הסכנה והעונש הטמונים בהליכה בדרך “מקרה”

צוריאל קריספל
צוריאל קריספל
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם (כו, כג-כד) כתובה כאן תוכחה נוראה שאמר הקב"ה לישראל, מה שיקרה אם ח"ו לא ילכו בחוקות ה'.

אולי היה נחמד ונעים יותר לעסוק בעניין הברכה הכתובה לפניה, הברכה שתבוא עלינו כאשר נקיים את המצוות ונעמול בתורה, אבל כבר אמר שלמה המלך ע"ה, "מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה" (משלי ג, יא-יב), התוכחה היא מאהבת ה' לנו, ומקרבת אותנו אל קרבתו וחסדו, וצריך לתת לב גם לפרשיית התוכחה שכל כך הרבה גופי תורה תלויים בהן, ובפרט פסוק זה שיש בו רמז נורא, הנוגע במיוחד לזמנינו.

התורה חוזרת כאן כמה וכמה פעמים על עניין ההליכה ב"קרי", ורש"י הביא מדברי חז"ל ש"קרי" הוא מלשון מקרה, דהיינו בארעי, ולא שילכו בדרכי ה' בקביעות וביסודיות.

ויש להוסיף הבנה נוספת בעניין זה של הליכה בדרך "מקרה" כותב הגרש"ד פינקוס זצ"ל בספרו "תפארת שמשון עה"ת, הנה יש הלוקח מלא הכף צרורות וזורקם לאויר בדרך "מקרה" ללא שום כיוון, הרי שב"מקרה", זה יפול לכאן וזה יפול לכאן ויתפזרו בערבוביא, כך גם בהליכת האדם בעולם יש את עניין ה"מקרה" – אדם שכל מעשיו הם במקרה ובהפקרות, ללא כל רסן וללא כל כיוון ברור, עושה כל שמתחשק לו, העונש על צורת חיים כזו כתוב כאן, "והלכתי אף אני עמכם בקרי".

הרבה מדברים על השטן הנורא של דורנו, שמשתולל בקרבנו באופן כל כך נורא ואיום, אותה מחלה נוראה ואיומה, ה' ישמרנו ויצילנו, שמפילה חללים רבים מדי יום ויום.

מהי בעצם המחלה הזו? אין שם חיידק או כח משחית, אלא הפקרות, ה' ישמרנו, תאי הגוף משתוללים בצורה מופקרת והולכים וגדלים לאן שמזדמן להם ומכלים כל חלק בגוף.

זוהי ממש בת-קול של דברי ה', "והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי, והכיתי אתכם שבע על חטאתיכם", – מכה של "מקרה", וממה היא באה? "אם תלכו עמי קרי".

אם נרצה להגדיר את הדור שאנו חיים בו – זהו דור של הפקרות, מאז ומתמיד אנשים עשו עבירות, אבל היו קווים אדומים שלא עברו אותם, הבושה, הצניעות, כבוד אנוש, אבל היום – הכל הפקר והכל מותר, עושים מה שרוצים, מדברים מה שרוצים, בריש גלי ובראש כל חוצות, הפקר!

וזה נוגע גם לנו, שומרי התורה הנאמנים, גם בתוך התחומים המותרים על פי התורה, אין ליטול את כל מה שרואים, ואין לעשות כל שמתחשק, לא את הכל צריכים וחייבים! העולם אינו הפקר, לא לשכוח את ה"קדש עצמך במותר לך".

ובברכה נאמר, "ופניתי אליכם", ופירש רש"י, "אפנה מכל עסקיי להטיב לכם", מה הם עסקיו של הקב"ה?  להחיות עולם ומלואו, בזכות ההליכה שלא ב"קרי", הקב"ה ישנה את טבע העולם ויביא לנו רפואות וישועות, וברכה רבה עד עולם, אכי"ר.

בברכת שבוע טוב ומבורך

צוריאל קריספל

השארת תגובה