2 מערכות ברציפות: הכנסת אישרה "הוראות מיוחדות"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-22, "מדובר בביצוע מספר התאמות בחוק בעקבות המצב שנוצר שבו מתקיימות שתי מערכות בחירות ברציפות"

משכן הכנסת מואר בכחול, צילום: דוברות הכנסת – נועם ריבקין-פנטון
משכן הכנסת מואר בכחול, צילום: דוברות הכנסת – נועם ריבקין-פנטון
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 של ח"כ דוד ביטן.

מדובר בהצעה המבקשת לבצע מספר התאמות בחוק בעקבות המצב שנוצר שבו מתקיימות שתי מערכות בחירות ברציפות. השינויים יהיו בהוראות שעה לעניין קיום הבחירות לכנסת ה-22 ויחולו בתקופה שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה, ותומה ביום 31 בדצמבר 2019.

בין היתר, מבקשת הצעת החוק לאפשר לעובד של רשות ציבורית שהועסק בעבור ועדת בחירות, בתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 2019 ותומה ביום תחילתו של חוק זה, כולה או חלקה, להשתחרר על ידי המעסיק לעבודה בעבור ועדת הבחירות המרכזית לתקופת הבחירות לכנסת ה-22.

בנוסף מוצע כי שכר עובדי ועדת בחירות, בגין עבודתם בתקופת הבחירות לכנסת ה-22, יועלו בשיעור אחיד שייקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, וכי תקציב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-22, יהיה כתקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, לסעיפיו, בתוספת של 35%; אוצר המדינה יעמיד כספי תקציב זה לרשות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שיהיה ממונה על הוצאתם.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "בהתאם לחוק התפזרות הכנסת ה-21, התשע"ט-2019, התפזרה הכנסת ה-21 כחודש לאחר כינוסה. משכך, התעוררו בפני ועדת הבחירות המרכזית, קשיים מנהליים ולוגיסטיים בביצוע הבחירות, ומתבקשות התאמות ייחודיות, בהוראת שעה לבחירות לכנסת ה-22 בלבד, וזאת על מנת שוועדת הבחירות המרכזית תוכל לקיים את הבחירות כדין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב עוד, כי "נוכח העובדה שההיערכות לבחירות לכנסת ה-22 תיעשה בסמוך מאוד לבחירות לכנסת ה-21, באינטנסיביות מיוחדת, נדרש לשלם פיצוי מסויים לעובדים, שייקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לצורך כך, מתוך תקציב ועדת הבחירות המרכזית, ולהוות תמריץ מיוחד לעובדים להתגייס לעבודה בנסיבות מיוחדות אלה".

"נוכח העובדה שתקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 אושר לפני כשנתיים, אך נוצל לבחירות לכנסת ה-21 אך לפני מספר חודשים, מוצע כי לצורך הבחירות לכנסת ה-22, תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22 יהיה דומה בחלוקתו לתקציב הבחירות לכנסת ה-21, בתוספת שיעור אחיד של 35%. ככל שיוותרו עודפים בתקציב זה בתום הבחירות, תשיב ועדת הבחירות המרכזית אותם לאוצר המדינה, לפי שיקול דעת הוועדה."

"נוכח העובדה שוועדת הבחירות המרכזית טרם הספיקה לערוך את הרכש המרכזי לציוד ולטובין הנדרשים לשם פעילותה ולבצע מהלכים פומביים של גיוס עובדים, מוצע לאפשר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ליתן הוראות שיאפשרו לוועדה לפעול בגמישות מה בהליכי גיוס עובדים, רכש, ותיקונים נדרשים בהליכים המנהליים של הבחירות ובטפסים שנקבעו בתקנות הבחירות לכנסת."

השארת תגובה