"פלצות": סערת 'אשת איש' חדשה

סערה חדשה בסוגיית בתי הדין והרפורמים • 'בית דין הבינלאומי לענייני אישות' ביטל נישואין של אשה המבקשת להתגרש מבעלה – ובד"צ שערי שלום קבע: כרפורמים ממש

חופה (אילוסטרציה)
חופה (אילוסטרציה)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בד"צ שערי שלום מפרסם מכתב אליו הצטרפו עוד רבנים.

המדובר הוא ב'בית דין' חדש הנקרא 'בית דין הבינלאומי לענייני אישות', נגדו נטען שפועל בדרכים ושיטות המנוגדות להלכה ל'בטל נישואין' ולמנוע צורך במתן גט.

מדובר בצעד שכבר ננקט בעבר במקרי קיצון חריגים, לאחר בירור אצל גדולי פוסקי הלכה. אלא שעל פי הטענה, יש מי שנוקטים בזה כ'שיט'ה להתיר אשת איש ללא בדיקה מספקת ובהסתמך על רעיונות שאין להם בסיס הלכתי.

במכתב בית הדין שערי שלום, נכתב: הן פלצות ראינו, וחיל ורעדה אחזתנו, בקוראנו את ה"פסק" שיצא מאת אלו המכנים עצמם
בשם "בית דין הבינלאומי לענייני אישות", אשר באים "להתיר" אשת איש לעלמא ע"י ביטול קידושין על סמך טענות מסוג "הוא בבגדו והיא בבגדה" וכדו'.

פסק הלכה זה מנוגד למפורש בש"ס ובשו"ע )אה"ע סימן עו סעיף יג( שדינה כאשת איש עד שתקבל גט. ואין שום דעה החולקת על דין זה. וא"כ, הרי נתגלה קלונם בכל העולם, שהם בית דין רפורמי ממש.

בהתאם לאמור, הננו להודיע לאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר, שכל אשה שהתגרשה בגט פיטורין ב"בית דין הבינלאומי לענייני אישות" הנ"ל, עודנה בחזקת אשת איש, כמבואר בשו"ע )אה"ע סימן קמא סעיף ל, סימן קמב סעיף ט, ובהקדמה לסדר הגט( לגבי מי
שהתגרשה בבית דין של הדיוטות, ואינה יוצאת מחזקת אשת איש עד שיהיה בידה היתר נישואין מבית דין כשר.

 

השארת תגובה