מעבר לתכנון: הממשלה השקיעה בשנים 2016-2018 למעלה מ 4.9 מיליארד ש"ח בחברה הערבית

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במסגרת כנס ועד ראשי הרשויות הערביות המתקיים בנווה אילן, התכנסה היום ועדת ההיגוי, אותה הקימה השרה גמליאל, למעקב אחר יישום תכנית החומש 922 והציגה את ביצועי התכנית בשלוש השנים הראשונות, 2016-2018. על פי הדוח, עולה כי הממשלה השקיעה מעבר למתוכנן ונרשמו הישגים משמעותיים בתחומי התשתיות, הפיתוח הקהילה, העצמת הרשויות המקומיות, ההשכלה הגבוהה, התעשייה, המסחר והתעסוקה.*

השרה לשוויון חברתי, חה"כ גילה גמליאל: "922 היא אחת מבשורות המהפכה שהובלתי כשרה לשוויון חברתי, אשר הפכה את צמצום הפערים ממושג אקדמי למדיניות אסטרטגית ממשית. מברכת על הזכות ליזום ולהוביל את התכנית, ואדאג שנעמוד בכל יעדיה".

בינואר 2016 אישרה הממשלה את יוזמתה של השרה גמליאל, תכנית חומש 922 במסגרתה התחייבה הממשלה להשקיע 15 מיליארד ₪ לפיתוח כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל בשנים 2016-2020, כאשר 10.7 מיליארד ₪ יוקצו לתשתיות, חברה וקהילה, העצמת רשויות מקומיות, חינוך והשכלה גבוהה ותעסוקה וכלכלה ואילו 4.3 מיליארד ₪ יוקצו לחינוך דיפרנציאלי בחברה הערבית. בלב התכנית שני חידושים עיקריים, האחד הוא שינוי מנגנוני ההקצאה במשרדי הממשלה כך ששיעור ההקצאה לאוכלוסיית המיעוטים תתאם את שיעורם באוכלוסייה והשני, בהיקף תחומי ההשקעה אם בהעצמת הרשויות המקומיות, אם בשיכון ודיור ואם בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

היום, במסגרת כנס ועד ראשי הרשויות הערביות המתקיים בנווה אילן, התכנסה ועדת ההיגוי והמעקב ליישום תכנית 922, שבראשה עומד מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אבי כהן סקלי, והציגה את פעילות הממשלה ליישום התכנית בשלוש שנותיה הראשונות, 2016-2018. בסקירה שהוצגה לבאי הוועדה, עולה כי הממשלה השקיעה מעבר למתוכנן לשנים אלו, ובעוד על פי החלטת הממשלה 922 התחייבה הממשלה להקצות 4.874 מיליארד ₪, בפועל הוקצו 4.939 מיליארד ₪. כאשר, להעצמת הרשויות המקומיות הקצתה הממשלה 1.331 מיליארד, לתשתיות פיזיות בחברה הערבית הקצתה 1.698 מיליארד, לחינוך והשכלה גבוהה הקצתה 1.158 מיליארד, לתעסוקה וכלכלה הקצתה 461 מיליון ואילו לחברה וקהילה הקצתה 291 מיליון ₪. כמו כן, במסגרת החינוך הדיפרנציאלי הושקעו 960 מיליון ₪ בשנים 2016-2018, מעבר ל 4.784 מיליארד ₪.

העצמת הרשויות המקומיות:

כאמור, 1.331 מיליארד ₪ הושקעו בהעצמת הרשויות המקומיות כאשר במסגרת זו אשרו כלל הפרויקטים הכלכליים בכל הרשויות הערביות על סך 550 מיליון ₪, 585 מיזמי פיתוח שנתיים ורב שנתיים מבוצעים ברשויות, 52% מהרשויות הערביות צורכו לאשכולות ונחתמו תכניות בכל 16 הרשויות המצטיינות.

