פוסקי הלכה: להימנע מהשתכרות בפורים

הרבנים כותבים במכתבם: "וכן באים על ידי זה לאיסורים חמורים הן איסורים שבין אדם למקום והן איסורים שבין אדם לחבירו, ועל כן גם בשמחות משפחתיות יש להיזהר שלא לשתות משקין המשכרים"

18-נדבורנה,פורים
18-נדבורנה,פורים
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

תחת הכותרת "שמחה כהלכה" מפרסמים גדולי פוסקי ההלכה מכתב בו הם קוראים לציבור שלא לשתות לשכרה בפורים ולא במהלך כל ימות השנה כגון בשמחות וכדומה, בשל חששות רוחניים ובשל סכנה בריאותית כפי דעתם של הרופאים. את מכתב חתמו והפקידו בידי הד"ר הרב מנחם חיים ברייר, סגן המנהל הרפואי במרכז הרפואי 'מעיני הישועה', אשר חקר לעומק את הנושא מהפן הרפואי והציג את מחקרו בפני הרבנים הגאונים.

על המכתב המיוחד חתומים הגאונים ופוסקי ההלכה: רבי יצחק זילברשטיין, יו"ר ועד ההלכה של המרכז הרפואי מעיני הישועה ורבה של רמת אלחנן; רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה; רבי משה שאול קליין, חבר ועד ההלכה ואב"ד ורבה של שכונת 'אור החיים', רבי שמואל אליעזר שטרן, אב"ד ורב מערב בני ברק; רבי מנחם מנדל לובין, מראשי בתי ההוראה בבני ברק.

במכתבם כותבים הרבנים: "הגמרא במסכת שבת (דף ל' ע"ב) מבארת שני פסוקים בקהלת, כתוב אחד אומר "ושבחתי אני את השמחה", וכתוב אחד אומר "ולשמחה מה זו עושה", ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה, ולשמחה מה זה עושה זה שמחה שאינה של מצוה, ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות כו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, ע"כ, מבואר מדברי הגמרא ששמחה של מצוה היא דווקא שמחה המביאה לידי השראת השכינה, ושמחה שאינה מביאה לידי קדושה אינה שמחה של מצוה, וע"ז נאמר ולשמחה מה זה עושה.

"ואף ביום הפורים שכתב בשו"ע (סי' תרצ"ה ס"ב) "חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", מ"מ המ"ב בביאור הלכה העתיק את לשון המאירי שכתב ומכל מקום אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השי"ת והודאה על הניסים שעשה לנו, ע"כ, והוסיף המ"ב שם, וכ"ש אם יודע שיזלזל באיזה מצוה שצריך ליזהר בזה, וכבר כתב הרמ"א וי"א דא"צ להשתכר כ"כ אלא ישתה יותר מלימודו וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, וכתב המ"ב (ס"ק ה') וכן ראוי לעשות".

בסיכום קריאתם קובעים פוסקי ההלכה כי "מן הניסיון שיש הרבה פעמים אשר השתיה מביאה לידי רציחה כגון הנוהג ברכב אחר שתיה שזה ידוע שמביא לאסונות רבים ח"ו, וכן באים עי"ז לאיסורים חמורים הן איסורים שבין אדם למקום והן איסורים שבין אדם לחבירו, וכן נתברר ע"י הרופאים ששתיה מרובה בפרט אצל צעירים גורמת נזק גופני ומוחי. וע"כ גם בשמחות משפחתיות יש להזהר שלא לשתות משקין המשכרים היכולים להביא לשכרות או לבלבול הדעת, אלא לשמוח שמחה של מצוה המביאה לידי קדושה".

הד"ר הרב מנחם חיים ברייר מציין כי מידי שנה בימי הפורים מגיעים עשרות בני אדם לטיפול רפואי במעיני הישועה, בהם גם נערים וילדים בגילאים צעירים מאוד. בשנה שעברה הגיעו כ-35 איש לטיפול רפואי ובאחד המקרים מדובר היה בפעוט ששתה ממה שהשיגה ידו באופן חופשי בבית. "באמתחתי עדויות על מקרים רבים בהם האלכוהול גרם לפגיעות בריאותיות חמורות כולל פגיעות מוחיות אשר גרמו לנזקים בלתי הפיכים מבחינה בריאותית", הוא מציין.

השארת תגובה