"להקים בכל עיר בגלציה חברות וקופות צדקה לטובת עניי ארץ ישראל"

ארכיון משפחת הרה"ג רבי מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט חתן הערוך לנר. כולל מכתב חשוב להצלת יהודים מפריקת עול, מכתבים, יומנים, תמונות, כתבי יד ועוד מוצע כעת למכירה

ארכיון
ארכיון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ארכיון משפחת הרה"ג רבי מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט חתן הערוך לנר. כולל מכתב חשוב להצלת יהודים מפריקת עול, מכתבים, יומנים, תמונות, כתבי יד ועוד מוצע כעת למכירה וכן גם פריטים מרגשים נוספים כמו כתבי יד נדירים, ספרים חשובים, תצלומים ופריטי יודאיקה,  בבית המכירות ברנד בבני ברק רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק ביום ראשון כ"ז סיון 30/6/19 בשעה 19:00 בערב. טלפון: 0527-602-610

 https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/6797/1?lang=he

ארכיון משפחת הרה"ג רבי מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט. מהשנים תר"ן – ת"ש 1890/1940 בקירוב. הארכיון מכיל:

א'. מכתב ארוך על גלוית דואר אל הרה"ג רבי יצחק שמעלקיש בנושא מצב היהודים,

המכתב מתחלק לשלושה נושאים

1 בנושא הקמת קופות מסודרות לעניי ישראל מגליציה שכעת מסתובבים ברחבי אירופה ובמיוחד בגרמניה כדי להשיג לפחות לחם לאכול ולא ממש מכסים אפילו את ההוצאות כדי להגיע לגרמניה ולחזור, לכן הוא מציע להקים בכל עיר בגלציה חברות וקופות צדקה והוא ידאג לארגן בגרמניה קופות שיתמכו בעניי גליציה.

נושא שני במכתב ""להמתיק סוד"" איך אפשר להדריך ילדי אחינו בני ישראל שם(בגלציה) כדי שיהיו דבקים בשם שמים ובדרך תורתינו הקדושה באמת ובלב שלם ויהיו מוכשרים למלאכה ודרך ארץ כי יגיעת שניהם משכחת עון.

נושא שלישי: ""להמתיק סוד"" באיזה אופן אפשר "ללחום שם מלחמת מצוה" נגד מהרסי הדת המתחדשים, וגם נגד "המתחסדים", בפיהם ובלשונם """אהבת ציון וירושלים"""(ציונים) ובקרבם בלבם ""שנאת התורה והיראה"" ר"ל.

אלו הם הדברים העומדים ברומו של עולם "הנוגעים" לתורה ולעבודה ולגמילות חסדים וכו' וכוונתנו לשם שמים.

ואנו מקווים שיתקיים אז נדברו יראי ה' ויקשב ה' וישמע…

מכתב על גלוית דואר משנת תרנ"ט, כתוב משני הצדדים(37 שורות)

בכ"י וחתימת הרה"ג רבי מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט חתן הערוך לנר, בנוסף חותם על המכתב הרה"ג רבי אביעזרי זעליג אוירבך אב"ד הלברשטאט.

רבי אביעזרי זעליג אוירבך תר"א – תרס"ב 1841/1902. בן הרה"ג רבי צבי בנימין אוירבך הנחל אשכול. למד אצל אביו ואצל רבי יצחק אלחנן ואף נסמך לרבנות ע"י לאחר שאביו סירב לסומכו בעצמו. מחידושיו נדפס לאחרונה ספר אבי הנחל חידושי מסכתות.

הרב יצחק יהודה שמלקיש תקפ"ז – תרס"ה 1827/1905היה מרבני גליציה ונחשב לאחד מגדולי הפוסקים בדורו. ראב"ד לבוב ומחבר שו"ת בית יצחק.

נולד לרב חיים שמואל והתפרסם בכשרונותיו הגדולים כבר כילד. רבו המובהק היה הרב יעקב אורנשטיין שהיה אז ראב"ד לבוב ומחבר שו"ת "ישועות יעקב". נישא בשנית לבתו של הרב חיים שמואל בירנבוים בעל ה"רחש טוב" וחתנו של הרב עקיבא אייגר. נכדו היה הרב אהרן לוין מרישא, מראשי אגודת ישראל. אחיינו ותלמידו היה הרב גדליה שמלקיש, שאף מילא את מקומו ברבנות פרמישלא. שימש ברבנות בכמה קהילות בגליציה, ובהן בפרמישלא, ובתרנ"ד (1894) מונה לרבה של לבוב (למברג).

חיבורו, שו"ת בית יצחק, הכולל שישה חלקים ובתוספת חידושים פרסם אותו כאחד מגדולי הדור. בישיבות החשיבו מאוד את דרך הניתוח שלו להבנת סוגיות התלמוד, דרך הפסיקה שלו וחידושיו. בתשובותיו עסק גם בחידושי העולם המודרני של תקופתו: טלגרף, טלפון, הדלקת חשמל בשבת, קרונות חשמליות, וכדומה.

רבי מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין. תר"ד – תר"ע 1844/1910. תלמידהרה"ג רבי ירמיהו לעוו והגאון רבי חיים צבי מנהיימר ורבי עזריאל הילדסהיימר. אב"ד וינבורג, גניזן ומשנת תרל"ו אב"ד פרנקפורט עד פטירתו בשנת תר"ע. מחבר שו"ת מטה לוי והספרים "רבני פרנקפורט" "אבני זיכרון". ספרו "רבני פרנקפורט" הוא ספר חשוב מאוד לתולדות פרנקפורט ורבניה.

השארת תגובה