"גדולי ישראל שקדו לייסד שיעורי תורה"

הגרב"ד פוברסקי: "אדם יכול להרגיש אמנם טרוד אני וצריך לעמול לפרנסתי ופרנסת משפחתי, אך הזמן שממנו אני חי זהו הזמן שלומד, אדם כזה תורתו קבע ועל תורה כזו נאמר אי אתה יודע מתן שכרן של מצות"

אחיעזר
אחיעזר
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

"כל גדולי ישראל שקדו כל ימיהם להקים ולייסד שיעורי תורה ובפרט לאלו שתורתן אומנתן", דברים אלו הובאו בשמו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, במעמד הוקרה נרגש למגידי השיעורים שע"י ארגון "אחיעזר" העומד בנשיאותו של מרן, ופועל להרבות שיעורי תורה בכל מקום, כולל בתי עסק ומפעלים וכדו'.

במרכז המעמד הובאו דברי מרן שר התורה: "כל גדולי ישראל שקדו כל ימיהם להקים ולייסד שיעורי תורה ובפרט לאלו שתורתן אומנתן ששיעורים אלו יכולים להפוך את כל הבית ולהצמיח משם ת"ח ומשחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד"א של הלכה בלבד, ואיתא בשו"ע או"ח סי' קנ"ה, שאסור לבטל השיעור והקביעות אפילו אם מפסיד ממון הרבה וכשמכניסים אדם לדין שואלים אותו קבעת עיתים לתורה ומספרים על א' מגדולי ישראל שזכה לזה על שאביו הפסיד פעם עסקא גדולה כי לא רצה לבטל שיעור תורה שהיתה לו. לכן מה טוב עושים ארגון אחיעזר שמקימים עשרות ומאות שיעורי תורה בא"י וודאי יזכו כל המסייעים לזה לבנים ת"ח ולכט"ס".

משא מיוחד נשא ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי. בדבריו עורר: "מטרת הארגון הזה שגם סוחרים ואנשי עמל כשיש להם זמן פנוי ינצלוהו ללימוד התורה. ברצוני להזכיר בענין זה מה שרגיל לומר לבעלי בתים המקדישים מזמנם ללימוד התורה. הנה, לאחר מאה ועשרים שנה עולה כל אחד למעלה ליתן דין וחשבון על מעשיו, ושם פנקס פתוח ובו נרשמו מעשיו. יש שיבואו למעלה וכתוב עליהם שעסקו בתורה עשר שעות ביום, וכשיראו זאת והם אנשי אמת יאמרו שאינו כן, ולא נתאפשר להם דבר זה כי נאלצו לצאת לפעלם ולעבודתם עדי ערב, ורק קבעו עתים לתורה, ויש שיבואו למעלה והם קבעו עתים לתורה ומידי יום פינו מזמנם ללימוד התורה, אולם היה זה מפני שבזיון הוא להם אם לא יקבעו עתים לתורה כלל, אבל מצד עצמו וחשקו היה מוותר על קביעות זו, כשיעלה למעלה ימצא שלא כתוב עליו שעסק בתורה כלל.

"ודבר זה ביד האדם לקבוע, אדם יכול להרגיש אמנם טרוד אני וצריך לעמול לפרנסתי ופרנסת משפחתי, אך הזמן שממנו אני חי זהו השעה – הזמן שלומד, אדם כזה תורתו קבע. ועל תורה כזו נאמר אי אתה יודע מתן שכרן של מצות, שגם הזמן שעוסק במלאכה נחשב לו כעוסק במצוה. דבר זה תלמדו את שומעי השיעורים, לעשות מלאכתו עראי ותורתו קבע, להבין ולהרגיש שהעיקר זהו הזמן שלומדים, וכל השאר הוא עראי וטפל, ואני מברך את כולם שאחרי שזכיתם ללמוד תורה ולטעם התורה, תזכו שהתורה תהיה העיקר".

הגאון רבי ברוך דב דיסקין, מראשי ישיבת ארחות תורה וכולל 'נחלת משה', עמד על הזכויות העצומות של מגידי השיעורים, ואמר, "כמי שמלווה את הארגון מאז הקמתו, היות וראשוני מג"ש הם מכולל נחלת משה, רואה את הסייעתא דשמיא שמלווה את הצלחתם ואף משתתף בסיומים ומבקר בשיעורים בכל הארץ, וכל זאת הודות לפעילותם השקטה הרחוקה מהזרקורים והפרסום".

כן נשאו דברים הרב משה וורטהיימר, יו"ר הארגון, וראש עיריית ב"ב הרב אברהם רובינשטיין, המסייע רבות לארגון בכל פועליו הברוכים.

השארת תגובה