החשב הכללי פרסם את הדוחות לשנת 2018

החשב הכללי במשרד האוצר, מר רוני חזקיהו, פרסם היום 2.7.2019 את הדו"חות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2018. הדו"חות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדו"חות היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת הממשלה, לרבות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים

כחלון והחשב הכללי
כחלון והחשב הכללי
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הדו"חות מורכבים מדו"חות כספיים הערוכים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים מקובלים, מדו"חות על ביצוע התקציב ומפרק "מידע נוסף" אשר נוצר לצורך הרחבה לגבי תכניות הממשלה בהווה ובעתיד. כך ניתן למצוא בדו"חות מידע נרחב בדבר מהלכי הממשלה בתחומי פיתוח התשתיות, המלוות, הדיור ועוד, אשר מוגש באופן המאפשר השוואה לשנים קודמות. עוד כוללים הדו"חות נתונים על החבות האקטוארית המלאה לפנסיה תקציבית של ממשלת ישראל. זו הסתכמה בסוף שנת 2018 בכ-708 מיליארדי ש"ח (ללא פנסיית גישור במערכת הביטחון), מתוכם כ- 412 מיליארד ש"ח בגין גמלאים וכ-296 מיליארדי ש"ח בגין עובדים פעילים. תשלומי גמלאות הפנסיה התקציבית צפויים להגיע לשיאם בשנת 2038, ולעמוד על כ- 36.14 מיליארדי ש"ח. כמו כן, הדו"ח כולל התפלגות צפויה של התזרים לפי קבוצות מקבלי קצבה – גמלאי המדינה, ההוראה, המשטרה, השב"ס ומערכת הביטחון.

הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2018 הסתכם בכ-38.7 מיליארדי ש"ח, שהיוו כ- 2.9% מהתוצר לשנה זו. ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ-72.3% מהתקציב (לעומת 71.4% מהתקציב בשנה הקודמת) וכ-19.6% מהתוצר (כ-19.3% בשנה הקודמת). הוצאות הביטחון הסתכמו בכ-19.6%מהתקציב (20.1% בשנה קודמת), וכ-5.1% מהתוצר (כ-5.2% בשנה הקודמת). תשלומי הריבית הסתכמו בכ-8.2% מהתקציב (8.5% שנה קודמת) וכ- 2.2% מהתוצר (כ- 2.3% בשנה קודמת). הדו"חות מראים עליה בהוצאות האזרחיות בשנה האחרונה, בחלקן ביחס לתקציב ולתמ"ג, וזאת על חשבון הוצאות הביטחון והוצאות הריבית על החוב שירדו. היקף הנכסים של המדינה, על פי הדו"חות המאוחדים (כולל החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים) הסתכם בסוף שנת 2018 בכ-598 מיליארדי ש"ח. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ-523 מיליארדי ש"ח. היקף התחייבויות הממשלה הסתכם בכ-2,559 מיליארדי ש"ח, הכוללות את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה עד למועד הדוח עילה לזכאות בסך של כ-723 מיליארדי ש"ח.

שר האוצר, משה כחלון: "כלכלה חזקה תלויה במידה רבה בניהול דוחות מקצועי ואחראי. אגף החשב הכללי, בהובלת רוני חזקיהו, עושה עבודה יסודית ומקצועית בניהול כלל הפעולות הכספיות של הממשלה וזוכה על כך לשבחים והוקרה בארץ ובעולם. הדו"חות הכספיים שהגיש היום החשב הכללי מראים, בצורה שקופה לעיני כולם, את התמונה המלאה של הניהול הפיסקלי של מדינת ישראל על כל היבטיה. בדוח בא לידי ביטוי הגידול בהוצאה האזרחית על חשבון הוצאות הבטחון ותשלומי הריבית בשנה האחרונה. האחריות על הניהול הכלכלי של מדינת ישראל היא של משרד האוצר, על כל אגפיו ויחידיות הסמך שלו, וכולנו נקרא את הדו"חות הכספיים כדי ללמוד ולשפר את עבודת הממשלה בעתיד".

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "אנו שמחים לפרסם את הדוחות הכספיים לשנת 2018, המספקים תמונה טובה של הפעילות הממשלתית בשנה זו. אנו מאמינים כי המידע בדוחות יאפשר לקוראי הדוחות בממשלה ובחברה האזרחית, להבין טוב יותר את עשיית הממשלה הרחבה, ולפעול כל אחד בדרכו ובמסגרת תפקידו, לשיפור השירות של הממשלה לאזרח" .

החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי, ועורך הדו"חות הכספיים, עוזי שר: "ממשלת ישראל משקיעה מאמצים רבים בהקמת מערכות תומכות רוחביות שיסיעו בתפעול הממשלתי, בתהליכי ההתקשרות הבקרה הרישום והתשלום לנותני השירות ומספקי הטובין וזאת כחלק מבניית מערך הדיווח הכספי. תהליכי תפעול נאותים מסיעים לאיכות המידע, אמינותו והדיווח הכספי של מדינת ישראל".

השארת תגובה