בפעם ה-500 מבחן 'שס' בבני ברק

מבחן ה 500 של כולל ש''ס- הנבחנים במבחן החודשי 70 דף גפ''ת מידי חודש (6)
מבחן ה 500 של כולל ש''ס- הנבחנים במבחן החודשי 70 דף גפ''ת מידי חודש (6)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בפעם ה-500 נאספו לומדי כולל ש"ס, עמלי התורה המופלגים הלומדים במסגרת כוללי הש"ס, למבחן החודשי. התרגשות רבה שררה עם עריכת המבחן, הן בקרב בוגרי כולל ש"ס אשר חלקם הגדול מכהן במשרות רבניות נחשבות והן בקרב הנבחנים כהיום. גאונים ורבנים מהעיר בני ברק בה נערך המבחן הגיעו לחזות במו עיניהם במעמד המופלא והמקודש ולהרעיף מברכותיהם על ראשי הנבחנים.

ב'כוללי הש"ס' המפארים את כותל המזרח של עולם התורה, מציינים השנה את שנת הארבעים להקמת המוסד הנאדר בקודש ע"י כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנזזי"ע, במטרה להרבות תלמידי חכמים מופלגים בישראל, בהשגות נשגבות שנבעו בלבו הטהור של שר התורה,כוללי הש"ס הפכו למשכנם של כל החפץ להשליך מאחורי גוום עולם ומלואו ולעסוק אך בדברי תורה. סדרי הלימוד לא השתנו מאותו מתכונת עילאית שהטווה האדמו"ר זי"ע, כאשר בנוסף למבחנים החודשיים על 70 דף גפ"ת, נערכים שלוש פעמים בשנה מבחני חזרה על 210 דפי גפ"ת במבחן אחד כולל ומקיף.

מסלול נוסף של הוראה לרבנים הגאונים שסיימו את לימוד הש"ס, בו נבחנים מדי חודש טור ושולחן ערוך בהספק גבוה במיוחד. בכוללי הש"ס לא משתנים סדרי הלימוד בחודשי תשרי וניסן ואב וכך נערכים המבחנים במתכונתם השגרתית.מדי ראש חודש מתקבצים כל הלומדים מכל רחבי ארה"ק למבחן כולל ומקיף אותו עורכים תלמידי חכמים מופלגים מבוגרי כוללי הש"ס. במהלך השנים זכו כוללי הש"ס להצמיח מבין שורותיהם תלמידי חכמים וגאונים מופלגים, ראשי ישיבות, רבני קהילות ויושבי על מדין בכל תפוצות ישראל.

לקראת ציון כברת דרך של מבחן ה-500 התכנסו רבני וראשי הנהלת כוללי הש"ס במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב פורברסקי שליט"א ראש ישיבת פונביז' שהתפעל מהרמה הלימודית הגבוהה בכוללי הש"ס, ובירך את המנהל ר' שמואל בורד הי"ו שחפץ ה' בידו יצליח למלאות את השליחות שהטיל עליו כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א לרומם את קרן התורה ולהעניק אפשרות לכל עמלי התורה המופלגים לשבת באהלה של תורה מתוך מנוחת הדעת והנפש.

מתוך הוקרה והערצה רבה למוסד הקדוש, הגיעו גדולי ישראל ורבני העיר בני ברק לחזות בנבחנים עמלי התורה העומדים בכור המבחן ולהאציל עליהם ברכות טוב. בין גדולי ישראל שביקרו בהיכל עם קיום המבחן: מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי חיים וואזנר שליט"אאב"ד זכרון מאיר.רבני העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"אהגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר ממודז'יץ שליט"אהופיע כשהוא מביע את התרגשותו הרבה למראה אברכים ובחורים בדורנו אנו אשר ככלות חודש ניסן, חודש של בין הזמנים, מתייצבים למבחן עמוק ורב היקף כזה אליו אי אפשר להתייצב אם לא ניצלו כל רגע ורגע בחודש כולו.

הרבנים הגאונים העלו על נס את זכרו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' זי"ע אשר את כל חייו מסר למען הרמת קרנה של תורה, ודיברו בחשיבות ונחיצות ידיעת התורה העולה במעלתה על הכל אף על לימוד התורה, כנודע מדברי בעל השו"ע הרב. גם הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א הגיע לחזק את ידי לומדי התורה, בתוך דבריו הזכיר ממרן החזון איש זי"ע שאמר שכל ההנהגה בשמים עם חייהם ופרנסתם של עמלי התורה היא למעלה מדרך הטבע.

השארת תגובה