת מנחה נערכה ארוחת ערב עשירה, במהלכה נשא דברים הרה"ג ר' ישראל מילר שליט"א חבר הבד"ץ דקהילתינו הק' וראש כולל חושן משפט, בענינים הלכתיים שונים העולים על הפרק אצל ראשי הקהילה.

בהתרגשות ובתחושת 'כולנו בני איש אחד נחנו' קיבלו הנאספים את פני מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א.

הרה"ח ר' יצחק אייזיק ויזניצר הי"ו יו"ר המרכז העולמי קידם את פני מרן רבנו שליט"א, סקר קצרות את הנושאים שעלו על סדר היום ובישר על הקמת ועד קהילות אנ"ש בארה"ק, לרווחת כלל ציבור אנ"ש בכל אתר ואתר.

מרן רבנו שליט"א נשא דברי קדשו ועורר על חובת ראשי וגבאי כל קהילה וקהילה לעמוד על המשמר ביסודות החסידות, בהם חיזוק שיעורי תורה ברבים, תפילות במתינות בשבתות ובימי חול, אסיפות מרעים בשב"ק ולנהוג בדרך כבוד זה לזה, 'איש את רעהו יעזורו'.

הכינוס המרומם ננעל ברגשות נעלים בתקווה ובתפילה לתועלת כלל אנשי שלומנו.

השארת תגובה