תשתיות:

כאמור, 1.698 מיליארד ₪ השקיעה הממשלה בתשתיות בחברה הערבית בשלוש השנים האחרונות, כאשר במסגרת זו 20 פרויקטים של כבישים הסתיימו ועוד 34 בביצוע ברשויות הערביות, עלה מספר הישובים בהם פועל שירות תחבורה ציבורית מ 116 ב 2016 ל 122 ב 2018, עלה משמעותית מספר הנסיעות השבועיות של קווי התחבורה הציבורית בחברה הערבית מ 35,903 ב 2016 לכדי 58,664 ב 2018 וכן עלייה במספר הנוסעים בתחבורה ציבורית מ 328 אלף ב 2016 ל 445 אלף ב 2018. כמו כן, הושלמה הקמת 9 מוסדות ציבור ונרשמו 82 התחלות בנייה נוספות. במקביל, נחתמו 14 הסכמים אסטרטגיים של בינוי ברשויות הערביות, הושלם תכנון בעשרים רשויות מקומיות, בוצעו 30 מיזמים להקמה ושדרוג מערכות הביוב בעשרים רשויות ונרשמה עלייה דרמטית בשיעור ההתבייבות מ 30-40% ב 2016 לכדי 85% ב 2018.

חברה וקהילה:

בשלוש השנים האחרונות, השקיעה הממשלה 291 מיליון ₪ בחברה הערבית, במסגרתם הוקמו 19 מגרשי שחבק ברשויות הערביות ותוקצבה בנייתם של 46 מגרשי כדורגל חדשים. כמו כן, הוקמו 11 תחנות משטרה חדשות בחברה הערבית ושתיים תוגברו, כאשר לצורך כך גויסו כ 400 שוטרים חדשים שמתוכן 42 נשים, כאשר חשוב להדגיש כי קודם לתכנית שירתו במשטרת ישראל 342 שוטרים מוסלמים בלבד, כך שמספרם יותר מהוכפל בשלוש השנים האחרונות. בתחומי רשות השירות האזרחי לאומי, נוספו 80 תקני שירות אזרחי בכל תנועת נוער הפועלת במגזר וגובשה תכנית "המתנדב האוניברסלי".

תעסוקה וכלכלה:

בשלוש השנים האחרונות, השקיעה הממשלה 461 מיליון ₪ שבמסגרתם, למעלה מ 13,000 איש ואישה בחברה הערבית נעזרו במרכזי ההכוון "ריאן. עוד נציין, כי נוספו 1560 משרות חדשות במסגרת מסלול תמרוץ מעסיקים, הוקמו 20 מאיצים עסקיים ברחבי הארץ ושווקו שני אזורי תעשייה בכפר כנא ודיר חנא, וכמו כן, תוקצבו בנייתם של 29 מעונות יום. נציין, כי בשלוש השנים האחרונות ובמסגרת הישגי תכנית 922 נרשמה עלייה בשיעורי התעסוקה בחברה הערבית, בעוד שיעורי תעסוקת הגברים עמדו על 75.4% ב 2016 הם עומדים ב 2018 על 76.3% ואילו בקרב נשים נרשמה עלייה דרמטית מ 31.5% ב 2016 לכדי 38.2% ב 2018 בגילאי 25 עד 64.

חינוך והשכלה גבוהה:

בשנים 2016-2018, השקיעה הממשלה 1.158 מיליארד ₪ בחינוך והשכלה גבוהה בחברה הערבית, במסגרתם הושגו 98% מהיעדים שהוצבו להישגים במבחני המיצ"ב במתמטיקה, אנגלית, ערבית וטכנולוגיה בכיתות ה ו- ח – כאשר, בכיתות ה' נרשמה עלייה במתמטיקה מ 527 ל 560, באנגלית מ 544 ל 551, בערבית מ 581 ל 602 ובטכנולוגיה מ 542 ל 581. בכיתות ח', נרשמה עלייה במתמטיקה מ 496 ל 520, באנגלית מ 481 ל 510 ובערבית מ 545 ל 561. כמו כן, הופעלו פעילויות חינוך בלתי פורמלי ב 76 יישובים ערביים אשר תוקצבה ב 130 מיליון ₪, וכן 165,000 ילדים ונוער בחברה הערבית קיבלו שירות מתכנית אתגרים. נציין, כי בשנים אלו נרשמה ירידה בשיעורי הנשירה מ 5.5% ב 2016 ל 4.5% ב 2018. כמו כן, נרשמו 100% ביצוע לתקציבי הכשרת מורים בתחומי הפיתוח המקצועי, התמחות וכניסה להוראה והכשרת עובדי הוראה. במקביל, הושגו גם כל היעדים שהוצבו בתכנית לשיעור הסטודנטים הערבים בתואר הראשון, השני והשלישי בישראל – עלייה מ 15% בתואר הראשון ב 2016 ל 16.9% ב 2018, עלייה מ 11% בתואר השני ב 2016 ל 13.9% ב 2018 ועלייה מ 6% בתואר השלישי ב 2016 ל 6.7% ב 2018.