הרשות הטילה עיצומים כספיים על חברות במשק

רנ"ע הטילה עיצומים כספיים בסך כולל של כ-262,000 ₪ על חמש חברות ציבוריות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד

הבורסה בניו יורק
הבורסה בניו יורק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הרשות לניירות ערך הטילה עיצומים כספיים בסך כולל של כ-262,000 ₪ על חמש חברות ציבוריות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד, היעדר כהונת נושאי משרה ופרסום לציבור, ללא תשקיף

בהטלת עיצומים אלו, בשל הפרת הדיווח ובשל ההפרות לפי חוק החברות, מדגישה הרשות, את חשיבות הדיווח לציבור המשקיעים, בכלל זה עמידה במועדי הדיווח.

כמו כן, מדגישה הרשות את חשיבות שמירה על כללי הממשל התאגידי שנועדו להבטיח את תקינות פעילות החברה, בעבור ציבור המשקיעים.

עיצום כספי בסך 135,000 ₪ הוטל על התאגיד המדווח ויטלה קפיטל בע"מ בגין שתי הפרות: אי הגשה של הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2018 במועד, והיעדר כהונת מנכ"ל בהתאם להוראות חוק החברות.

עיצום כספי בסך 45,000 ₪ הוטל על ארזים השקעות בע"מ בגין הפרה של חוק החברות: אי כהונת דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים.

עיצום כספי בסך 45,000 ₪ הוטל על מדיוי תראפיוטיק בע"מ בשל הפרה של חוק החברות: אי כהונת יושב ראש דירקטוריון במשך תקופה העולה על 60 ימים.

עיצום כספי בסך 22,50 ₪ הוטל על קמן קפיטל בע"מ בשל הפרה של חוק החברות: אי כהונת יושב ראש דירקטוריון במשך תקופה העולה על 60 ימים.

עיצום כספי בסך 15,000 ₪ הוטל על אלגומייזר בע"מ בשל פרסום לציבור המהווה הצעת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף

השארת תגובה