בנק ישראל מגביל את העמלה על צ'ק דחוי

במסגרת הוראות החוק והתקנות החדשות לצמצום השימוש במזומן, משיק בנק ישראל תקנה חדשה בכל הקשור לפירעון צ'קים

בנק ישראל
בנק ישראל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במסגרת הוראות החוק והתקנות החדשות לצמצום השימוש במזומן, משיק בנק ישראל תקנה חדשה בכל הקשור לפירעון צ'קים.

על פי הודעת הבנק, "העמלה להפקדת שיקים מוסבים דחויים למשמרת תעמוד על 2 ש"ח לצ'ק לכל היותר".

כזכור, חוק צמצום השימוש במזומן קובע, כי בנק לא יפרע צ'ק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מהמגבלות המנויות בחוק. תחילתן של הגבלות אלו מצד הבנקים ב-1 ביולי השנה, והן לא יחולו על צ'קים שהופקדו למשמרת לפני יום התחילה".

לאור כך, קיים החשש שצ'ק מוסב שניתן קודם לכניסת ההגבלות לתוקף ומתקיימות לגביו אחת או יותר מהמגבלות המנויות בחוק, אך יופקד לפירעון לאחר כניסת החוק לתוקף, לא יכובד, וכי מחזיק צ'ק מוסב דחוי, שלא הפקיד את הצ'ק למשמרת לפני מועד זה, עלול להתקשות לקבל את כספו כיוון שהצ'ק עלול לחזור.

בנק ישראל קורא לציבור הלקוחות, שהם יחידים ועסקים קטנים, להפקיד את הצ'קים הללו למשמרת בבנקים לפני מועד תחילתן של ההגבלות, ובכך להימנע מהסיכון שהשיק יחזור בשל אי עמידה במגבלות המנויות בחוק.

במקביל, על מנת לעודד את הציבור להפקיד את הצ'קים קבע נגיד בנק ישראל עמלה מופחתת של עד 2 ש"ח (לעומת 15-12 ש"ח כיום בבנקים השונים) בגין הפקדת צ'ק מוסב דחוי, ללא תלות באופן ההפקדה (בדלפק או בערוץ ישיר), החל מהיום ועד למועד כניסת הוראות החוק לתוקף.

השארת תגובה